събота, 21 април 2012 г.

ХРИСТОВИТЕ ЯВЛЕНИЯ СЛЕД НЕГОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

БОГОЯВЛЕНИЕ - СЛЕД ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
1 Коринтяни 15:1-8 -“Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, - освен ако сте напразно повярвали. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията; и че се яви на Кифа, после на дванадесетте, че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха; че после се яви на Якова, тогава на всичките апостоли; а най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг.”
Матей 26:31 –“Тогава Исус им казва: Вие всички ще се съблазните в Мене тая нощ, защото е писано: "Ще поразя пастира; и овците на стадото ще се разпръснат".”
I. ХРИСТОВОТО ЯВЛЕНИЕ СЛЕД НЕГОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ - ПРЕД ЖЕНИТЕ, ПОСЕТИЛИ ГРОБА МУ
1. Чувствата на жените, преди Христовото явление:
- скръб
- съмнение
- страх (безпокойство) - трепет и ужас...
Марк 16:1-8 –“А когато се мина съботата, Мария Магдалина, Мария Якововата майка, и Саломия купиха аромати за да дойдат и го помажат. И в първия ден на седмицата дохождат на гроба много рано, когато изгря слънцето. И думаха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата? - защото беше твърде голям, А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален. И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен в бяла одежда; и много се зачудиха. А той им казва: Недейте се учудва; вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той възкръсна; няма Го тука; ето мястото гдето Го положиха. Но идете, кажете на учениците Му и на Петра, че отива преди вас в Галилея; там ще Го видите, както ви каза. И те излязоха и побягнаха от гроба, понеже трепет и ужас бяха ги обзели; и никому не казаха нищо, защото се бояха.”
2. Преобразените (възкресените) чувства при Христовото явление
Йоан 20:16-18 –“Казва й Исус: Марийо! Тя се обърна и Му рече на еврейски: Равуни! което значи, Учителю! Казва й Исус: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и кажи им: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог. Мария Магдалина дохожда и известява на учениците, че видяла Господа, и че Той й казал това.”
Първите благовестители след Христовото Възкресение
Матей 28:10 –“Тогава Исус им рече (на жените): Не бойте се; идете кажете на братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят.”
Лука 24:9
–“И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на единадесетте и на всичките други.”
II. ХРИСТОВОТО ЯВЛЕНИЕ СЛЕД НЕГОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ - ПРЕД УЧЕНИЦИТЕ

1. Чувствата на учениците, преди Христовото явление
- скръб
- страх (безпокойство)
- разклатена вяра, съмнение
- объркани чувства
Лука 24: 9-12 –“И като се върнаха от гроба (жените), известиха всичко това на единадесетте и на всичките други. А бяха Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария Якововата майка и другите жени с тях, които казаха тия неща на апостолите. А тия думи им се видяха като празни приказки, и не вярваха. А Петър стана и изтича на гроба, и, като надникна, видя саваните сложени отделно; и отиде у дома си, чудейки се за станалото.”
Матей 28:16 –“А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на бърдото, гдето Исус им определи. И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха...”
Лука 24:33-40 –“И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето намериха събрани единадесетте и тия, които бяха с тях, които и казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симона. Те пък разправиха станалото по пътя, и как Го познаха, когато разчупваше хляба. И когато говореха за това, сам Исус застана посред тях и каза им: Мир вам! А те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух. И Той им рече: Защо се смущавате? и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? Погледнете ръцете Ми и нозете Ми, че съм Аз същият; попипайте Ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че Аз имам. И като рече това, показа им ръцете и нозете Си.”
2. Преобразените (възкресените) чувства на Христовите ученици след Неговото явление - при заключена врата
Йоан 20:19-20 -“А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам! И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците като видяха Господа.”
“Мир вам!” – духовният поздрав
Лука 24:44-49 –“И рече им: Тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. И рече им: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим. Вие сте свидетели на това. И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.”
III. ХРИСТОВОТО ЯВЛЕНИЕ ПО ПЪТЯ ЗА ЕМАУС
1. Чувствата на учениците, пътуващи за Емаус - преди Христовото явление
- скръб и отчаяние
- страх и безпокойство
- разклатена вяра, разочарование
- объркани чувства
Лука 24:13-14 –“И, ето, в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, шестдесет стадии далеч от Ерусалим. И те се разговаряха помежду си за всичко онова що бе станало.”
Лука 24: 21-24 –“А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще избави Израиля. И освен всичко това, вече е трети ден откак стана това. При туй и някои жени измежду нас ни смаяха, които като отишли отзарана на гроба, и не намерили тялото Му, дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че Той бил жив. И някои от ония, които бяха с нас, отидоха на гроба, и намериха тъй както рекоха жените; а Него не видели.”
Любовта на Добрия Пастир
Лука 24:15-17 –“И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях; но очите им се удържаха да Го не познаят. И рече им: Какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате? И те се спряха натъжени.”
Матей 18:12 –“Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли деветдесетте и девет, и не отива ли по бърдата да търси заблудилата се?”
2. Преобразените (възкресените) чувства на Христовите ученици, пътуващи за Емаус - след Неговото явление
Лука 21:30-35 –“И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и Го познаха; а Той стана невидим за тях. И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията? И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето намериха събрани единадесетте и тия, които бяха с тях, които и казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симона. Те пък разправиха станалото по пътя, и как Го познаха, когато разчупваше хляба.”
V. ХРИСТОВОТО ЯВЛЕНИЕ ПРЕД АПОСТОЛ ТОМА
1. Чувствата на апостол Тома, преди Христовото явление – аналогични с чувствата на останалите апостоли
Йоан 20:24-25 –“А Тома, един от дванадесетте наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.”
Марк 16:9-11 –“И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем беса. Тя отиде и извести на тия, които бяха Го придружавали, и които Го жалееха и плачеха. Но те, като чуха, че бил жив, и че тя Го видяла, не повярваха.”
2. Преобразените (възкресените) чувства на апостол Тома след Христовото явление
Йоан 20:26-28 –“И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам! Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой!”
Апостол Тома несправедливо е получил прякора “Тома Неверни”, защото всъщност неговото поведение не беше по-различно от поведението на всички останали свидетели на Христовото Възкресение.
Според Словото Божие - Тома Близнак е просто един от нас!
IV. ХРИСТОВОТО ЯВЛЕНИЕ ПРЕД ОБЕЗСЪРЧЕНИТЕ АПОСТОЛИ
Йоан 21:1-14 –“Подир това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро; и ето как им се яви: там бяха заедно Симон Петър, Тома наречен Близнак, Натанаил от Кана галилейска, Заведеевите синове, и други двама от учениците Му. Симон Петър им казва: Отивам да ловя риба. Казват му: Ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и се качиха на ладията; и през оная нощ не уловиха нищо. А като се разсъмваше вече Исус застана на брега; учениците, обаче, не познаха, че е Исус. Исус им казва: Момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха Му: Нямаме. А Той им рече: Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите. Те, прочее, хвърлиха; и вече не можаха да я извлекат поради многото риби. Тогава оня ученик, когото обичаше Исус, казва на Петра: Господ е...”
1. Отчаянието, преди Христовото явление –
- Разочарованието от бизнеса без Исуса
Псалми 16:8 –“Винаги турям Господа пред себе си; Понеже Той е от дясно ми, аз няма да се поклатя.”
2. Благословението след Христовото явление:
- Духовен просперитет
Йоан 20:21-22 –“И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух.”
- Земен просперитет
Йоан 21:6, 9-14 –“А Той им рече: Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите. Те, прочее, хвърлиха; и вече не можаха да я извлекат поради многото риби... И като излязоха на сушата, видяха жарава положена, и риба турена на нея и хляб. Исус им казва: Донесете от рибите, които сега уловихте. Затова Симон Петър се качи на ладията та извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби на брой сто и петдесет и три; и при все, че бяха толкова, мрежата не се съдра. Исус им казва: Дойдете да закусите. (И никой от учениците не смееше да Го попита: Ти Кой си? понеже знаеха, че е Господ). Дохожда Исус, взема хляба, и им дава, също и рибата. Това беше вече трети път как Исус се яви на учениците след като възкръсна от мъртвите.”
V. ХРИСТОВОТО ЯВЛЕНИЕ ПРЕД АПОСТОЛ ПАВЕЛ

1. Апостол Павел, преди Христовото явление - Савел, гонителят на Християните
Деяния на апостолите 9:1 –“А Савел, като още дишаше заплашване и убийство против Господните ученици, отиде при първосвещеника и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, че, ако намери някой от тоя Път, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим. И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо Ме гониш? А той рече: Кой си Ти, Господи? А Той отговори: Аз съм Исус, Когото ти гониш. Но стани, влез в града, и ще ти кажа какво трябва да правиш. А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого.”
2. Преобразеният Савел след Христовото явление
Посланието на апостол Павел до Галатяни 2:20 –“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.”
Деяния на апостолите 9:15-18 –“А Господ му рече: Иди, защото той ми е съд избран да разгласява Моето име пред народите и царе и пред израилтяните; защото Аз ще му покажа, колко много той трябва да пострада за името Ми. И тъй Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, рече: Брате Савле, Господ ме изпрати, - същият Исус Който ти се яви на пътя, по който ти идеше, - за да прогледаш и да се изпълниш със Светия Дух. И начаса паднаха от очите му като люспи, и той прогледа; и стана та се кръсти.”
V. НУЖДАТА НА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ ОТ ХРИСТОВОТО ЯВЛЕНИЕ
1. Нуждата от Благовестие – Христовият апел при Велиденското Му явление
Йоан 20:16-18 –“Казва й Исус: Марийо! Тя се обърна и Му рече на еврейски: Равуни! което значи, Учителю! Казва й Исус: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и кажи им: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог. Мария Магдалина дохожда и известява на учениците, че видяла Господа, и че Той й казал това.”
Матей 24:14 –“И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.”

2. Нуждата от Мир – Христовото благословение при Велиденското явление
Йоан 20:19-20 –“Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам! И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си...”
Филипяни 4:6 –“Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.”
3. Нуждата от Радост чрез Христовото явление
Йоан 20:19-20 -“Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам! И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците като видяха Господа.”
4. Нуждата от Божието помазание чрез Христовото явление
Йоан 20:21-22 –“И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух.”
Марк 16:15-18, 20 –“И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват... А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.”
5. Нуждата от вяра чрез Христовото явление - Божието слово
Римляни 10:17 –“И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.”
Йоан 20:29-31 –“Исус му казва: Понеже Ме видя, [Томо], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга. А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.”
6. Нуждата на съвременния свят от Преображение чрез Христовото явление:
- Възкръсналият Христос се явява по различен начин на всеки човек - на жените при гроба, на учениците, на Тома, на отчаяните апостоли, на апостол Павел, на мен и на теб...
- Еднаквото е това, че Христос преобразява живота на всеки, на когото се яви
А. Личната нужда от преображение чрез Христовото явление
Б. Семейната нужда от преображение чрез Христовото явление
В. Църковната нужда от преображение чрез Христовото явление
Г. Обществената нужда от преображение чрез Христовото явление:
- нуждата на училището, на бизнеса
- нуждата на града, селото, Отечеството ни
Единствено чрез Преображението, което настъпва в живота на човека при Христовото явление, България може - не само да бъде почистена за един ден, но и да бъде съхранена красотата й чрез преобразените ум, сърце, съвест и съзнание! Защото Чистотата настъпва отвътре навън!
Нека Възкръсналият Христос да се яви в живота на всеки човек, за да го изпълни с Небесно съдържание!
Поуката от Великденската епопея е:
Без Христовото явление в живота на човека - няма Преображение, няма Християнство!

събота, 14 април 2012 г.

ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ! НАИСТИНА ВЪЗКРЕСЕ!

ВЕЛИКДЕН – РИТУАЛ ИЛИ НОВ ЖИВОТ
В ХРИСТА ИСУСА
Матей 12:39-42 –“А Той в отговор им рече: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Иона. Защото, както Иона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи. Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го съдят, защото те се покаяха чрез Ионовата проповед; а ето, тука има повече от Иона. Южната царица ще се яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята за да чуе Соломоновата мъдрост; а, ето, тука има повече от Соломона.”
Историята за Славния Великден:
Матей 28:1-7 –“А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ. Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви.”
I. ИЗОПАЧЕНИЯТ ВЕЛИКДЕН ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ ЧРЕЗ ПРЕДАНИЯ, РИТУАЛИ И ТРАДИЦИИ
Традиционното приготовление за Великден
1. Пролетното почистване, превърнато във великденски ритуал:
А. Жилищната хигиена (измазване, варосване, боядисване и пр.)
Б. Домашната хигиена (изтупване, пране, миене на прозорци и пр.)
В. Личната “великденска” хигиена
(Задължителното изкъпване и преобличане на всички членове на семейството в недалечното минало - в “чест” на Великден.)
Безспорно, всичко изброено е прекрасно!
Но тези великденски традиции са само символ на едно по-важно задължение, за което говори апостолът в Посланието си към Христовата Църква:
1 Коринтяни 3:16-17 –“Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, който храм сте вие.”
2. Великденските тоалети
Същността на Великден не се изразява чрез светския суетен тоалет.
А. Непокаяният човек, облечен във великденска премяна, може да бъде уподобен на варосана гробница
Матей 23:27 –“Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота.”
Б. Великденският тоалет трябва да ни напомня за нуждата на човек от Божията великденска премяна
Римляни 13:14 –“Но облечете се с Господа Исуса Христа, и не промишлявайте за страстите на плътта....”
3. Великденската трапеза
А. Традиционното печено агне на великденската трапеза
На Великденската трапеза трябва да присъства Агнецът Господен
Йоан 1:29 –“На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!”
Б. Традициите при приготовлението на великденския хляб:
- Същността на Великден не се изразява чрез козунака на трапезата
- Великденският хляб (козунакът) е символ на Живия Хляб, който бе оживотворен и овековечен в Деня на Христовото Възкресение
Йоан 6:51 –“Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; да! и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът [която Аз ще дам] за живота на света.”
- Със или без козунак Възкресенският заряд на празника няма да се промени!
В. Традициите при боядисването на великденските яйца
Червеното великденско яйце има единствено символично значение!
Великденското яйце е прекрасен преобраз на създадения от Бога човек - с дух, душа и тяло:
- Черупката на яйцето - преобраз на човешкото тяло
- Белтъкът на яйцето - символизира чистата душа на човека, създаден по Божия образ и подобие
- Жълтъкът на яйцето - преобраз на човешкия дух
- Червената боя, в която е потопено великденското яйце - символизира човешкото тяло, потопено в пролятата кръв на Господа Исуса Христа
( Както Христовата кръв заличава всеки грях, така и червената боя покрива недостатъците и прави всички яйца еднакви. )
- Зародишът на яйцето
Когато разрежем Великденските яйца, в средата само на някои от жълтъците, с просто око се забелязва едно малко светло петънце. Това е белег, че яйцето е оплодено - ще произведе живот (т.е. от него ще се излюпи пиленце).
Оплоденото яйце символизира Святия Дух, с Който Бог е оплодил човека, за да ражда плодове, достойни за покаяние.
- Великденският борец (борак)– традицията за чукането на яйца
Ефесяни 6:12 –“Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.”
Червеното великденско яйце само по себе си не може да ни донесе - нито здраве, нито сила, нито благословение!
4. Търсената радост чрез традиционното великденско хоро
Галатяни 5:22 –“А плодът на Духа е: любов, радост...”
5. Великденският огън
Лука 24:32 –“И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?”
(Изход 9:24, 40:38; 3 Царе 18:23-38, 19:2; Лука 3:16, 12:49, 17:29, 24:32; Евреи 1:7)
6. Великденската традиционна безработица
(Определени дни, в които не трябва да се работи никаква работа.)
7. Великденската екология
2 Петрово 2:8 –“(защото тоя праведен човек,като живееше между тях измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела);”
Във Великденските традиции няма нищо грешно, ако гледаме на тях единствено, като на външен израз за възпоменание на Христовото Възкресение!
Но помнете!
Има опасност преданията, ритуалите, традиции да заглушат истинската същност на празника и да го превърнат от Християнски в езически!
Затова днес, на Великден, пред всеки Християнин стои въпросът: Какъв смисъл влагаме във Великденските предания?
А. Великден, утроба на Великденската вяра - вярата в Христовото Възкресение?!
Б. Великден - утроба на суеверни традиции,езически ритуали и обичаи?!
Българският народ трябва да проумее, че истинското здраве (духовно и физическо), от което се нуждае нашето семейство и общество, ще дойде - не чрез червеното великденско яйце, а чрез пролятата кръв на Възкръсналия Христос!
II. ВЕЛИКДЕН НЕ Е РИТУАЛ, ПРЕДАНИЕ, ТРАДИЦИЯ, А НОВ И ВЕЧЕН ЖИВОТ ЧРЕЗ ХРИСТА ИСУСА
1. Откровението на Словото Божие за славната Надежда на Християнина
Римляни 8:9-10 –“Вие, обаче, не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов. Обаче, ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата.”
2. Великден - веднъж в годината или всеки ден?
А. Великден - ритуал, обряд и традиция
Ако Великден е ритуал, обряд или традиция - това би означавало, че Възкресение Христово има значение за човечеството само веднъж в годината (през така наречената “страстна седмица”).
Нима Възкресение Христово има място в живота ни, докато изядем козунаците и яйцата? А после? Трябва ли да чакаме отново до следващата година, за да изпълним серията от великденски ритуали?
Б. Великден не е кратковременен ритуал, а ежедневна Възкресенска сила за Нов живот в Христа Исуса
3. Великден не е ритуал, а Нов живот чрез Възкръсналия Христос
А. На този Велик Ден възкръсна духа, душата, тялото на Християнина
Б. На този Велик Ден възкръсна истинската Вяра:
(Исая 53:5)
- Целебна вяра
- Спасителна вяра
Матей 17:20б –“...Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.”
В. На този Велик Ден възкръсна Надеждата на Християнина
Г. На този Велик Ден възкръсна Любовта Агапе
Д. На този Велик Ден възкръсна евангелският Дух за благовестие
Матей 28:19-20 –“Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин!]”
Е. На този Велик Ден възкръснаха удовете на Християнина – нозе, ръце, очи, уши и пр.
Великден – Ден за преображение:
На този Ден трябва да възкръснат ръцете ни за добри дела! -
Ръце, които трябва не само веднъж в годината да месят козунаци и да боядисват яйца, а ръце, които трябва да възкръснат от духовната кома и ежедневно да вършат добри дела:
- да повдигат
- да изправят
- да превързват
- да носят
- да обличат
- да хранят
- да поят
- да подслоняват
Къде са в съвременния свят тези Великденски ръце?!
III. СЛУЖЕНИЕТО НА ХРИСТИЯНИТЕ ЧРЕЗ ДУХА НА ВЕЛИКДЕН
Галатяни 2:20 -“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.”
Великден не означава само - Христос възкръсна от земния гроб!
Великден означава - Христос възкръсна, за да възкресява!
(Двустранното Възкресение)
Римляни 8:11 -“И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.”
1. Възкръсналият Христос възкресява радостта в нас
2. Възкръсналият Христос възкресява молитвата в нас
3. Възкръсналият Христос възкресява хвалението, песента в нас
4. Възкръсналият Христос възкресява благовестието в нас
5. Възкръсналият Христос възкресява любовта Агапе в нас
6. Възкръсналият Христос възкресява духовната сол, светлина и квас на тази земя
Възкресение Христово означава Възкресение на славната надежда за Вечен живот в Христа Исуса!
Както Христос възкръсна от мъртвите, така и всички повярвали в Него ще бъдат възкресени за вечен живот!
1 Солунци 4:13-17 –“А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.”
Христос възкръсна! Наистина възкръсна!
Нека Великден бъде за Християните ден - не за изпитание силата на червеното яйце (в търсене на така наречения “борец”)!
Нека Великден бъде - Ден за изпитание на самите нас, като борци за Христовата правда!
Филипяни 4:13–“За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.”
Филипяни 3:10 –“за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му,”