събота, 28 март 2015 г.

ХРИСТИЯНСТВОТО В ПАРНИЦИ[ОТГЛЕЖДАНИ В ПАРНИЦИ]
Йоан 20:19-22 А вечерта на същия ден, първия ден на седмицата, когато вратата на стаята, дето бяха учениците, беше заключена, поради страха от Юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам! И като рече това, показа им ръцете и ребрата си. И зарадваха се учениците, като видяха Господа. И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях, та им каза: Приемете Святия Дух.
I. ПАРНИКОВОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НОВАТА ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕЗ 20-ТИЯ ВЕК
1. Парниковото отглеждане на цветя
2. Парниковото отглеждане на зеленчуци (зарзават)
3. Парниковото отглеждане на плодове
II. ХАРАКТЕРЪТ НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В ПАРНИЦИТЕ
1. Въздухът в парниците е специфичен
2. Светлината в парниците е неестествена
3. Климатът в парниците е изкуствен
4. Вкусът на отгледаните в парниците плодове и зеленчуци е друг
5. Цветът на отглежданите плодове и зеленчуци е друг
6. Трайността на отглеждания зарзават в парниците е малка
7. Характерът на отглежданите плодове и зеленчуци по естествен начин:
А. Климатът е естествен
Б. Светлината е естествена
В. Въздухът е естествен
Г. Естествените плодове и зеленчуци са различни от парниковите:
·                                  Вкусът е различен
·                                  Цветът е друг
·                                  Сладостта е друга
·                                  Семето на отглеждания зарзават по естествен начин е друго
III. ПАРНИКОВОТО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЛОДОВЕТЕ ИЛИ ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ - ПРЕОБРАЗ НА СЪВРЕМЕННОТО ХРИСТИЯНСТВО
1. Днес човек се ражда в парници
2. Днес децата се отглеждат в парници
3. Днес човек живее в парници

4. Роденото в парници Християнство по примера на парниковия зарзават
5. Отглежданото в парници Християнство
6. Живеещите в парници Християни
7. Последиците от парниковото Християнство:
 А. Вкусът му е друг
 Б. Видът му е друг

 В. Трайността му е друга
 Г. Семето му е друга
IV. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО НА БОГА
ПРОТИВ ПАРНИКОВОТО ХРИСТИЯНСТВО
1. Християнство значи отворено общество
Матей 28:19 -Идете прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Святия Дух.
2. Християнството (Църквата) не трябва да живее и се отглежда в парници, а е град открит, поставен нависоко ( не под найлон!)
Матей 5:14 Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм не може да се укрие.
3. Църквата (Християнството) не трябва да живее в парника, наречен шиник, а е открита, естествена, поставена нависоко - на светилника
Матей 5:15 -И когато запалят светило, не го турят под шиника, но на светилника, и то свети на всички, които са в къщи.
Йоан 20:21-22 -И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях, та им каза: Приемете Святия Дух!

събота, 21 март 2015 г.

ОТЧАЯНАТА НАДЕЖДАЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ
Може би на някои от Вас определението «отчаяна» ще Ви се види странно. Ние сме свикнали да слушаме проповеди за «добрата надежда», за «лошата надежда», но не и за «отчаяната надежда». Скептиците няма да приемат това съчетание - с мотива, че отчаянието изключва надеждата или обратно.
Но аз твърдя, че - и добрата, и лошата надежда (при определени обстоятелства), могат да се превърнат в отчаяна надежда.
Отчаяна надежда е осланената надежда, попарената надежда, приспаната надежда.
·        Пролетта – символ на Възкресението!
·        Възкресението на отчаяната надежда:
1Коринтяни 15:1-13 –“Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, - освен ако сте напразно повярвали. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията; и че се яви на Кифа, после на дванадесетте, че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха;  че после се яви на Якова, тогава на всичките апостоли; а най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг. Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека понеже гоних Божията църква, Но с Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях, - не аз, обаче, но Божията благодат, която беше с мене. И тъй, било че аз се трудих повече, било че, така проповядваме и те и аз, и вие така сте повярвали. Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите? Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен; и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това, ние се намираме и лъжесвидетели Божии; защото свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват;”
Йоан 20:24-31 -“А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. И подир осем дни уче-ниците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заклю-чена вратата, застана насред и рече: Мир вам! Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор Му рече: Господ мой! И Бог мой! Исус Му казва: Понеже Ме видя [Томо], ти повярва. Блажени са ония, които без да видят са повярвали. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тоя книга. А тия са на-писани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име. ”
I. РОЛЯТА НА НАДЕЖДАТА В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА
1. Родът на надеждата
Надеждата е от рода на духовните потенциали (атрибути):
·        Вяра
·        Надежда
·        Любов
2. Надеждата е свързочникът на човека със заобикалящия го свят
·        Човек не може да започне нищо, ако първо няма надежда.
·        Човек не може да завърши нищо започнато, ако няма надежда.
3. Надеждата е стимулаторът на човека:
·        Стимулаторът на душата
·        Стимулаторът на духа
·        Стимулаторът на ума
·                   Стимулаторът на волята
II. ПРИЧИНИТЕ ЗА ОТЧАЯНАТА НАДЕЖДА
1. Нереалната престава за надеждата
·        Символът на надеждата е котва!
В този символ хората са вложили представата си за нея.
·        Но надеждата не играе единствено ролята на котва.
Надеждата по-скоро прилича на плодоносно дърво, което расте при четири сезонни времена:
1). През лятото го пече слънцето
2). През есента го попарва сланата
3). През зимата го покрива снегът и ледът
4). Пролетта го възкресява - то процъфтява и връзва плод
2. На кого гостува отчаяната надежда?
- На всеки!
Само този, който няма надежда, той не е опитвал гостуването на отчаяната надежда.
3. Нереалната надежда
Човек в много моменти си фантазира живота.
Различните личности имат многоразлични фантазии, някои от които са твърде много развити. От това е произлязло понятието «развинтена фантазия».
Но фантазиите са едно нещо, а реалността е съвсем друго!
III. ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ОТЧАЯНАТА НАДЕЖДА
Какво представлява отчаяната надежда?
Ние я обясняваме със заболяването на сливиците. - Болестта на сливиците е предвестник на много други болести. Ако човек заболее от сливици и не обърне внимание, следващите болести неизбежно ще дойдат - бронхит, пневмония, ревматизъм, туберкулоза и пр.
1. Отчаяната надежда е предвестник на безверието
2. Отчаяната надежда е предвестник на отстъплението
3. Отчаяната надежда е предвестник на изгубената любов
4. Отчаяната надежда е предвестник на меланхолията
5.
Отчаяната надежда е предвестникът на депресията
IV. ВЪЗРАЖДАНЕТО ИЛИ ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА ОТЧАЯНАТА НАДЕЖДА
Лекарството за боледуващата надежда:
Надеждата е от рода на духовните атрибути, затова се лекува духовно!
1. Контакт с Бога
2. Контакт със Словото Божие
3. Общение със Святия Дух
4. Общение с Църквата

Проповедта е публикувана в книгата «Домашни групи» - 2002г.

събота, 14 март 2015 г.

ТОЙ ТЕ ЗОВЕМарк 10:47-52 „И като чу, че бил Исус Назарянинът, почна да вика, казвайки: Исусе, сине Давидов, смили се за мене! И мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се за мене! И тъй, Исус се спря и рече: Повикайте го. Викат слепеца и му казват: Дерзай, стани, вика те. И той си хвърли дрехата и скокна и дойде при Исуса. И проговори Исус и му каза: Какво искаш да ти сторя? Слепецът Му рече: Учителю, да прогледам. А Исус му рече: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледа, и тръгна подир Него по пътя. “
I. ВАРТИМЕЙ ОТ ГРАД ЕРИХОН
Обикновено светът пише в своята история биографиите на силните, смелите, учените, богатите, влиятелните личности. А Господ е писал и пише историята си чрез бедните, немощните, грешниците и болните, като Вартимей от град Ерихон.
·        Слепият Вартимей от град Ерихон
·        Отхвърленият Вартимей от град Ерихон
·        Бедният Вартимей от град Ерихон.
II. СЪПРОТИВАТА И ВЯРАТА В ГРАД ЕРИХОН
1. Eрихон - символ на света
А. Ерихонските стените - символ на опозицията на Сатана, греха
 Б. Ерихон - символ на света, който е възлюбен от Бога
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
В. Ерихон - символ на вяра в Бога:
·        Вярата на блудницата Раав
Исус Навин 2:1-21 Тогава Исус Навиевият син изпрати от Ситим двама мъже да съгледат тайно, и каза: Идете, разгледайте земята и Ерихон. И те отидоха, и като влязоха в къщата на една блудница на име Раав, престояха там. Но известиха на ерихонския цар, казвайки: Ето, нощес дойдоха тук мъже от израилтяните, за да съгледат земята. И тъй, ерихонският цар прати до Раав да кажат: Изведи мъжете, които дойдоха при тебе, и които влязоха в къщата ти; защото са дошли да съгледат цялата земя. Но жената взе двамата мъже та ги скри; и рече: Наистина мъжете дойдоха при мене, но не знаех от где бяха; и когато щяха да се затворят портите, на мръкване, мъжете излязоха. Не зная къде отидоха мъжете; тичайте скоро след тях и ще ги стигнете. Но тя ги беше качила на къщния покрив, и бе ги скрила в ленените гръсти, които беше наредила на къщния покрив. И изпратените мъже ги гониха по пътя, който отива за Иордан, гониха ги до бродовете; и щом тръгнаха ония, които ги подгониха, затвориха портата. А преди те да си легнат, тя се качи при тях на къщния покрив и рече на мъжете: Зная, че Господ ви даде тая земя, и страх от вас ни нападна, и всичките жители на тая земя се стопиха пред вас; понеже чухме как Господ пресуши водата на Червеното море пред вас, когато излязохте из Египет, и какво направихте на двамата аморейски царе, които бяха оттатък Иордан, - на Сиона и на Ога, които изтребихте. Като чухме, сърцата ни се стопиха, и в никого не остана вече душа поради вас; защото Господ вашият Бог, Той е Бог на небето горе и на земята долу. И сега, моля, закълнете ми се в Господа, че, както аз показах милост към вас, ще покажете и вие милост към бащиния ми дом; и дайте ми знак за уверение, че ще запазите живота на баща ми, на майка ми, на братята ми и на сестрите ми, и всичко що имат, и че ще избавите живота ни от смърт. Мъжете й рекоха: Вместо вас ние сме готови да умрем, ако само не издадете тая наша работа; и когато Господ ни предаде земята, ще ти покажем милост и вярност. Тогава тя ги спусна с въже през прозореца; защото къщата й беше на градската стена, и на стената живееше. И рече им: Идете в гората, за да не ви срещнат гонителите и крийте се там три дена догде се върнат гонителите; и после си идете по пътя. И мъжете й рекоха: Ето как ще бъдем свободни от тая клетва, с която ти ни направи да се закълнем: ето, когато влезем в земята, да вържеш това въже от червена прежда на прозореца, през който ти ни спусна; а баща си и майка си братята си и целия си бащин дом да събереш при себе си в къщи. Всеки, който би излязъл из вратата на къщата ти кръвта му ще бъде на главата му, а ние ще бъдем невинни; но на всеки, който остане с тебе в къщи, неговата кръв ще бъде на нашата глава, ако се издигне ръка против него. Обаче, ако издадеш тая наша работа, тогава пак ще бъдем свободни от клетвата, с която ти ни направи да се закълнем. А тя каза: Да бъде според както сте казали. И изпрати ги та си отидоха; и тя върза червеното въже на прозореца. „“
·        Вярата на бирника Закхей
Лука 19:2-10 –„И, ето, един човек, на име Закхей, който беше началник на бирниците, и богат, искаше да види Исуса Кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст. И завтече се напред и се покачи на една черница за да Го види; понеже през оня път щеше да мине. Исус като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. И той побърза да слезе, и прие Го с радост. И като видяха това, всички роптаеха, казвайки: При грешен човек влезе да преседи. А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.“
·        Вярата на слепия Вартимей
Марк 10:47-52 - (Основният текст)
Три различни личности - представители на три различни класи хора, за които Христос умря.
III. ЗОВЪТ НА ИСУС ХРИСТОС В ЕРИХОН
1. Вартимей пред Ерихонските стени
Ерихонските стени помежду Вартимей и Христос, преобраз на противниците на Вартимей.
2. Викащият Вартимей през Ерихонската стена:
Исусе, сине Давидов, смили се за мене!“
3. Чуващият Христос и през най-дебелите Ерихонски стени
4. Откликналият Христос на призоваващия Го Вартимей
И тъй, Исус се спря и рече: Повикайте го.
А. Поканата на Христа
Б. Готовността на Вартимей
Той хвърли дрипавата си дреха, символ на греха, за да му е по-леко да тича към Христа.
„И той си хвърли дрехата…“
В. Вартимей тръгна към Христа
„…и скокна и дойде при Исуса.“
Г. Питащият го Христос
„Какво искаш да ти сторя?
Д. Молещият Го Вартимей
„Учителю, да прогледам.“
IV. Условието за целението
1. Не е нуждата
2. Не е викането
3. Не е следването на Христа
4. Но е ВЯРАТА В ХРИСТА
„А Исус му рече: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага
 прогледа, и тръгна подир Него по пътя. “
(Марк 10:52)
·     Христос не му каза: "Иди си , твоят вик те изцели."
·     Христос му каза: "Иди си, твоята ВЯРА те изцели."

За да каже Христос за теб:"Повикайте го!", ти трябва първо да извикаш със сърцето си:"Исусе, сине Давидов, смили се за мене!"; и тогава ще чуеш думите Му:"Да бъде според вярата ти!" - "Иди си, твоята ВЯРА те изцели."
  1992г.