понеделник, 21 май 2012 г.

ПЕТДЕСЯТНИЦА – БОЖИЯТ ДУХОВЕН УРОЖАЙ

Йоан 16:7-16 –“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в Мене; за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява. Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко и ще Ме видите.”
Лука 24:49 –“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.”
Дeяния на апостолите 2:1-4 –“И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. Явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.”
I. ИСТОРИЯТА НА ПЕТДЕСЯТНИЦА – БОЖИЯТ ДУХОВЕН УРОЖАЙ
1. Обратно към корените на Петдесятница - чрез Словото Божие
Левит 23:9-14 –“Господ говори още на Моисея, казвайки: Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът. И в деня, когато подвижите снопа, да принесете за всеизгаряне Господу едно едногодишно агне без порок; и хлебния му принос, две десети от ефа чисто брашно омесено с дървено масло, в жертва чрез огън Господу за благоухание; и възлиянието му, един четвърт ин вино. А хляб, или пържено жито, или пресни класове да не ядете до тоя ден, до деня, когато принесете приноса на вашия Бог. Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения, във всичките ви жилища.”
2. Петдесятница – Благодарственият ден на eвреите
Левит 23:10-11 –“Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет;на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът.”
А. Когато влезете в земята, която Аз ви давам - Божието обещание до израилтяните
Б. Когато... пожънете жетвата й - Обещанието за Божия природен урожай
В. Когато... пожънете жетвата й,тогава да донесете - Божието изискване от израилтяните
Г. Подвиженият сноп пред Господа – символ на живот ( и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет)
3. Старозаветната Петдесятница – световният събор на евреите
Деяния на апостолите 2:5-12 –“А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето. И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които говорят, не са ли галилеяни? Тогава как ги слушаме да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени? Партяни, мидяни и еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия, Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим - и юдеи и прозелити, критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела. И те всички се смаяха, и в недоумение си думаха един на друг: Какво значи това?”
А. Съборът на евреите в Ерусалим
Б. Старозаветната Петдесятница – Благодарственият ден на евреите за икономическия просперитет в Обещаната земя
II. ХАРАКТЕРЪТ НА СТАРОЗАВЕТНАТА ПЕТДЕСЯТНИЦА – БОЖИЯТ ДУХОВЕН УРОЖАЙ
Левит 23:9-11 –“Господ говори още на Моисея, казвайки: Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът. ”
1. Многоразличният характер на Старозаветната Петдесятница
А. Теократичният характер на еврейската Петдесятница
Б. Икономическият характер на еврейската Петдесятница е възпоменание на природния просперитет
В. Националният характер на Старозаветната Петдесятница
Старозаветната Петдесятница се отнасяше само за евреите (и то за всички евреи – независимо къде бяха те)
2. Липсващият духовен характер на Старозаветната Петдесятница
А. Разклащането от свещеника на житния сноп ( или сноп от първите плодове) има само икономически характер
- Колко тежи снопът от житните класове?
Подобен обичай в България имаше на Гергьовден.
Традицията повеляваше: Всеки човек да се претегли на кантара, за да види колко тежи.
3. Старозаветната Петдесятница – сянка на Божиите добрини
Евреи 8:4-6 –“А ако беше на земята, Той не щеше нито да бъде свещеник, защото има такива, които принасят даровете според закона; (които служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Моисея, когато щеше да направи скинията; защото: "Внимавай", му каза Бог, "да направиш всичко по образеца,който ти бе показан на планината")”
III. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ДУХОВНАТА ПЕТДЕСЯТНИЦА В НОВОЗАВЕТНАТА ДИСПЕНСАЦИЯ – БОЖИЯТ ДУХОВЕН УРОЖАЙ
1. Старозаветното пророчество за характера на Новозаветната Петдесятница
Йоил 2:28 –“ И след това Ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения;”
2. Пророчеството на Христос за характера на Новозаветната Петдесятница
Йоан 16:7-16 –“ Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в Мене; за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява. Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко и ще Ме видите.”
Лука 24:49
–“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.”
Деяния на апостолите 1:8 –“ Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”

IV. НУЖДАТА ОТ ДУХОВНАТА ПЕТДЕСЯТНИЦА В НОВОЗАВЕТНАТА ДИСПЕНСАЦИЯ

1. Нуждата на Христос от Святия Дух в Новозаветната диспенсация
Матей 3:16 –“И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него;”
Христовото кръщение бе изгревът на Витлемската Петдесятна звезда, обявяваща Новозаветната диспенсация
2. Нуждата на апостолите от Святия Дух в Новозаветната диспенсация
Марк 16:19 –“И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога. А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.”
Деяния на апостолите 4:12 –“И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.”
3. Нуждата на Църквата от Святия Дух в Новозаветната диспенсация
Матей 16:18 –“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.”
Деяния на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
1 Коринтяни 1:26-31 –“Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление; тъй щото, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".”
Деяния на апостолите 19:1-6 –“А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, гдето намери някои ученици. И рече им: Приехте ли Светия Дух като повярвахте? А те му отговориха: Даже не сме чули дали има Светия Дух. И рече: А в що се кръстихте? А те рекоха: В Иоановото кръщение. А Павел рече: Иоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казвал на людете да вярват в Този, Който щеше да дойде подир него, сиреч, в Исуса. И като чуха това, кръстиха се в името на Господа Исуса. И като положи Павел ръце на тях, Светият Дух дойде на тях; и говореха други езици и пророкуваха.”
А. Чрез Святия Дух Бог общува с човек
Б. Чрез Святия Дух човек общува с Бога
В. Чрез Святия Дух човек служи на Бога
Г. Чрез Църквата Си Бог общува със света
В заключение на нашите размишления във връзка Новозаветната Петдесятница, желая да кажа:
- Новозаветната Петдесятница не се изразява в люлеене на Старозаветния житен сноп пред Господа (от Първосвещеника)
- Новозаветният житен сноп е съставен от живи “класове” – Божият Новозаветен плод ( Новородените Негови чада )
- Новозаветният житен сноп се разлюлява в този свят за Слава Божия от Великия Първосвещеник – Господ Исус Христос
- Новозаветната Петдесятница е онова старо железарско точило, на което Християнинът трябва да наточва своя духовен меч, в битката против тъмните сили
Ефесяни 6:17 –“вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;”
Евреи 4:12 –“Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.”

V. ПЕТДЕСЯТНИЦА – УТРОБАТА НА ДУХОВНИТЕ БУДИТЕЛИ И РЕФОРМАТОРИ

1. Бог Дух Святий – обещаният от Бога Будител, изявен на Петдесятница
Йоан 16:7-14 –“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в Мене; за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.”
Деяния на апостолите 2:1-4 –“И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място.И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.”
Нуждата от духовен Будител:
- на малки и големи
- на учени и прости
- на бедни и богати
2. Духовната реформация на човечеството чрез Божието Триединство
А. Духовната реформация чрез Бог Отец
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
Б. Духовната реформация чрез Божия Единороден Син
1 Петрово 1:18-19 –“като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,”
В. Духовната реформация чрез Бог Дух Святи
1 Коринтяни 1:26-31 –“ Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление; тъй щото, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".”
Г. Духовната реформация чрез Божието Слово (Библията)
Йоан 1:1-3 –“В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.”
Псалми 119:105 –“ Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.”
3. Църквата Христова, Божият Будител и Реформатор през вековете чрез Святия Божий Дух, изявен на Петдесятница
А. Църквата Христова, Божият Будител и Реформатор чрез дарбите на Святия Дух
1 Коринтяни 12:7-11 -“А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух; на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух; на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно.”
Б. Църквата Христова, Божият Будител и Реформатор чрез плодовете на Святия Дух
Галатяни 5:22-23 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание;...”
В. Църквата Христова, Божият Будител и Реформатор чрез силата на Бог Дух Святи
Деяния на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
- Сила, чрез която да се молим
- Сила, чрез която да пеем
- Сила, чрез която да благовестваме
- Сила, чрез която да хвалим Бог
- Сила, чрез която да служим на Бог