неделя, 19 март 2017 г.

ЧОВЕКЪТ С ИЗСЪХНАЛАТА РЪКАМарк 3:1-5 -И влезе пак в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка. И наблюдаваха Го, дали ще го изцели в съботен ден , за да Го обвинят. Той каза на човека с изсъхналата ръка: Изправи се насред. Тогава на тях казва: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло? Да се спаси ли живот или да се погуби? А те мълчаха. А като ги изгледа с гняв, наскърбен, поради закоравяването на сърцето им, каза на човека: Простри си ръката. Той я простря; и ръката му оздравя.
Матей 12:9-10 -И като замина от там дойде в синагогата им. И ето човек с изсъхнала ръка; и, за да обвинят Исуса, попитаха го, казвайки: Позволено ли е човек да изцелява в събота?
Лука 6:6-11а -И в друга събота влезе в синагогата и поучаваше; и там имаше един човек, чиято дясна ръка бе изсъхнала. И книжниците и фарисеите Го наблюдаваха, дали в събота ще го изцели, за да могат да Го обвинят. Но Той знаеше помислите им, и каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и се изправи насред. И той стана и се изправи. Тогава им рече Исус: Питам ви: Какво е позволено да прави човек в събота? Добро ли да прави или зло? Да спаси ли живот или да погуби? И като ги изгледа всички, рече на човека: Простри ръката си. И той направи така; и ръката му оздравя. А те се изпълниха с луда ярост...
I. ЧОВЕКЪТ С ИЗСЪХНАЛАТА ДЯСНА РЪКА - В ДОМА ГОСПОДЕН
1.     Човекът с изсъхналата дясна ръка в Дома Господен (тогава),
бе вярващ човек
2.     Човекът с изсъхналата дясна ръка, днес:
Ø Човекът с изсъхналата дясна ръка - в нашето общество
Ø Човекът с изсъхналата дясна ръка - в семейството
Ø Човекът с изсъхналата дясна ръка - на улицата
Ø Човекът с изсъхналата ръка - във влака
Ø Човекът с изсъхналата ръка - рейса
Ø Човекът с изсъхналата ръка - на пътя (на шосето)
Ø Човекът с изсъхналата дясна ръка - в Църква
Ø България с изсъхналата ръка
II. ПРИЧИНАТА ЗА ИЗСЪХНАЛАТА РЪКА
1. Болестта, наречена "индеферентност"
2. Болестта, наречена "омраза"
3. Болестта, наречена "завист"
4. Болестта, наречена "апатия"
5. Болестта, наречена "мързел"
6. Болестта, наречена "гордост"
7. Болестта, наречена "хитруване"
8. Болестта, наречена "егоизъм"
9. Болестта, наречена "сеирджилък"
10. Болестта, наречена "суеверие" и пр.
III. КАКВО ОЗНАЧАВА ДА Е ИЗСЪХНАЛА ДЯСНАТА РЪКА НА ЕДИН ЧОВЕК
Лука 6:6 -И в друга събота влезе в синагогата и поучаваше; и там имаше един човек, чиято дясна ръка бе изсъхнала.
Изсъхналата ръка означава - изсъхналото добро:
1. Този човек не може да се облече или да облече другите
2. Този човек не може да се нахрани или да нахрани другите
3. Този човек не може да носи товар или да помогне на другите
4. Точно това е човекът днес, човек с изсъхнала ръка:
А. Изсъхналата любов
Б. Изсъхналата вяра
В. Изсъхналата надежда
Г. Изсъхналото желание за добро
Д. Изсъхналото желание за молитва
Е. Изсъхналото желание за дарение
IV. ЦЕРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА С ИЗСЪХНАЛАТА РЪКА
Лука 6:6-11а -И в друга събота влезе в синагогата и поучаваше; и там имаше един човек, чиято дясна ръка бе изсъхнала. И книжниците и фарисеите Го наблюдаваха, дали в събота ще го изцели, за да могат да Го обвинят. Но Той знаеше помислите им, и каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и се изправи насред. И той стана и се изправи. Тогава им рече Исус: Питам ви: Какво е позволено да прави човек в събота? Добро ли да прави или зло? Да спаси ли живот или да погуби? И като ги изгледа всички, рече на човека: Простри ръката си. И той направи така; и ръката му оздравя. А те се изпълниха с луда ярост...
1. Заповедта на Исус към човека с изсъхналата ръка
Стих 8 -Но Той знаеше помислите им, и каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и се изправи насред.
2. Негодуванието, роптанието на присъстващите в Храма против Исуса
Стих 7 -И книжниците и фарисеите Го наблюдаваха, дали в събота ще го изцели, за да могат да Го обвинят.
3. Властта на Господа Исуса
Стих 10а -И като ги изгледа всички, рече на човека: Простри ръката си.
4. Послушанието на човека с изсъхналата ръка
Стих 10б -
И той направи така; и ръката му оздравя.
V. СЛУЖЕНИЕТО НА ЧОВЕКА С ИЗЦЕРЕНАТА РЪКА
1. Простряната ръка на хваление
2. Простряната ръка на общение
3. Простряната ръка на помагане
4. Изборът, след целението на човека с изсъхналата ръка
Лука 6:13-19 -И като се съмна, повика учениците Си, и избра от тях дванадесет души, които и нарече апостоли: Симона, когото и нарече Петър, и брат му Андрея, Якова и Иоана, Филипа и Вартоломея, Матея и Тома, Якова Алфеев и Симона, наречен Зилот, Юда, Якововия брат, и Юда Искариотски, който и стана предател. И като слезе заедно с тях, Той се спря на едно равно място; спряха се там и голямо множество от учениците Му и голяма навалица от люде от цяла Юдея и Ерусалим и от Тирското и сидонското крайморие, които бяха дошли да Го чуят и да се изцелят от болестите си; тоже и измъчваните от нечестиви духове се изцеляваха. И целият народ се стараеше да се допре до Него, защото сила излизаше от Него и изцеляваше всичките.

неделя, 12 март 2017 г.

ДЪРВОТО НА ЖИВОТА И СМЪРТТАБитие 2:15-17; 3:24 -И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ще ядеш от него непременно ще умреш... Така Той изпъди Адама, и постави на изток от Едемската градина Херувимите и пламенния меч, който всячески се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота.
I. ДЪРВОТО НА СМЪРТТА
1. Дървото на смъртта в Едемската градина
2. Днес дървото на смъртта може да бъде:
Ø Непослушанието
Ø Порнографията
Ø Хазартът
Ø Алкохолът
Ø Наркотикът
Ø Дискотеката и пр.
3. Последиците от яденето от плода на забраненото дърво:
Ø Смърт
Ø Срам
Ø Страдание
Ø Страх
Ø Голота
II. ДЪРВОТО НА ЖИВОТА
Битие 3:24 -Така Той изпъди Адама, и постави на изток от Едемската градина Херувимите и пламенния меч, който всячески се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота.“
Слава Богу, че до дървото на смъртта, Бог е поставил дървото на Живота.
И днес човекът има правото на избор:
Ø При кое дърво да отиде
Ø От кое дърво да откъсне
Ø Кой плод да изяде
1.     Христовият кръст на Голгота - Дървото на Живота
1Коринтяни 1:18 -„Защото словото на кръста е безумие за тия, които погинват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.“
2.     Правото на избор, демонстрирано чрез трите кръста на Голгота
Ø На Голгота имаше три кръста, но само единият от тях произведе плодове с вечна стойност – Христовият кръст, Дървото на Живота.
1Коринтяни 15:23 -Но всеки на свой ред: Христос - първият плод, после, при пришествието на Христа, тия които са Негови.“
А. Спасението на покаялия се от кръста злодеец, поради правилния избор – на Дървото на Живота
Лука 23:39-43 –И един от обесените злодейци Го хулеше,
казвайки: Нали си Ти Христос? Избави Себе Си и нас! А другият в отговор го смъмра, като каза: Ни от Бога ли се не боиш ти, който си под същото осъждение? И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили; а Този не е сторил нищо лошо. И каза: [Господи] Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си. А [Исус] му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая.
Ø Кръстът на покаялия се злодеец, преобраз на ашладисаното (облагороденото) безплодно дърво.
Галатяни 5:22 -А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, верност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. “
Б. Последиците от погрешния избор, демонстрирано чрез третия кръст, кръстът на погиналия в греховете си злодеец
Ø Съдбата на подобен човек е, като съдбата на сухите безплодни
дървета - в огъня.
Матей 25:30„А тоя безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. 
III. ПЪТЯТ КЪМ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА
Битие 3:24 -Така Той изпъди Адама, и постави на изток от Едемската градина Херувимите и пламенния меч, който всячески се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота.“
Йоан 14:6 -„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“
1.     Вярата – пътят към Дървото на Живота
Римляни 3:23-25 -„Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, Когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра
Галатяни 3:26 -Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа.
Колосяни 1:21-23а -"И вас, които някога бяхте странни и по разположение врагове в злите си дела, примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни, ако останете основани и твърди във вярата...
2. Покаяние или изповед – пътят към Дървото на Живота
Римляни 10:9-10 -"Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце човек вярва и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.
3. Посвещението – пътят към Дървото на Живота
1Коринтяни 3:16-17 -Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свят, който храм сте вие.
Ефесяни 5:8-9, 11 -Тъй, като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се, като от рода на осветлените (защото плодът на светлината се състои във всичко що е благо, право и истинно)... не участвувайте в безплодните дела на тъмнината...
IV. ЖИВЕЕЩИТЕ ПРИ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА
Откровение 22:1-2 -След това, ангелът ми показа река с вода на живот,бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето, и течеше всред улицата му. И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дървото бяха за изцеление на народите.