събота, 26 март 2016 г.

ВЕЛИКДЕНСКИЯТ ОГЪНХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!
ДА ТОВА Е ИСТИНА!
Лука 12:49 –Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам, ако се е вече запалил?“
Великденският огън е Огънят, който гори, а не изгаря – т.е. не изпепелява.
І. ОГЪНЯТ, КОЙТО ГОРИ, А НЕ ИЗГАРЯ, Е - ОГЪНЯТ, КОЙТО ГОРЕШЕ В КЪПИНАТА
Изход 3:2-3 – И ангел Господен му се яви в огнен пламък изсред една къпина; и Моисей погледна, и ето къпината гореше в огън, а къпината не изгаряше. И Моисей си рече: Да свърна и да прегледам това велико явление, защо къпината не изгаря.“
ІІ. ОГЪНЯТ, КОЙТО ГОРИ, А НЕ ИЗГАРЯ, Е - ОГЪНЯТ В СВЕТЕЩИЯ СТЪЛБ – ЧРЕЗ КОЙТО БОГ ВОДИ ИЗРАИЛ ПРЕЗ НОЩТА В ПУСТИНЯТА
Изход 13:21-22 –„И Господ вървеше пред тях, денем в облачен стълб, за да ги управя из пътя, а нощем в огнен стълб, за да им свети, та да пътуват денем и нощем. Той не отнемаше отпред людете облачния стълб денем, нито огнения стълб нощем.“
Изход 40:38 –„Защото Господният облак беше над скинията денем, а огън беше над нея нощем, пред очите на целия Израилев дом, през всичките им пътувания.“
ІІІ. ОГЪНЯТ, КОЙТО ГОРЕШЕ, А НЕ ИЗГАРЯШЕ, Е - ОГЪНЯТ, КОЙТО ГОРЕШЕ В СКИНЯТА ГОСПОДНЯ
Изход 27:20 –„И ти заповядай на израилтяните да ти донасят дървено масло първоток, чисто, за осветление, за да горят винаги светилата.“
ІV. ОГЪНЯТ, КОЙТО ГОРИ, А НЕ ИЗГАРЯ, Е - ОГЪНЯТ, ДОНЕСЕН ОТ БОЖЕСТВЕНИЯ НЕБЕСЕН ОЛТАР
Исая 6:6-8 –„Тогава долетя при мене един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, що бе взел с щипци от олтара. И като го допря до устата ми, рече: Ето, това се допря до устните ти; и беззаконието ти се отне, и грехът ти се умилостиви. После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.“
V. ОГЪНЯТ, КОЙТО ГОРИ, А НЕ ИЗГАРЯ, Е - ОГЪНЯТ, КОЙТО ГОРЕШЕ ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА
Матей 2:2 –„И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.“
VІ. СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ ЗА ОГЪНЯ, КОЙТО ГОРИ, А НЕ ИЗГАРЯ
Матей 3:11 –„Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да поднеса обущата; Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.“
VІІ. СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ИСУСА ХРИСТА ЗА ОГЪНЯ, КОЙТО ГОРИ, А НЕ ИЗГАРЯ
Огнената мисия на Господа Исуса Христа:
Матей 5:14-16 –„Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“
VІІІ.СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ПЪТУВАЩИТЕ ХРИСТОВИ УЧЕНИЦИ ЗА ОГЪНЯ, КОЙТО ГОРИ, А НЕ ИЗГАРЯ
Лука 24:32 –„И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?“
ІХ. ОГЪНЯТ, КОЙТО ГОРИ, А НЕ ИЗГАРЯ, Е ПЕТДЕСЯТНИЯТ ОГЪН
Д.А. 2:3 –„ И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.“
Х. ОГЪНЯТ, КОЙТО ГОРИ, А НЕ ИЗГАРЯ, Е ОГЪНЯТ, ЗА КОЙТО АПОСТОЛ ПАВЕЛ СВИДЕТЕЛСТВА ПРИ НЕГОВОТО СПАСЕНИЕ
Д.А. 9:3 –„И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето.“

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! ВЪЗКРЪСНА БОЖИЯТА СВЕТЛИНА!
Йоан 8:12 –„Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“
Йоан 12:46 –„Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мене.

събота, 12 март 2016 г.

В ЗАТВОРАДеяния на апостолите 12:11 –„И Петър, когато дойде на себе си, рече: Сега наистина зная, че Господ изпрати ангела Си и ме избави от ръката на Ирода, и от всичко, което юдейските люде очакваха.“
Душевните и физическите затвори
I. Човекът в затвора
1. Характеристиката на затвора
·        Затворът е най-страшното място
·        Затворът е най-нежеланото и омразно място
·        Затворът е най-охраняваното място
2. Защо е затворът тука?
3. За кого е затворът тука?
4. До кога ще бъде затворът тука?
II. имената на затворите на човека
1. Видимите затвори на човека
·        Политически затвор
·        Криминален затвор
·        Домашен затвор (арест)
(Понякога семейството, без намесата на властите, се превръща в затвор. )
·        Болничният затвор и пр.
2. Невидимите затвори на човека
·        Душевен затвор
·        Икономически затвор
·        Порочният затвор
( Оковите, наречени "порок" )
3. Режимът на затворите
·        Определена униформа
·        Определена дажба храна
·        Определено време за свиждане
·        Точно определен дневен режим на сън, труд, почивка
·        Безусловно подчинение на началника на затвора, на надзирателите
·        Денонощен контрол
4. Чувствата в затвора
·        Страх
·        Омраза
·        Егоизъм
·        Г. Отмъщение и пр.
III. В затвоРА през нощта
Д.А.12:1-11 –„Около това време цар Ирод простря ръцете си да притесни някои от църквата. Уби с меч Иоановия брат Якова; и, като видя, че беше угодно на юдеите, той при това улови и Петра. Това беше през дните на безквасните хлябове. И като го хвана, хвърли го в тъмница, и предаде го на четири четворки войници да го вардят, с намерение да го изведе пред людете подир пасхата. И така, те вардеха Петра в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него. И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с две вериги; и стражари пред вратата вардеха тъмницата. И, ето, един ангел от Господа застана до него, и светлина осия килията; и като побута Петра по ребрата, разбуди го и рече му: Ставай бърже. И веригите паднаха от ръцете му. И ангелът му рече: Опаши се и обуй сандалите си. И той стори така. Тогава му каза: Облечи дрехата си и дойди подир мене. И Петър излезе и вървеше изподире, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, но си мислеше, че вижда видение. А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама; и като излязоха през нея, изминаха една улица и ангелът веднага се оттегли от него. И Петър, когато дойде на себе си, рече: Сега наистина зная, че Господ изпрати ангела Си и ме избави от ръката на Ирода, и от всичко, което юдейските люде очакваха.“
Д.А. 16:23-30 –„ И като ги биха много, хвърлиха ги в тъмница, и заръчаха на тъмничния началник да ги варди здраво; който, като получи такава заповед, хвърли ги в по-вътрешната тъмница, и стегна добре нозете им в клада. Но по среднощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха, и оковите на всичките се развързаха. И началникът, когато се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна ножа си и щеше да се убие, мислейки че затворниците са избягали. Но Павел извика със силен глас, думайки: Недей струва никакво зло на себе си, защото всички сме тука. Тогава началникът поиска светила, скочи вътре, и разтреперан падна пред Павла и Сила; и изведе ги вън и рече: Господа, що трябва да сторя, за да се спася?“
1. Затворникът в нощта
Д.А.12:1-4а –“Около това време цар Ирод простря ръцете си да притесни някои от църквата. Уби с меч Иоановия брат Якова; и, като видя, че беше угодно на юдеите, той при това улови и Петра. Това беше през дните на безквасните хлябове. И като го хвана, хвърли го в тъмница, и предаде го на четири четворки войници да го вардят,…“
( Нощта - символ на невидимия затвор )
2. Стражата в затвора през нощта
Д.А.12:4б-6 -“…с намерение да го изведе пред людете подир пасхата. И така, те вардеха Петра в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него. И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с две вериги; и стражари пред вратата вардеха тъмницата.“
А. Стражата, която пазеше апостол Петър
Б. Стражата, която днес пази тебе
3. Молитвата за затворника в нощта
Д.А.12:5 -“И така, те вардеха Петра в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него.“
4. Знаменията в затвора през нощта
Д.А.12:7 –“И, ето, един ангел от Господа застана до него, и светлина осия килията; и като побута Петра по ребрата, разбуди го и рече му: Ставай бърже. И веригите паднаха от ръцете му.“
Д.А.16:25 –“Но по среднощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха, и оковите на всичките се развързаха.“
·        Ангелът в затвора
·        Светлината в килията
·        Трусът в килията
„…внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха…“ (Д.А.16:26)
5. Пробуждането в затвора
„Побута Петра по ребрата... (Д.А.12:7)
„И началникът, когато се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна ножа си и щеше да се убие, мислейки че затворниците са избягали. Но Павел извика със силен глас, думайки: Недей струва никакво зло на себе си, защото всички сме тука. Тогава началникът поиска светила, скочи вътре, и разтреперан падна пред Павла и Сила;“ (Д.А.12:27-29)
6. Заповедта в килията
„Ставай бърже! “ (Д.А.12:7)
7. Освобождението от затвора
„И веригите паднаха от ръцете му.“ (Д.А.12:7)
„веднага всички врати се отвориха, и оковите на всичките се развързаха.“ (Д.А.16:25)
8. Благата вест в затвора през нощта
Д.А.12:8 --“И ангелът му рече: Опаши се и обуй сандалите си. И той стори така. Тогава му каза: Облечи дрехата си и дойди подир мене.“
9. Съмнението на затворника
(Послушание, придружено със съмнение)
Д.А.12:9-“И Петър излезе и вървеше изподире, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, но си мислеше, че вижда видение.
10. Свидетелството след затвора през нощта
Д.А.12:10-11 -“А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама; и като излязоха през нея, изминаха една улица и ангелът веднага се оттегли от него. И Петър, когато дойде на себе си, рече: Сега наистина зная, че Господ изпрати ангела Си и ме избави от ръката на Ирода, и от всичко, което юдейските люде очакваха.
11. Изборът след затвора
Д.А.12:10-12 -“И като поразмисли, дойде при къщата на Мария, майката на Иоана, чието презиме бе Марко, гдето бяха събрани мнозина да се молят.
Д.А. 16:29-30 –„Тогава началникът поиска светила, скочи вътре, и разтреперан падна пред Павла и Сила; и изведе ги вън и рече: Господа, що трябва да сторя, за да се спася? те казаха: Повярвай в Господа, Исуса [Христа], и ще се спасиш, ти и домът ти.“