сряда, 31 март 2010 г.

КЪДЕ Е АГНЕТО ?Битие 22:7-8 –“Тогава Исаак продума на баща си Авраама, казвайки: Тате! А той рече: Ето ме, синко. И рече Исаак: Ето огъня и дървата, а где е агнето за всеизгарянето? И Авраам каза: Синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне. И двамата вървяха заедно.
  • Къде е агнето? – Въпросът на деня тогава и днес
  • Театърът на планината Мория, наречена по-късно Голгота
В Стария завет има много знамения, но четири от тях са преобраз на Новозаветни знамения:
1). Знамението на Бог чрез Йосифовото жито, символ на Словото Божие,
Хлябът за целия свят
2). Пасхалното агне в Египет, символ на Божия Агнец
3). Разделянето на Червено море, символ на Вратата на живота към
Обещаната земя
4). Огненият и Облачният стълб, символ на водителството на Святия Дух

I. ИЗПИТАНИЕТО НА АВРААМ ЧРЕЗ СТАРОЗАВЕТНОТО АГНЕ
Битие 22:1-2 –“ След тия събития Бог изпита Авраама, като му рече: Аврааме. А той рече: Ето ме. И рече Бог: Вземи сега единствения си син, когото любиш, сина си Исаака, та иди в местността Мория и принеси го там във всеизгаряне на един от хълмовете, за който ще ти кажа.
1. Изпитанието на Авраамовата вяра чрез липсващото агне
2. Изпитанието на Авраамовата любов чрез липсващото агне
3. Изпитанието на Авраамовото послушание чрез липсващото агне
Великден значи “Изпитание и промисъл”
Битие 22:14 –“И Авраам наименува това място Иеова-ире; и според това се казва и до днес: На хълма Господ ще промисли.

 II. ПОБЕДАТА НА ИЗРАИЛСКИЯ НАРОД ЧРЕЗ КРЪВТА НА ПАСХАЛНОТО АГНЕ
Изход 12:3, 7, 13 –“Говорете на цялото Израилево общество, като им кажете да си вземат, на десетия ден от тоя месец, всеки по едно агне, според бащините си домове, по едно агне за всеки дом... После нека вземат от кръвта и турят на двата стълба и на горния праг на вратата на къщите, гдето ще го ядат... И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че, като видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя Египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва.
Израилският народ трябваше да направи пет неща:
1). Да вземат              2). Да заколят                        3). Да поставят
4). Да ядат                 5). Да разказват
Захария 4:6б –“Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;

III. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ОСИГУРЕНОТО ОТ БОГА АГНЕ ЗА ВСЕИЗГАРЯНЕ
Битие 22: –„ И рече Исаак: Ето огъня и дървата, а где е агнето за всеизгарянето? И Авраам каза: Синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне…
Исая 53:7а –“Той беше угнетяван, но смири Себе Си, И не отвори устата Си; Както агне водено на клане...”

IV. ОТГОВОРЪТ ЧРЕЗ ЙОАН КРЪСТИТЕЛ НА ИСААКОВИЯ ВЪПРОС: “ТАТЕ, КЪДЕ Е АГНЕТО?”
Йоан 1:29, 36 –“На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!... И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец!
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
V. ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – ОТГОВОР НА ВЪПРОСА:“КЪДЕ Е АГНЕТО“
Евреи 11:17-19 –„ С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исаака жертва, да! оня, който беше получил обещанията принасяше единородния си син, - оня, комуто беше казано: "По Исаака ще се наименува твоето потомство", като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, - отгдето по един начин на възкресение го и получи назад.“
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
1. Великден – Ден за лична равносметка
Въпросът, който стои пред всеки човек по лицето на земята е:
„Къде е агнето за всеизгаряне?“
·                       Това е въпрос, чийто верен отговор стана ясен на Великден - след Възкресението на Божия Агнец
·                       Верният отговорът на Исааковия въпрос днес е
„Бог вече е промислил, синко! Бог е промислил, дъще!“
2. Великден – Ден за изпитание
Великден е изпитание, не на червеното яйце, а изпитание на самите нас:
  • Знаем ли и приемаме ли - верният отговор на въпроса:“Тате, къде е агнето?”
  • Или продължаваме да се взираме в шубраците, за да търсим агне за жертвено всеизгаряне?
Псалми 51:16-17 –„ Защото не щеш да Ти принеса жертва; Всеизгаряния не Ти са угодни. Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш.“

VI. ХАРАКТЕРЪТ НА НОВОЗАВЕТНИЯ АГНЕЦ
1. Агнето на Спасението
Спасение чрез кръвта на Агнеца Господен
1 Петрово 1:18-19 –“като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,
Йоан 6:53 –“Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.
2. Агнето на Победата
Победата над плътта, света и Сатана
Откровение 12:11а –“А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване...”
Откровение 13:8 –„И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне.“
3. Агнето на Мира
Мирът чрез кръвта на Агнеца Господен
Римляни 5:1 –“И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос;
Йоан 14:27 –“Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
Пактът на Мира помежду Небето и Земята е подписан не с мастило, а с драгоценната кръв на Божия агнец

VI. АГНЕЦЪТ ГОСПОДЕН ВЪВ ВЕЧНОСТТА
“Тате, къде е агнето?”
1. Агнецът Господен е пред Божия благодатен престол
Откровение 5:6 –“И видях между престола и четирите живи същества между тях и старците, че стоеше Агне като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духове, разпратени по цялата земя
2. Агнецът Господен, причината за Новата песен
Откровение 5:9 –“И пеят нова песен, думайки: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й: защото си бил заклан, и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ
3. Кръвта на Агнеца Господен, белината за изцапаните дрехи
Откровение 7:14 –“И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето.
4. Книгата на Агнеца Господен
Откровение 21:27 –“И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето.
За тази Книга, Книгата на Агнето, популярна евангелска песен казва:
“В Твойта Книга на живота, Книга на спасение,
изяви ми, о, Исусе, името ми там ли! Там ли е?”
“Там!” - в Книгата на Агнеца Господен

понеделник, 29 март 2010 г.

ОТИВАМ, СПОРЕД КАКТО Е ПИСАНО

Матей 5:17-18 – “Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня. Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.”
I. ОТИВАМ, СПОРЕД КАКТО Е ПИСАНО ЗА МЕНЕ: "ПРЕДАДЕН ОТ ПРИЯТЕЛЯ МУ"
Псалми 41:9 -“Да! Самият ми близък приятел, комуто имах доверие; Който ядеше хляба ми, дигна ръка против мене.”
Псалми 55:13-14 -“Но ти, човек равен на мене, другар мой, и мой близък приятел. Заедно се разговаряхме сладко; С множеството ходехме в Божия дом. ”
II. ОТИВАМ, СПОРЕД КАКТО Е ПИСАНО ЗА МЕНЕ ЧРЕЗ ПРИМЕРА ЗА МЕДНАТА ЗМИЯ В ПУСТИНЯТА
Йоан 3:14 -“И, както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкия Син.”
III. ОТИВАМ, СПОРЕД КАКТО Е ПИСАНО ЗА МЕНЕ ЧРЕЗ ПРОРОК ИСАЯ
Исая 53:4-7 -“Той наистина понесе печалта ни, и със скърбите ни се натовари. А ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но Той биде наранен, поради нашите престъпления; Бит биде, поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието, докарващо нашия мир; И с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме, както овци. Отбихме се всеки в своя си път. И Господ възложи на Него беззаконието на всинца ни. Той бе угнетяван, но смири себе си и не отвори устата си; Както агне, водено на клане; И, както овца, която пред стригачите си не издава глас, така Той не отвори устата си.”
IV. ОТИВАМ, СПОРЕД КАКТО Е ПИСАНО ЗА МЕНЕ В ПЕТОКНИЖИЕТО
Лука 24:27 -“И, като почна от Мойсея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за Него във всичките писания. ”
Йоан 15:25 -“Но това става и за да се изпълни, писаното в закона им слово: Намразиха ме без причина.”
Битие 3:15 –“Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.”
Битие 22:7, 14 –“Тогава Исаак продума на баща си Авраама, казвайки: Тате! А той рече: Ето ме, синко. И рече Исаак: Ето огъня и дървата, а где е агнето за всеизгарянето?... И Авраам наименува това място Иеова-ире; и според това се казва и до днес: На хълма Господ ще промисли.”
V. ОТИВАМ, СПОРЕД КАКТО Е КАЗАНО ЗА МЕНЕ:"КАТО АГНЕ ЗА КЛАНЕ"
Йоан 1:29 -“На утрешния ден Иоан вижда Исуса, идещ към него, и казва: Ето Божият Агнец, който носи греха на света!”
Йоан 19:17-18 –“И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред. ”
- Той създаде дървото, за да произвежда плодове и да ни храни, а ние го отрязохме и от него направихме кръст, на който Го разпнахме.
- Той създаде розата, за да ни дари наслада чрез парфюма и красотата й, но ние потъпкахме цветето, а от бодлите направихме венец, който положихме на главата Му.
- Той създаде желязото, за да си правим инструменти и да обработваме земята, а ние направихме гвоздеи, с които Го приковахме
- Той създаде хълма Сион, откъдето идва помощта ни, а ние Го разпнахме на този хълм
1Петрово 2:6 –“Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен; И който вярва в Него, не ще се посрами.”
Откровение 14:1 -“И видях, и, ето, Агнето стоеше на хълма Сион...”

събота, 27 март 2010 г.

ОСАННА - ТОГАВА И ДНЕС

Мт.21:1-5 -"И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, тогава Исус изпрати двама ученици и рече им: Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете ги и докарайте ми ги. И ако някой ви рече нещо, кажете: На Господа трябват; и веднага ще ги изпрати. А това стана, за да се сбъдне реченото от пророка, който казва: Речете на Сионовата дъщеря: Ето твоят Цар иде при тебе, кротък и възседнал на осел, и на осле, рожба на ослица."
I. НУЖНОТО ОСЛЕ, ТОГАВА И ДНЕС, ЗА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ВЛИЗАНЕ НА ХРИСТОС
В ЕРУСАЛИМ

Матей 21:1-5

1. Пророчеството за начина, по който Христос трябваше да влезе в Ерусалим
Захария 9:9 -"Радвай се много, Сионова дъщерьо! Възклицавай, Ерусалимска дъщерьо! Ето, Твоят Цар иде при тебе. Той е праведен и спасява. Кротък и възседнал на осел. Да! На осле, рожба на ослица."
2. Предузнанието на Христос за определеното от Бога осле
Матей 21:2 -"Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете ги и докарайте ми ги."

3. Предопределеното осле, преобраз на Християнина - днескашното осле, чрез което Христос пътува
А. За нуждата на Бог от днескашното осле Той казва:
Римляни 12:1 -"И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение."
Б. Христос не влезе в Ерусалим възседнал на слон, според древния обичай - царете да се движат със слонове, символ на сила
В. Христос не влезе в Ерусалим, възседнал на камила или на някой от тогавашните арабски жребци, символ на величие
Г. Христос влезе в Ерусалим, възседнал на осле, за да се изпълни словото за днескашното «осле»

1Коринтяни 1:26-29 -"Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозине мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрени неща на света избра Бог. Да! И ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да се не похвали ни една твар пред Бога."
II. НУЖНИЯТ КИЛИМ, ТОГАВА И ДНЕС, ЗА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ПОСРЕЩАНЕ НА ХРИСТОС В ЕРУСАЛИМ
Матей 21:8 -"А по-голямата част от множеството напостлаха дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и постилаха ги по пътя."
1. Постилането на традиционния червен килим, тогава и днес, за посрещането на държавниците
2. Постилането на дрехите на посрещачите, символ на посрещането на Христос в Ерусалим, като Цар
Матей 21:8 -"А по-голямата част от множеството напостлаха дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и постилаха ги по пътя."
3. Постланите дрехи, вместо килим, по пътя на Христа, символ на смирение
Днес - на Цветница, Бог не иска да го посрещаме с котленски, чипровски или персийски килими; нито да постиламе дрехите си
Днес всички ние трябва да се смирим до земята и нашите сърца да бъдат този постлан килим, по който да мине Христос, за да влезе в нашия дом, църква, град и Отечество.
III. ПАЛМОВИТЕ ИЛИ ВЪРБОВИТЕ КЛОНКИ, РАЗВЯВАНИ ТОГАВА И ДНЕС ПРИ ПОСРЕЩАНЕТО НА ЦАРЯ НА ЦАРЕТЕ
Матей 21:8-9 -"А по-голямата част от множеството напостлаха дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и постилаха ги по пътя. А множествата, които вървяха пред Него, и които идеха изподире, викаха, казвайки: Осанна на Давидовия Син! Благословен, който иде в Господнето име! Осанна във висините!"
1. Палмовите клонки - символ на победата
А. Палмовите клонки са се използвали в древността за плетене на венци на победителите
Б. Чрез развяващите палмови клонки Христос бе посрещнат, като победител
2. Палмовите клонки, тогава и днес, при посрещането на Христа
А. Днес Господ не иска да развяваме палмови или върбови клонки, а да издигнем пред него сърцата и душите си и да ги развяваме пред Него, защото Той е нашият Освободител
IV."ОСАННА!" - ТЪРЖЕСТВЕНОТО ПОСРЕЩАНЕ НА ХРИСТА, ТОГАВА И ДНЕС
Матей 21:9 -"А множествата, които вървяха пред Него, и които идеха изподире, викаха, казвайки: Осанна на Давидовия Син! Благословен, който иде в Господнето име! Осанна във висините!"
1."Осанна!" значи:"Сега благослови ни!"
2. Поуката от Цветница
- Господ не иска да му дадем ослето си, а себе си
- Господ не иска да постиламе дрехите си, а сърцата си
- Господ не иска да развяваме върбови клонки, а душите си
- Господ не иска днес да го приветстваме с думата "Осанна!", а утре да викаме:"Разпни го!"
- Господ иска всеки ден да казваме думата:"Осанна!"
"Осанна!", когато сме здрави и когато сме болни
"Осанна!", когато сме богати и когато сме бедни
"Осанна!", когато сме силни и когато сме слаби
"Осанна!", когато сме радостни и когато сме скръбни
"Осанна!" - през целия ни живот!

четвъртък, 25 март 2010 г.

С БИБЛИЯТА ПО ПЪТЯ НА МЛАДЕЖКИЯ ЖИВОТ

Еклисиаст 1:9-10 –“Каквото е станало, това е, което ще стане; И каквото е било извършено, това е, което ще се извърши; И няма нищо ново под слънцето. Има ли нещо, за което може да се каже: Виж! това е ново? То е вече станало във вековете, които са били преди нас.”
Псалми 25:7 –“Недей помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми; Помни ме, Господи, според милосърдието Си и заради благостта Си.”
Пътят на човека, през първите четиридесет години от неговия живот, е път по нагорнището
Псалми 90:10 –“Дните на живота ни са естествено седемдесет години Или даже, гдето има сила, осемдесет години; Но и най-добрите от тях са труд и скръб, Защото скоро прехождат и ние отлитаме.”
I. ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛАДЕЖТА В СТАРИЯ ЗАВЕТ
Еклисиаст 1:1, 9 –“Думите на проповедника, Давидовия син, цар в Ерусалим:... Каквото е станало, това е, което ще стане; И каквото е било извършено, това е, което ще се извърши; И няма нищо ново под слънцето.”
1. Търсените развлечения от младия човек
Всеки младеж, воден от порива на младежкото си естество, се стреми към безгрижен живот. А после що?
Псалми 25:7 –“Недей помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми; Помни ме, Господи, според милосърдието Си и заради благостта Си.”
2. Предупреждението за измамливия оазис на радостта
4 Царе 4:39 –“Затова, един излезе на полето за да набере зеленище, и като намери диво растение, набра от него диви тиквички, та напълни дрехата си, и се върна и ги наряза в котела с варивото, понеже не знаеха, че са отровни.”
Помнете, мили млади!
- Както не всяка хубава на глед и на вкус тиквичка става за ядене
- Така и не всяко веселие носи наслада, радост и благословение в живота
- Последиците от погрешно избрания оазис на радостта са същите, като на погрешно избраната тиквичка – смърт
3. Предупреждението на младия човек за Божието правосъдие
Еклисиаст 11:9 –“Весели се младежо, в младостта си И нека те радва сърцето ти в дните на младостта ти, И ходи по пътищата на сърцето си, И според каквото гледат очите ти! Но знай, че за всичко това Бог ще те доведе на съд.”
4. Ролята на родителите в живота на младите
Йов 1:4 –“И синовете му отиваха и правеха угощения в къщата на всекиго от тях на неговия ден; и пращаха да повикат трите си сестри, за да ядат и пият с тях. И когато се изреждаха дните на угощаването, Иов пращаше за чадата си та ги освещаваше, като ставаше рано заранта и принасяше всеизгаряния според числото на всички тях; защото Иов си думаше: Да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Иов постоянно.”
- Всички нормално развиващи се деца в един момент се превръщат в силни и самостоятелни млади хора
- Някои от порастналите деца стават непокорни и неудържими в стремежа си да опитат всичко от живота, като Йововите деца
Помнете, мили братя и сестри! Има моменти в живота, когато ние можем да съветваме децата си, но настъпват и такива моменти, когато можем вече само да се молим за тях, по примера на Йов.
II. ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛАДЕЖТА В НОВИЯ ЗАВЕТ
АНАЛОГИЧНИ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛАДЕЖТА В СТАРИЯ ЗАВЕТ
Еклисиаст 1: 10 -“Има ли нещо, за което може да се каже: Виж! това е ново? То е вече станало във вековете, които са били преди нас.”

1 Йоан 2:7, 15-18 –“ Възлюбени, не е нова заповедта, която ви пиша, но е стара заповед която сте имали отначало; старата заповед е словото, което сте чули… Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко що е в света, - похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, - не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века. Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време.”
1. Предупреждението за опасността от криворазбраната любов на младия човек
1 Йоан 2:15 –“Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. ”
2. Предупреждението за опасността, поради кривопрактикуваната страст от младия човек
1 Йоан 2:16 –“Защото всичко що е в света, - похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, - не е от Отца, но е от света; ”
3. Откровението за съдбата на младия човек, поради възлюбения от него свят
1 Йоан 2:17 –“и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века. ”
Примерът на Христос за бързо преминаващия свят, известен с името “Притчата за блудния син”
(Евангелието на Лука 15:11-32)
А. Бързо преминаващите мечти на младия човек
Б. Бързо преминаващото и отдалечаващото се богатство
Мили млади хора, посетил съм повече от сто държави по време на моето пастирско служение. До този момент не съм намерил село или град, държава или племе без гробища. Помнете тази заветна мисъл: Само катафалката пътува към гробището без ремарке!
Във връзка с това Йов казва:
“Гол излязох из утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ отне; да бъде благословено Господното име.” (Йов 1:21)
В. Събуждането на младия човек от дяволския сън
Лука 15:17-19 –“А като дойде на себе си рече: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад! Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си.”
Римляни 13:11 –“И това вършете като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото, когато изпърво повярвахме.”
Желая да си послужа с пример, чрез който да илюстрирам опасността, поради бързо преминаващия свят на човека (човешкият живот).
Една Християнка много обичала своята малка племенничка. Любовта им била взаимна. На всеки празник лелята купувала на момичето най-хубавите подаръци и още от детските й години не пропускала случай да я покани на Църква. Възрастната жена настойчиво подканвала племенничката си да предаде сърцето си на Исуса, но винаги в отговор на това получавала само празни обещания и различни извинения. И така – година след година...
Оправданията били от рода – още съм малка, нека още малко да си “поживея”, догодина ще съм по-свободна и пр...
Неусетно изминали детските, юношеските и студентските години. Девойката организирала тържество по случай своето дипломиране в университета. С най-голямо нетърпение (напълно основателно) тя очаквала подаръка на любящата си леля. Нещо повече... Уверена, в неведнъж демонстрираната от страна на леля си обич, тя самоуверено обявила на всички присъстващи, че това ще бъде най-вълнуващия за нея подарък. Наистина лелята пристигнала с огромен пакет, изключително луксозно аранжиран. Момичето с нескрита радост поела пакета и с още по-нескрито любопитство започнала да го отваря. Всички присъстващи затаили дъх. Но когато кутията била освободена от луксозната опаковка и рожденичката погледнала в нея, лицето й посърнало. Малко след това, притисната от любопитството на присъстващите, тя извадила дългоочаквания и в същото време определено неочакван подарък – букет от изсъхнали рози. Обидена и с насълзени очи тя погледнала леля си, демонстративно й върнала подаръка и потърсила обяснение за подигравката. Лелята авторитетно изложила мотивите си. Тя обяснила на момичето, че с този подарък се е опитала нагледно да представи нежеланието на племенницата си да предаде сърцето си на Исуса в дните на своята младост.
Лелята завършила нагледния си урок с думите: “Ти желаеш да предадеш живота си на Исуса, едва когато пропилееш младостта си и станеш, като този стар повяхнал букет. А защо не си зададеш въпроса: Дали Бог ще желае да приеме подобен подарък и дали няма да бъде огорчен, по начина, по който ти самата си огорчена от моя подарък днес?!”
III. ПРИЗВАНИЕТО НА МЛАДИЯ ЧОВЕК В СТАРИЯ, В НОВИЯ ЗАВЕТ И В СЪВРЕМЕНИЯ СВЯТ
1. Избраният от Бога Авел
Битие 4:4 –“Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му;”
2. Избраният от Бога Йосиф
3. Избраният от Бога Давид
4. Избраната от Бога еврейска девойка (слугинята в дома на Нееман)
4 Царе 5:1-3 –“А Нееман, военачалникът на сирийския цар, беше човек велик и почитан пред господаря си, понеже чрез него Господ бе дал избавление на Сирия; при това, беше човек силен и храбър, но беше прокажен. И сирийците бяха излезли на чети, и бяха довели от Израилевата земя една малка мома пленница; и тя слугуваше на Неемановата жена. И рече на господарката си: Ако беше господарят ми при пророка, който е в Самария, и той би го изцелил от проказата му!”
5. Избраният и призван от Бога Тимотей
6. Младият съвременен Християнин, призван от Бога, по примера на младия Тимотей
1 Тимотей 4:12 –“Никой да не презира твоята младост; но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.”
А. Призван, за да бъде пример в слово
Б. Призван, за да бъде пример в поведение
В. Призван, за да бъде пример в любов
Г. Призван, за да бъде пример във вяра
Д. Призван, за да бъде пример в чистота (външна и вътрешна)
Помнете! Бог търси Своя човек, не като се пенсионира, а от утробата на майка му!
Мили млади, предайте в ръцете на Бога живота си в дните на младостта си, за да не вървите сами в пътя по нагорнището!

събота, 20 март 2010 г.

СПОКОЙСТВИЕ ЧРЕЗ СИЛАТА НА БОГА

Йоан 14:27 –“Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.”
Псалми 28:7-9
–“Господ е сила моя и щит мой; На Него е уповало сърцето ми, и Той ми помогна; Затова се развесели сърцето ми, И с песните си ще Го възхваля. Господ е сила на людете Си; Той е крепост за избавление на помазаника Си. Избави людете Си и благослови наследството Си; Храни ги и носи ги до века.”
СПОКОЙСТВИЕТО, МЕТАМОРФОЗА НА БОЖИЯТА СИЛА
І. ТЪРСЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ
Човек търси това, което е загубил
1. Загубеното спокойствие
Битие 3:1-4, 6-7 –“А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: Никак няма да умрете;… И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи; и съшиха смокинови листа та си направиха препаски.”
2. Търсеното спокойствие в семейството
Разочарованият човек от липсата на спокойствие в семейството
3. Търсеното спокойствие чрез медицината
А. Спокойният човек, докато действа упойката
Б. Спокойният човек, докато действа валериана
В. Спокойният човек, докато действа хапчето за сън
А после що?
4. Търсеното спокойствие всред природата
Първи пример:
Разказът на един човек, който потърсил спокойствие, тишина, мир всред природата, за да си почине от динамиката на големия град. Когато пристигнал бил удивен от тишината, нарушавана само от песента на птичките, шумуленето на листата и ромоленето на горския поток. Но блаженството му приключило още на втория ден, когато се разразила страшна буря, придружена със светкавици и гръмотевици. От спокойствието на човека всред природата не останало и следа
Втори пример:
Един професор избрал за почивка през лятото тихо морско градче. Когато пристигнал бил във възторг от красивата морска природа, обещаваща му спокойствие. Един ден професорът изразил желание на се наслади отблизо на спокойствието на морето чрез разходка с лодката на беден рибар. Когато се наслаждавал на водата, професорът попитал рибаря:”Ти който прекарваш толкова време във водата, знаеш ли от какво е съставена тя?” Рибарят признал, че не знае. Професорът му казал:”Ами ти си загубил една трета от живота си.” Професорът продължил да се наслаждава на спокойното море и на красивия пейзаж. Неусетно настъпила нощта и сияещи звезди изпълнили небя небосвода. Професор отново се обърнал към бедния рибар с въпрос:”Знаеш ли името на най-ярката звезда и на колко светлинни години тя е отдалечена от земята?” Рибарят отново си признал простосърдечно, че не знае. Професорът казал:”Ти си изгубил половината от живота си.” Ненадейно небето потъмняло, звездите изчезнали и се разразила страхотна морска буря. Рибарят разтревожено погледнал притихналия професор и го попитал:”Ти знаеш ли как се плува?” Професор отговорил:”Не знам!” тогава рибарят на свой ред му казал:”Господин професор, опасявам се, че Вие сте изгубили целия си живот.”
Вярата в Бога е нашата способност да плуваме в това житейско море.
5. Търсеното спокойствие чрез нас и чрез другите
А. Търсещият спокойствие човек в самия себе си
а). чрез образование
б). чрез професия
в). чрез грижа за здравето
в). чрез грижа за външния вид
г). чрез материални придобивки
г). чрез физическа сила (спортуване, финтес и пр.)
Б. Търсеното спокойствие чрез помощта на други хора
а). сдружения
б). групировки
в) коалиции
г). алианси и пр.
ІІ. СПОКОЙСТВИЕТО НА ЧОВЕКА ЧРЕЗ МЕТАМОРФОЗАТА НА БОЖИЯТА СИЛА
1. Метаморфозата на Божията сила е Божият мир
Йн.14:27 –“Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.”
2. Спокойствието на човека чрез метаморфозата на Божия сила в небесното откровение
4Царе 6:16-17 –“А той отговори: Не бой се, защото ония, които са с нас, важат повече от ония, които са с тях. И помоли се Елисей, казвайки: Моля Ти се, Господи, отвори му очите за да види. И Господ отвори очите на слугата та видя, и, ето, хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея.”
3. Спокойствието на човек чрез силата на молитвата
Матей 17:20 –“Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.”
ІІІ. СЛУЖЕНИЕТО НА ХРИСТИЯНИНА ЧРЕЗ СПОКОЙСТВИЕТО, МЕТАМОРФОЗА НА БОЖИЯТА СИЛА
Спокойствието на Християнина е неговата сила
1. Служението на Християнина чрез спокойствието
Д.А.16:25-26 –“Но по среднощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха, и оковите на всичките се развързаха.”
Д.А.16:29-31 –“Тогава началникът поиска светила, скочи вътре, и разтреперан падна пред Павла и Сила; и изведе ги вън и рече: Господа, що трябва да сторя, за да се спася? А те казаха: Повярвай в Господа, Исуса [Христа], и ще се спасиш, ти и домът ти.”
2. Радостта на Божия служител чрез оазиса на Божията сила
Филипяни 1:4 –“винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост,”
Колосяни 1:11 –“подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост;”
3. Любовта на Божия служител чрез оазиса на Божията сила
2Тимотей 1:7 –“Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.”

събота, 13 март 2010 г.

РЕЦЕПТАТА ЗА ВЕЧНОСТТА

Йоан 3:1-3 –“Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство.”
Темата на нашите размишления “Рецептата за вечността” ме върна в детството ми.
Като дете много обичах да си играя с баба, а тя имаше много работа и винаги беше заета. Спомням си, че веднъж ми каза да изчакам само да сготви яденето, и ще ми отдели време да си поиграем.
Обещанието й ме направи много щастлив и аз с нетърпение очаквах момента, в който яденето ще бъде сложено на огъня. Изчаках известно време, но с всяка изминала минута започнах да губя търпение. В един момент вече си помислих, че баба ми ме е излъгала само, за да не й досаждам. Отидох да й потърся обяснение. Когато изразих недоволството си, че ме е излъгала, баба отговори:”Аз държа на обещанието си, но не помниш ли, че казах: когато сложа яденето на огъня, тогава ще играем.” Аз възразих с думите: “Но тенджерата вече е на огъня и в нея се готви нещо!”Тогава тя ми обясни рецептата – как първо запържва месото, след него лука, след това прибавя червения пипер, солта, картофите и водата. Накрая прибавя подправките и едва тогава оставя ястието да поври на слаб огън. А аз си мислех, че тя ще постви всички изброени продукти в тенджерата, ще сложи капака и ще го остави да се готви само, а ние ще си играем.
Но това не било така. Оказа се, че за всяко нещо има различна рецепта. Така е и със спасението на безсмъртната човешка душа.
Христос запозна Никодим със спасителната рецепта, която рецепта ни предстои да разгледаме.
I. ТЪРСЕНИЯТ СПАСИТЕЛ В НОЩТА
Йоан 3:1-3 –“Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство.”
1. Беглецът в нощта
2. Изповедта на беглеца в нощта, под светлината на прожектора
3. Рецептата за вечността съдържа в себе си не само знание
Йоан 3 глава
4. Днес светът е пълен със знание, но само със знание не може да се изпълни рецептата за вечността
II. ОТКРОВЕНИЕТО ЗА РЕЦЕПТАТА НА СПАСЕНИЕТО
1. Нужната изповед на беглеца, бягащ от тъмнината към Христос, Небесната светлина
2. Откровението за Новорождението на грешника
Йоан 3:3 –“Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство.”
3. Откровението за истинската рецепта на Новорождението
Йоан 3:5-8 –“Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти рекох: Трябва да се родите отгоре. Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.”
Темата на проповедта:”Рецепта за вечността” ми припомни случай от моя живот:
Веднъж един Пастир ме покани да проповядвам в неговата Църква. След проповедта той стана да завърши и каза: ”Като гледах как публиката взривяваше днес салона с “Амин!” и “Алилуя!” започнах да се чудя - Защо, същата тази публика беше напълно индеферентна миналата седмица, когато й проповядваше един от най-добрите Богослови на Франция, изключително ерудирана личност. Като че ли думите му минаваха над главите на хората и нямаше “Амин!” и “Алилуя!”
Отговорът е в Исусовите думи:
Йоан 3:8 –“Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.”
III.ОТКРОВЕНИЕТО ЗА ПЪЛНОТАТА НА БОЖИЯТА РЕЦЕПТА ЗА ВЕЧНОСТТА
1. Откровението за Новорождението на грешника
2. Откровението за кръщението на грешника
А. Кръщението във вода
Б. Кръщението в Духа
3. Откровението за Христовото разпятие
Йоан 3:14 –“И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син,”
4. Откровението за Божията любов
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
5. Откровението за Божия съд
Йоан 3:18-19 –“Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син. И ето що е осъждението: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.”

понеделник, 8 март 2010 г.

8 МАРТ - ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА БИБЛЕЙСКАТА ЖЕНА

Битие 1:26-27 –“И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.”
Наричам Християнството - щафетно бягане по пистата на Християнската вяра
2 Тимотей 1:5 –“Понеже ми е напомнено за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше в баба ти Лоида и в майка ти Евникия, а както съм уверен, и в тебе.”
Щафетата на Вярата се предава от Богобоязливата баба на майката в семейството, а от майка на децата.
I. БИБЛЕЙСКИЯТ АЛБУМ НА СЪЗДАДЕНАТА ОТ БОГА ЖЕНА
Различните метафорични образи и превъплъщения на жената в светлината на Библията
Притчи 31 глава
1. Правата на Библейската жена
А. Тя има равни права с мъжа
Б. Тя е създадена от Бог, както е създаден и мъжа
В. Тя е благословена от Бог, както е благословен мъжа
Битие 1:26-27 –“И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.”
2. Характерът на Библейската женаЗа нея Библията казва:
А. Тя е плодоносна лоза
Псалми 128:3 –“Жена ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти...”
Б. Тя е венец на мъжа си
Притчи 12: 4 –“Добродетелната жена е венец на мъжа си...”
В. Тя е благоразумието в семейството
Г. Тя е Божият страх в семейството
Д. Тя е добродетелността на семейството
Е. Тя е благотворителността на семейството
Ж. Тя е гостоприемството на семейството
З. Тя е за дома си, като товарен кораб, който носи блага
И. Тя е безстрашна по време на корабокрушения в семейството
К. Тя е белегът за разпознаване на дома и семейството
Притчи 31:20, 30-31 –“Отваря ръката си на сиромасите, Да! простира ръцете си към немотните... Прелестта е измамлива и красотата е лъх; Но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена. Дайте й от плода на ръцете й, И делата й нека я хвалят в портите.”
3. Характерът на Библейската жена, белегът за разпознаането й
А. Домът й е повече от болница
Б. Тя е по-добра от най-добрия психоаналитик
Познава, кога съпругът й или децата са наранени и не ги напада, а ги лекува
В. Тя е първото “радио” в къщи
Г. Тя е първият “цветен телевизор” (още от Адамово време)
Д. Домът на Библейската жена е “първият театър”
Тя е научила добре Божия “сценарий”, Божиите изисквания и с усърдие изпълнява отредената й роля на съпруга и майка
Е. Устните на мама са по-ефикасно лечебно средство и от най-доброто лекарство Достатъчно е само мама да целуне ужиленото, нараненото място и детето се успокоява, и престава да плаче.
Такава трябва да бъде Библейската майка!
Къде си, така описана мамо?
Човек се нуждае от майчина ласка, не само, когато е малко бебе, но и когато порастне –някой да го насърчи по майчински, да го успокои, да сгрее душата му.
На жената е отредена от Бога тази роля, ролята на топлина и светлина в семейството
- Мама е тази, която топли съпруга си и децата, не само чрез запалената печка, но и чрез чистия и уютен дом, чрез топлото ястие и не на последно място – чрез благата дума
- Мама е тази, която може да озари с усмивката си дома и да разсее и най-мрачните облачни чувства
- Мама е тази, която притежава умението да превързва и лекува не само физически рани, но и душевните такива
Помнете! Светът без мама е свят на сирачета!
II. ЖЕНАТА, ПОЛОЖИТЕЛЕН ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЕН ФАКТОР В СЕМЕЙСТВОТО, В ЦЪРКВАТА И В ОБЩЕСТВОТО
Дали е положително или отрицателно, влиянето на жената не трябва да бъде подценявано, защото е факт!
1. Жената, както може да вдъхнови човека, със същата лекота може и да го отчае
И двете неща жената ги прави безспорно по-добре от мъжа
2. Жената, както може да накара човек да скочи в огъня за дадена кауза, така и може да го принуди да побегне
3. Жената в семейството е, или миротворец, или утроба на напрежение и конфликти
- Тя може лесно да помири двама човека, които воюват помежду им
- Също така лесно може да раздели двама приятели и да ги насъска един срещу друг
4. Жената е факторът, от който зависи, дали мъжът ще бърза да се прибере у дома или ще се прибира със закъснение и с неохота
(Имам предвид нормалните мъже, а не безотговорните, които бягат от семейните задължения и обикалят кръчмите)
5. Жената е най-доброто огледало в семейството
Огледало на децата и на съпруга – как и с какво са облечени
Когато се обърна назад и погледна през очите на над 55-годишното си служение в Божието дело, смело и уверено мога да кажа:
- Зад всеки известен мъж стои, съпричастна с каузата му жена
- Зад всяко успешно семейство стои, посветена на семейството съпруга и майка
- Зад всяка развиваща се Църква стои посветена и отговорна жена
- Жената бе на първа линия - под Христовия кръста на Голгота
- Жената бе първа на гроба - при Възкресението на Христа
- Жената бе първият благовестител за Възкресението на Христа
Ако Пастирът желае да започне някакво начинание в Църквата, нека да се обърне за помощ към сестрите, а не към братята. Успее ли да насърчи сестрите и да ги мотивира, той трябва да бъде напълно спокоен, че работата ще бъде свършена с голям ентусиазъм, със старание и с чувство за отговорност. Това е факт!
Осми март е Ден за възпоменание на Библейската жена!
III. ОСМИ МАРТ, ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ДОБРОДЕТЕЛИТЕ НА ЖЕНАТА ЧРЕЗ ПРИМЕРИТЕ НА БИБЛЕЙСКИТЕ ЖЕНИ, ОПИСАНИ В БИБЛИЯТА
1. Осми март, Ден за възпоменание на търпението чрез примера на Ноевата жена
Ако тя те беше съпричастна към делото на съпруга си, Ноевият ковчег никога нямаше да бъде построен
2. Осми март, Ден за възпоменание на вярата чрез примера на Авраамовата жена
Сара безропотно следваше Авраам навсякъде, където Бог го водеше
3. Осми март, Ден за възпоменание на посвещението чрез примера на жените, които придружаваха Христос в Неговото служение
4. Осми март, Ден за възпоменание на безусловната вярност чрез примера на жените, които стояха при Христовия кръст на Голгота
5. Осми март, Ден за възпоменание на смелостта чрез примера на жените при Христовия гроб
6. Осми март, Ден за възпоменание на практичното Християнство чрез примера на Тимотеевата баба и майка
Те успешно предадоха на наследника си щафетата на Вярата в Бога, защото Вярата им бе подплатена с дела (нелицемерна)
7. Осми март, Ден за възпоменание на Християнските добродетели на съвременната Християнка
8. Нека на този ден да възпоменем всички посветени на Бога жени, баби и майки, които с търпение и с дръзновение са предали на своите близки, деца и внуци, щафетата на Вярата!
Единствено чрез посветеното служение на Библейската жена (в семейството, в Църквата, на работното място, в обществото) може да бъде успешно щафетното бягане, наречено Християнство!
Осмомартенският ми поздрав, отправен към Библейските жени е:
И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край;” (Евреи 6:11)
Осми март е Ден за възпоменание на Библейската жена!

сряда, 3 март 2010 г.

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПОРОБЕНИТЕ

(Посветена на Трети март - Освобождението на България)

Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на благоволението Господно, И деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той. ”
Лука 4:14-18 –“А Исус се върна в Галилея със силата на Духа; и слух се разнесе за Него по цялата околност. И Той поучаваше по синагогите им; и всички Го прославяха. И дойде в Назарет, дето беше отхранен, и по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете. И подадоха Му книгата на пророк Исаия; и Той, като отвори книгата, намери мястото дето бе писано: - "Духът на Господа е на Мене, Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; Прати Ме да проглася освобождение на пленниците, И прогледване на слепите, Да пусна на свобода угнетените...”
- Поробване означава - отнемане на личната свобода
- Поробеният човек се превръща в собственост на неговия притежател

I. ОКУПАЦИЯТА НА ПОРОБЕНИТЕ
Окупация означава превземане на територия, която по право не ти принадлежи
1. Видовете окупации
А. Лична окупация
- Окупацията се осъществява чрез насилствено налагане на чужда воля
- Мотивите за окупиране на отделната личност са многоразлични
- Причините за успеха при окупиране на всяка отделна личност са индивидуални
Б. Семейна окупация
1). Насилието в рамките на семейството е вид окупация на личността
- Насилието над съпруга (съпругата)
- Насилието над децата
- Насилието над родителите
2). Семейната вражда, разновидност на окупация (подтисничество чрез родова зависимост)
3). Роднинската връзка с окупирана личност често се превръща в семейна окупация
- Погрешната съвременна максима, че синът на благонадеждния е благонадежден
- Синът на заробения е роб по «семейна линия»
В. Обществена окупация
- Окупация на определени групи от обществото
(Дискриминацията е вид окупация)
- Окупация на национално ниво
Изход 1 глава
2. Характерът на окупацията
А. Физическа окупация на поробените
Б. Икономическа окопация на поробените
В. Политическа окопация на поробените
Г. Идеологическа окопация на поробените
Д. Духовна окопация на поробените
3. Страданието в живота на поробените
А. Робството на еврейския народ
Изход 1 глава
Б. Робството на българския народ
Подробностите за страданията на българския народ (при различните робства) са всеизвестни, защото се учат в часовете по история.
Затова ще се огранича само с примера за еничарите
1). Страданията на еничарите в Османската империя
Еничарите са вземани като деца от християнското население, съгласно така наречения "кръвен данък"... След насилственото им отнемане момчетата се изпращат в Анадола, където ги настаняват в мюсюлмански семейства. Там се подлагат на изключително силна ислямска пропаганда, както и на тежък физически труд. Тези от тях, които оцеляват, се изпращат в казармите на Цариград, Одрин и Бурса.” (Уикиречник)
Насилствено поробени, като деца, в последствие еничарите са се превръщали в кръвожадни, безусловно покорни безкомромисни воини.
2). Еничарите след Освобождението на България от турско робство
Думата «еничар» в годините се е превърнала в синоним на раболепно покорство
Всеки вид робство (физическо, духовно, идеологическо, политическо и пр.) произвежда своите «еничари»
3). Страданията на съвременното общество, поради «еничарството»
Нелегалният трафик на хора, принудителната проституция и наркоманията са типичен пример за съвременно «еничарство»
II. ДАНЪЦИТЕ НА ПОРОБЕНИТЕ
1. Икономическите данъци
2. Физическите данъци
Пример - Най-жестокият за християнското население данък по време на турското робство – кръвен данък (девширме)
3. Духовните данъци, най-значимите и непреходни данъци през вековете
А. Този данък не се изчислява чрез данъчна декларация
Б. Този данък е неподвластен на човешките закони (връзки, корупция, облекчителен режим и пр.)
В. Този данък е неизбежна последица на духовното поробване
III. ВЯРАТА НА ПОРОБЕНИТЕ
1. Свободни в робството
А. Примерът с Балканджи Йово
Б. Примерът с Гергана
"Изворът на белоногата" - Петко Славейков
“Гергана дума продума: - На живот ми си господар,
но на волята не ми си; Без воля стопан ставаш ти
на мъртво сърце студено.
Смая се везир с Гергана, вярност в любов й почете;
пусна момата свободна и надари я богато,
после за помен поръча: изворът чешма да стане.”
2. Поробени в свободата
А. Гергана - свободна в робството
Днес, на 3-ти март, сме длъжни да отбележим, че нито кръвният данък, нито насилствените помохамеданчвания са успели да прекършат вярата на българите.
Б. Съвременната «Гергана» - робиня в свободата
- поробена, поради безверието
- поробена, поради греха
- поробена, поради порока
- поробена, поради суетата
- поробена, поради алчността
- поробена, поради гордостта и пр.
«Поробен» означава – изпаднал в зависимост
IV. ВЪСТАНИЕТО НА ПОРОБЕНИТЕ
1. Въстанието на поробения син
Лука 15:16-18 –“желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свините; но никой не му даваше. А като дойде на себе си рече: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад! Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе;”
2. Оръжието във въстанието на поробените
Ефесяни 6:10-17 –“Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите. Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;”
V. ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПОРОБЕНИТЕ
Йоана 8:36 –“Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.”
1. Христос - причината за освобождението от физическото робство
(Болестта окупира физиката и психиката на човека, и го поробва.)
Исая 53:5 –“... И с Неговите рани ние се изцелихме.)
Лука 4:33-35 –“И в синагогата имаше човек хванат от духа на нечист бяс; и той извика със силен глас: Ех, какво имаш Ти с нас, Исусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си Ти, Светият Божий. Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни и излез из него. И бесът, като го повали насред, излезе из него, без да го повреди никак.”
2. Христос - причината за освобождението от духовното робство
Лука 4:18 –“Духът на Господа е на Мене, Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; Прати Ме да проглася освобождение на пленниците, И прогледване на слепите, Да пусна на свобода угнетените...”
Ефесяни 6:10-17
VI. БРАНЕНАТА СВОБОДА
Галатяни 5:1, 13 –“Стойте прочее твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте изново под робско иго.”
1 Петрово 5: 8 –“Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.”