петък, 24 май 2013 г.

КНИГАТА НА ВЯРАТАРимляни 10:17 –„И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.“
Йоан 20: 30-31-„А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга. А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.“
I. ПРОИЗХОДЪТ НА КНИГАТА НА ВЯРАТА
2 Петрово 1:20-21 –„ Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в скончанието на времената за вас, които чрез Него повярвахте в Бога, Който го възкреси от мъртвите и Му е дал слава, така щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога.“
1 Тимотей 1:18-19–„Това заръчване ти предавам, чадо Тимотее, според пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с тях доброто войнствуване, имайки вяра и чиста съвест, която някои, като отхвърлиха отпаднаха от вярата;“
Откровение 1:3 –„Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а Христос прати та го яви чрез ангела Си на Своя слуга Иоан, който възвести Божието слово и свидетелството Исус Христово - и всичко що е видял. Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо.“
II. ЦЕНАТА НА КНИГАТА НА ВЯРАТА
Псалми 19:10 –„Желателни са повече от злато, Повече от изобилие чисто злато, И по-сладки от мед и от капките на медена пита.“
III. КНИГАТА НА ТВОРИТЕЛНАТА ВЯРА
Битие 1, 2 глава
Евреи 11:2 –„ А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат. Защото поради нея за старовременните добре се свидетелствуваше.“
IV. КНИГАТА НА СПАСИТЕЛНАТА ВЯРА
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
2 Тимотей 1:5 –„Понеже ми е напомнено за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше в баба ти Лоида и в майка ти Евникия, а както съм уверен, и в тебе.“
V. КНИГАТА НА ЦЕЛЕБНАТА ВЯРА
Йоан 20:30-31 –„А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга. А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.“
Евреи 13:8 –„Исус Христос е същият вчера днес и до века.“
Матей 9:20-21 –„Момъкът Му казва: Всичко това съм пазил [от младостта си]; какво ми още не достига? Исус му рече: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и дай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; дойди и Ме следвай.“
VI. КНИГАТА НА ВЯРАТА ЗА БОЖИЯТА ЗАКРИЛА
Псалми 91:2-7 –„Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам. Защото Той ще те избавя от примката на ловеца И от гибелен мор. С перата Си ще те покрива; И под крилата Му ще прибегнеш; Неговата вярност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх, От стрелата, която лети денем, От мор, който ходи в тъмнина, От погибел, която опустошава всред пладне. Хиляда души ще падат от страната ти, И десет хиляди до десницата ти, Но до тебе няма да се приближи.“
Псалми 23:4 –„Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.“
Матей 28:18-20 –„Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].“
VII. КНИГАТА НА ВЯРАТА ЗА БОЖИЯТА ГРИЖА
Филипяни 4:19 –„Исус Христос е същият вчера днес и до века.“
Матей 6:25-26 –„Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?“
Псалми 23:1-2 –„Давидов псалом. Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда.“
Псалми 37:25 –„Млад бях, ето, остарях, Но не съм видял праведният оставен, Нито потомството му да проси хляб.“
VIII. КНИГАТА НА ВЪЗКРЕСИТЕЛНАТА ВЯРА
Йоан 11:25 –„Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее;“
Римляни 8:11 –„И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.“
IX. ОТКРОВЕНИЕТО ЗА КНИГАТА НА ВЯРАТА
Йоан 1:1-5 –„ В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.“
Откровение 19:11-13 –„След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той; и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.“
X. ОБЕЩАНИЕТО ЧРЕЗ КНИГАТА НА ВЯРАТА
Исус Навин  1:5, 8 –„ Никой не ще може да устои против тебе през всичките дни на живота ти; като бях с Моисея, така ще бъда и с тебе; няма да отстъпя от тебе, нито ще те оставя… Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.“

събота, 4 май 2013 г.

ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ! НАИСТИНА ВЪЗКРЕСЕ!


ВЕЛИКДЕН - ИСТОРИЯ, КОЯТО БЕ ПРЕВЪРНАТА ВЪВ ВЯРА
Матей 28:1-6-А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук;защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ.
Великден – Печатът на Новозаветната диспенсация
(Документ без печат е невалиден!)
Великден – Ден на размисъл и покаяние:
-
Размисъл за тези, които вярват в Бога и тръгват по стъпките на Христа - от Неговото Въплощение до славното Му Възкресение
-
Покаяние за неверниците (които не вярват в Христовото Възкресение)
I. БОЖИЕТО ВЪПЛОЩЕНИЕ - ПРЕДИ ВЕЛИКДЕН
Йоан 3:16 –Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
Исая 6:6-8, 7:14 –“Тогава долетя при мене един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, що бе взел с щипци от олтара. И като го допря до устата ми, рече: Ето, това се допря до устните ти; и беззаконието ти се отне, и грехът ти се умилостиви. После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене... Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил.
Михей 5:2 –А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля, Чийто произход е от начало, от вечността.
II. ГОНЕНИЯТ ХРИСТОС - ПРЕДИ ВЕЛИКДЕН
Матей 2:16 –„Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се твърде много, и прати да погубят всичките мъжки младенци във Витлеем и във всичките му околности, от две години и по-долу, според времето, което внимателно бе изучил от мъдреците.“
Лука 2:7 –„И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.“

Йоан 1:11 –У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха.
Йоан 7:1 –След това Исус ходеше по Галилея; защото не искаше да ходи по Юдея, понеже юдеите искаха да Го убият.
Йоан 12:10 –А главните свещеници се наговориха да убият и Лазара,
Евреите търсеха някой предател, мотивиран от духа на сребролюбието и го намериха – в лицето на Юда Искариотски.
III. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ЦЕНАТА НА ХРИСТОВОТО ПРЕДАВАНЕ
Захария 11:13 –И Господ ми рече: Хвърли ги на грънчаря, - хубавата цена с която бях оценен от тях! И взех тридесетте сребърника и ги хвърлих в Господния дом на грънчаря.
Матей 26:15 –Какво обичате да ми дадете и аз ще ви Го предам? И те му претеглиха тридесет сребърника.

IV. СЪДБАТА НА ХРИСТОВИЯ ПРЕДАТЕЛ - ПРЕДИ ВЕЛИКДЕН
Матей 27:3 –Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините и каза: Съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха: Нам що ни е? Ти гледай.
V. ЗАЛАВЯНЕТО НА ХРИСТОС - ПРЕДИ ВЕЛИКДЕН
Матей 26:30 –И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм.
Матей 26:55 –В същия час рече Исус на народа: Като срещу разбойник ли сте излезли с ножове и сопи да Ме уловите? Всеки ден седях и поучавах в храма и не Ме хванахте.
VI. ПРИСЪДАТА НА ХРИСТОС - ПРЕДИ ВЕЛИКДЕН
Матей 27:21-22 –Управителят в отговор им рече: Кого от двамата искате да ви пусна? А те рекоха: Варава. Пилат им казва: Тогава какво да правя с Исуса, наречен Христос? Те всички казват: Да бъде разпнат.
VII.РАЗПЪНАТИЯТ ХРИСТОС - ПРЕДИ ВЕЛИКДЕН
Псалми 22:16 –Защото кучета ме обиколиха; Тълпа от злодейци ме окръжи; Прободоха ръцете ми и нозете ми.
Йоан 19:17-18 –И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред.
VIII.НЕОБИЧАЙНОТО ПОГРЕБЕНИЕ НА ХРИСТОС - ПРЕДИ ВЕЛИКДЕН
Йоан 19:38-42-След това Иосиф от Ариматея, който беше Исусов ученик, но таен, поради страха от юдеите, помоли Пилата да му позволи да вземе Исусовото тяло; и Пилат позволи. Той, прочее, дойде та вдигна тялото Му. Дойде и Никодим, който бе дохождал изпърво при Него нощем, и донесе около сто литри смес от смирна и алой. И тъй, взеха Исусовото тяло и Го обвиха в плащаница с ароматите, според юдейския обичай на погребване. А на мястото, гдето бе разпнат, имаше градина, и в градината нов гроб, в който още никой не бе полаган. Там, прочее, положиха Исуса поради юдейския Приготвителен ден; защото гробът беше наблизо.
Матей 27:63-66 –Господарю, спомнихме си, че Оня измамник приживе рече: След три дни ще възкръсна. Заповядай, прочее, гробът да се пази здраво до третия ден, да не би учениците Му да дойдат и да Го откраднат, и кажат на народа: Възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им рече: Вземете стража; идете, вардете Го както знаете. Те, прочее, отидоха и вардиха гроба, като запечатаха гроба с помощта на стражата.
IX. СЛАВНОТО ХРИСТОВО ВЪЗКРЕСЕНИЕ В ПЪРВИЯ ДЕН НА СЕДМИЦАТА
Христовите предсказания за Неговото възкресение: 
Лука 18:31-33 –И като взе дванадесетте при Себе Си, рече им: Ето, възлизаме в Ерусалим, и ще се изпълни, в Човешкия Син, всичко що е писано чрез пророците. Защото ще бъде предаден на езичниците, които ще Му се поругаят, и безсрамно ще Го оскърбят, и ще Го заплюят, и, когато Го бият, ще Го убият; и на третия ден ще възкръсне.
Матей 12:38-40 –„Тогава някои от книжниците и фарисеите Му отговориха, казвайки: Учителю, искаме да видим знамение от Тебе. А Той в отговор им рече: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Иона. Защото, както Иона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.“
Матей 28:1-6 –“А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук;защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ.
X. ВЕЛИКДЕН ( ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ) ДВУСТРАННАТА НАДЕЖДА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
1. Надеждата за възкресение на тази земя
Римляни 8:11 –И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.
1 Коринтяни 1:26-31 –„Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление; тъй щото, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".
2. Надеждата за възкресението във Вечността
Деяния на апостолите 1:9-11 – И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.
1 Солунци 4:13-17 –А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.