понеделник, 23 януари 2012 г.

БЛАГОДАРНИ ЧРЕЗ ГОСПОДНАТА ВЕЧЕРЯ

ЧРЕЗ ВЪЗПОМЕНАНИЕТО НА ХРИСТА, БЛАГОДАРЯЩИ НА БОГА
Матей 26:17 -“А в първия ден на празника на безквасните хлябове учениците отидоха при Исуса и рекоха: Где искаш да Ти приготвим, за да ядеш пасхата?”
ГОСПОДНАТА ВЕЧЕРЯ, СПАСЕНИЕТО И СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА
I. ХАРАКТЕРЪТ НА ГОСПОДНАТА ВЕЧЕРЯ
Откровение 5:5-6 –“Но един от старците ми каза: "Недей плака: ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, превъзмогна, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата." И видях между престола и четирите живи същества между тях и старците, че стоеше Агне като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духове, разпратени по цялата земя.”
Господната трапеза не е :
- католическата трапеза
- православната трапеза
- протестантската трапеза
Господната трапеза е отражение на Великата Пасха
Изход 12:13 –“И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че, като видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя Египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва.”
II. ВЪЗПОМЕНАНИЕТО НА ХРИСТА ЧРЕЗ ХЛЯБА НА ГОСПОДНАТА ВЕЧЕРЯ
1. Взе
2. Благодари
3. Разчупи
4. Даде им
5. И рече: “Вземете яжте; това е Моето тяло.”
Матей 26:27-29 –“И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови, и го разчупи и като го даваше на учениците, рече: Вземете яжте; това е Моето тяло.”
Лука 22:19 -“ И взе хляб, и, като благодари, разчупи го, даде им, и рече: Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мое възпоминание.”
Марк 14:22-26 –“И когато ядяха, Исус взе хляб и като благослови, разчупи, даде им, и рече: Вземете, [яжте]; това е Моето тяло.
III. ВЪЗПОМЕНАНИЕТО НА ХРИСТА ЧРЕЗ ВИНОТО НА ГОСПОДНАТА ВЕЧЕРЯ
Матей 26:27-29 –“Взе и чашата, и, като благодари, даде им, и рече: Пийте от нея всички! Защото това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете.”
Лука 22:20 –“Така взе и чашата подир вечерята, и рече: Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.”
Марк 14:23-26–“Взе и чашата, благослови, и даде им; и те всички пиха от нея. И рече им: Това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за мнозина. Истина ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата до оня ден, когато ще го пия нов в Божието царство. И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм.”
Йоан 1:29 –“На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!”
1Петрово 1:18-19 –“като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист, Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в скончанието на времената за вас,”
Откровение 12:11 –“А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.”
IV. ВЪЗПОМЕНАНИЕТО НА ХРИСТА ЧРЕЗ ПРИМЕРА НА ГОСПОДНАТА ВЕЧЕРЯ
Йоан 13:13-14 -“Вие Ме наричате Учител и Господ; и добре казвате, защото съм такъв. И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Защото ви дадох пример да правите и вие както Аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил.”
Примерът на Църквата Христова
IV. ПРЕДУПРЕЖДЕНЕТО ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ГОСПОДНАТА ВЕЧЕРЯ
1Коринтяни 11:26-30 –“Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и пиете [тая] чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата; защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си. По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали.”