неделя, 23 октомври 2011 г.

КВАСЪТ НА ИСТИНАТА

Матей 6:11 –“ Дай ни днес ежедневния хляб;”
Лука 12:1
–“Между това, като се събра едно многохилядно множество, до толкова, че един други се тъпчеха, Той почна да говори на учениците Си: Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.”
- Положителният и отрицателният духовен квас, преобраз на истината и на заблуждението в света

I. ФИЗИЧЕСКИЯТ КВАС И НЕГОВИЯТ ПРЕОБРАЗ

Квасът е едно от най-широко употребяваните неща от човека.
Без квас съществуването на хранително-вкусова промишленост е немислимо.
1. Без истински квас (мая) не може да има хляб
2. Без квас не може да има млечни произведения (кисело мляко, сирене, кашкавал и пр.)
3. Без квас не може да има сладкарска индустрия, заемаща видно място в живота на човека

След всяко ядене неизбежно следва въпросът: Къде е десертът?
На него се удоволстват всички:
- малки и големи
- бедни и богати
- учени и прости
- бели и черни
Хлябът, млечните продукти, тестените сладкарски произведения играят значима роля в живота на човека, затова се радват на световна популярност и масова употреба. Във всички тях присъства, като задължителна съставка - квасът (маята, подквасата).
Нека чрез ролята на физическия квас, да погледнем на един друг квас, който определя не само настоящето на човека, но и бъдещия живот – на тази земя и във вечността.
Матей 16:11-12 –“Как не разбирате, че не заради хляб ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите? Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебен квас но от учението на фарисеите и садукеите.”

II. ФАКТОРИТЕ, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ ПОЛОЖИТЕЛНИЯ И ОТРИЦАТЕЛНИЯ ХАРАКТЕР НА ДУХОВНИЯ КВАС- ПРИЧИНАТА ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО В СВЕТА

Лука 12:1-3 –“Между това, като се събра едно многохилядно множество, до толкова, че един други се тъпчеха, Той почна да говори на учениците Си: Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. Няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае. Затова, каквото сте говорили в тъмно ще се чуе на видело; и каквото сте казали на ухо във вътрешните стаи ще се разгласи от покрива.”
1. Факторът, наречен - мислене

Този фактор определя характера на кваса – положителен или отрицателен - в зависимост от нашето мислене
2. Факторът, наречен - гледане

Този фактор е изцяло зависим от личния избор на човека – избор на филм, телевизионна програма и пр.

В живота си човек неволно и неизбежно става свидетел на всякакви картини. Затова казваме, че първият поглед е естествен и безопасен. Но вторият вече се превръща в отрицателен квас и оказва влияние на цялото ни “тесто”.
3. Факторът, наречен – четене

Този фактор се свежда до въпроса: Какво четем?
4. Факторът, наречен - слушане

Този фактор също може да влияе, както в положителна, така и в отрицателна посока на духовния квас. Отрицателно въздействие на фактора слушане върху качествата на духовния ни квас, обикновено не идва чрез радиото, а чрез човеците, които са се превърнали в телеграфни агенции за разпространение на безполезни новини или “жълтини”.

Всеки от нас може да прибави още фактори, които по един или друг начин променят качествата на духовния ни квас.

III. ОТРИЦАТЕЛНИЯТ КВАС В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА
В списъка с примерите за духовните подкваси, които имат отрицателно въздействие върху живота на човека поставям на първо място кваса, за чийто смъртоносно въздействие алармира тревожно сам Господ Исус Христос (Лука 12:1б)
”Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.”
1. Квасът наречен лицемерие ( фарисейският квас )

А. Лицемерната вяра

Б. Лицемерната любов
В. Лицемерната набожност
2. Квасът, наречен лъжа

Квасът на лъжата произвежда само фалшиво тесто (“менте”)
3. Квасът, наречен клюкарство

1 Петрово 4:15 -“Никой от вас да не страда като... такъв, който се бърка в чужди работи.”
4. Квасът, наречен суета

(Държа да отбележа, че духът на суетата и чувството за естетика са две напълно различни в същността си понятия.)
5. Квасът, наречен алчност
Лука 12:15 -“И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.”
6. Квасът, наречен ревност
Квасът на ревността става причина да “шупнат” (негативно заквасени) всички органи на човека
7. Квасът, наречен суеверие и пр.

8. Продавачите на сатанинския квас
Продавачите на сатанинския квас са майстори. Те знаят как да съблазнят, да подмамят и да заквасят с отровния квас човека.
Резултатът е - отровена и съборена душа, семейство, Църква и пр.

IV. ПОЛОЖИТЕЛНИЯТ КВАС – КВАСЪТ НА ИСТИНАТА

Псалми 119:160 –“Същността на Твоето слово е истина; И Твоите праведни съдби, до една траят до века.”
( Положителният квас, квасът на истината – е квас без гаранционен срок )
1 Коринтяни 5:8 –“ Затова нека празнуваме, не със стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина.”
1. Вярата в Бог
2. Надеждата, произвеждана и поддържана от Святия Дух
3. Любовта, Плодът на Святия Божий Дух
4. Божието Слово
5. Библейското благовестие

Матей 13:33 –“Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докле вкисна (в смисъл – втаса, а – не! прокисне) всичкото.”

V. ХАРАКТЕРЪТ НА РАЗЛИЧНИТЕ НОЩОВИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДУХОВНИЯ КВАС – НА БОГ И НА ДЯВОЛА

В размишленията, които следват, ще гледаме на човешкото тяло, като на нощова, в която се смесва маята с брашното и се приготвя тестото, от което се получава хляба, с който се храним всички.
- Всеки от отделните удове на човешкото тяло представлява сама по себе си една нощова, в която се поставя духовния квас, за да се омеси тестото за хляба на човешкия живот.
- От качеството на кваса, който ще бъде поставен в нощовата, зависи и качеството на хляба
1. Умът на човека, нощова в която се изсипва кваса на Бога или на дявола
Ефесяни 4:23 –“да се обновите в духа на своя ум,”
2. Сърцето на човека, нощова в която се изсипва кваса на Бога или на дявола
Притчи 4:23 -“Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си...”
3. Устата на човека, нощова в която се изсипва кваса на Бога или на дявола
Яков 3:5, 10 –“Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, колко много вещество запалва!... От същите уста излизат благословение и проклетия! Братя мои, не трябва това така да бъде.”
VI. РОЛЯТА НА ДУХОВНИЯ КВАС
1. Значението на духовния квас, аналогично със значението на естествения квас
Както кваса задвижда тестото и увеличава няколкократно обема му, така и духовният квас задвижва удовете на човека (ръзе, нозе, сърце и пр.) и увеличава човешката активност - за творене на добро или зло
2. Предупреждението на Словото Божие за различната роля на двата вида духовен квас
Лука 12:1 –“Между това, като се събра едно многохилядно множество, до толкова, че един други се тъпчеха, Той почна да говори на учениците Си: Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.”
А. Ролята на истинския квас

Матей 13:33 –“Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докле вкисна всичкото.”
- Христос в нас, като добрия квас

- Словото Божие в нас, като добрия квас
- Святият Божий Дух в нас, като добрия квас
1 Коринтяни 5:8 –“ Затова нека празнуваме, не със стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина.”
Б. Ролята на фарисейския квас - квасът на духовната заблуда (лицемерието):
- да заблуди
- да излъже
- да обезсърчи
- да отклони от пътя на истината
Матей 10:28 –“Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.”
VII. УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КВАСА
1. Гаранционният срок на естествения квас

Гаранционният срок на естествения квас е ограничен

След изтичане на срока, последиците са следните:

- изгубване на силата

- прокисване

И в двата случаи резултатът е един и същ – некачествен хляб
2. Гаранционният срок на духовния квас

Гаранционният срок на духовният квас е вечен, но нека никой да не се заблуждава, че може да разчита на неподновявана с години закваска в своя духовен живот.
За яснота ще си послужа с пример от моето детство:
Когато бях малък във всяко семейство жените сами месеха хляба си. Това, което е останало в съзнанието ми от спомена за хлебната закваска, която баба ми осторожно бранеше, е следното: Баба непрекъснато, по някакъв свой начин – или “захранваше” закваската, или я подновяваше.
Не съм наясно с точната й технология, но това, което си спомням ми е предостатъчно за аналогията, която желая да направя.
Никой не трябва да не се заблуждава, че – “заквасен” преди двадесет години с кваса на истината (Христос, Словото Божие, Святия Дух) – и днес може да разчита на силата и на въздействието на тази подквас!Ако не подновяваме непрекъснато чрез добрия квас на истината закваската в нас, нямаме основание да очакваме качествен духовен живот.
2 Петрово 1:5 –“то по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов.Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни нито безплодни в познанието на нашия Господ Исус Христос. Но оня, у когото те не се намират, е сляп, късоглед, и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете.”
Нека непрекъснато да прибавяме в “нощовите” си от добрия квас на истината, за да подновяваме силата на закваската в нас!
От тази закваска зависи доброто тесто на семейството ни, на Църквата, на града, на Отечеството ни!
Защото Словото Божие казва:“Малко квас заквасва цялото тесто.” (Галатяни 5:9)