събота, 25 февруари 2012 г.

АРМАГЕДОН

Откровение 16:12-16 –“Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, които идат от изток. И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби; защото те са бесовски духове, които, като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог. (Ето, ида като крадец. Блажен оня, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му). И събраха ги на мястото, което по еврейски се нарича Армагедон. ”
I. АРМАГЕДОНСКАТА ВОЙНА В ЧОВЕКА

1. Войната в Армагедонската долина на човешкия ум
Ефесяни 4:17-19 -“Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум, помрачени в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им; които, изгубили чувство, са се редали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота.”
- Умът на човека днес е превърнат на Армагедонско бойно поле.
2. Армагедонската война в полето на човешката душа
1Петрово 2:11 -“Любезни умолявам ви, като пришелци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата;”
2Петрово 2:12, 14 -“Тия, обаче, като животни без разум, естествено родени за да бъдат ловени и изтребвани, хулят за неща, които не знаят, и ще погинат в своя разврат...очите им са пълни с блудство и с непрестанен грях; подмамват неутвърдени души...”
1Петрово 5:8-9 -“Бъдете трезвени, будни. Противникът ви дявола, като рекаещ лъв, обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата...”
3. Армагедонската война в полето на човешките страсти
Яков 1:14-15 -“А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст; и тогава страстта зачнува и ражда грях, а грехът като се развие напълно, ражда смърт.”
А. Страстта, ръката на Сатана, чрез която откъсва забранената от Бога «ябълка» на греха
Б. Страстта, причината за Армагедонската война, наречена «алкохол»
Ефесяни 5:18 -“И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълняйте се с Духа;”
В. Страстта, причината за Армагедонската война, наречена «наркомания»
Г. Страстта, причината за Армагедонската война, наречена «порнография»
Д. Страстта, причината за Армагедонската война, наречена «никотин»
Когато на даден човек умът, душата, страстите са превърнати в истинско Армагедонско бойно поле, то тази война от лична се превръща в семейна.
II. АРМАГЕДОНСКАТА ВОЙНА В СЕМЕЙСТВОТО
1. Съпружеската война в Армагедонската долина
Матей 12:25 -“А Исус,като знаеше техните помисли, рече им: Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си, няма да устои.”
- Оръжието за победата в съпружеската Армагедонска война:
Ефесяни 5:15 –“И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не както глупави, но както мъдри... и се подчинявате един на друг в страх от Христа. Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа; Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея.”
Римляни 12:10 -“...изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.”
2. Семейната война в Армагедонското поле
Лука 12:52-53 -“Защото от сега нататък петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама, и двама против трима. Ще се разделят баща против син,и син против баща;майка против дъщеря, и дъщеря против майка; свекърва против снаха, и снаха против свекърва.”
- Оръжието за победата в семейната война, водена в Армагедонското поле:
Ефeсяни 6:1-4 -“Деца, покорявайте се на родителите си в Господа; защото това е право. Почитай баща си и майка си, (което е първата заповед с приложено обещание,) за да ти бъде добре и да живееш много години на земята. И вие, бащи, не раздразняйте децата си, но възпитавайте ги в дисциплина и наставление Господне.”
Ако нашият личен живот представлява Армагедонска битка; ако нашето семейство се е преобразило на Армагедонско бойно поле; ако нашата Църква се тресе от Армагедонски войни; то неизбежно и обществото ни ще се преобърне на бойно поле и Армагедонската война ще стане национална.
III. АРМАГЕДОНСКАТА ВОЙНА В ОТЕЧЕСТВОТО
1. Социалната война в Армагедонското феодално поле
Яков 2:1-9 -“Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие. Защото, ако влезе в синагогата ви човек със златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи, и погледнете с почит към оня, който е с хубавите дрехи, та речете: Ти седни тука на добро място; а на сиромаха речете: Ти стой там, или: Седни до подножието ми, не правите ли различия помежду си, и не ставате ли пристрастни съдии? Слушайте любезни ми братя: Не избра ли Бог ония, които са сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тия, които Го любят? А вие опозорихте сиромаха. Нали богатите ви угнетяват и сами ви влачат по съдилища? Нали те хулят почтеното име, с което се именувате? Обаче, ако изпълнявате царския закон, според писанието: "Да обичаш ближния си като себе си", добре правите. Но ако гледате на лице, грях правите, и от закона се осъждате като престъпници.”
Диктатура без правото на избор:
А. Къде трябва да живеем
Б. Къде трябва да членуваме
В. От къде можем да пазарим
Г. Къде имаме право да учим
2. Материалистичната война в Армагедонското бойно поле
А. Армагедонската война в зеленчуковата градина (чрез химикалите)
Б. Армагедонската война в производството (чрез продукцията менте)
В. Армагедонската война на пазара
Г. Армагедонската война в канцеларията, в серзиза, във фирмата
Д. Армагедонската война в банковите институции и пр
Последиците от материалистичната война:
Когато човек страстно желае нещо, а няма качествата да го постигне по законен път, страстта го принуждава да лъже, да краде, да убива и пр.
3. Идеологическата война в Армагедонското бойно поле
( Идеологическата война в семейството, в селото, в града, в Отечеството )
4. Резултатът от воюването в Армагедонското поле
- Омраза, болести, страдание, беднотия, смърт
5. Предупреждението до воюващите в Армагедонската война
Ефесяни 5:14-18 –“Затова казва: Стани, ти, който спиш, И възкръсни от мъртвите, И ще те осветли Христос. И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не като глупави, но като мъдри, като изкупвате благовремието, защото дните са лоши. Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля. И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълняйте се с Духа;”
Примерът със Содом и Гомор - Битие 19 глава
IV. ПРЕДЛАГАНАТА ПОБЕДА В АРМАГЕДОНСКАТА ВОЙНА
Захария 4:6б –“Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;”
Йоан 3:5-6 –“Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.”
1. Охраняваният от Сатана човек - по примера на гробната стража при Христовото разпятие
Матей 27: 65-66 –“Пилат им рече: Вземете стража; идете, вардете Го както знаете. Те, прочее, отидоха и вардиха гроба, като запечатаха гроба с помощта на стражата.”
Както при Христа, така и днес - когато Сатана погребе някой в греховете и пороците му, той поставя стража да го пази.
2. Освобождаване от смъртоносните окови на греха
Матей 27:2-6 –“А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ. ”
Само Духът на Възкресението може да уплаши стражата, да изгони стражата, да оживи грешника и да го възкреси за Нов живот.
Римляни 8:11 -“И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас. ”
Откровение 12:11 -“А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт. Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. ”
Яков 4:7 -“И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас. ”

събота, 18 февруари 2012 г.

ЦЪРКВА - КАКВО Е ТОВA

ВЪВЕДЕНИЕ
В настоящата лекция ще разглеждаме думата църква - не в нейното светско значение:
- сграда за религиозни обреди в християнството (вид храм)
- религиозна институция в християнството
В настоящата лекция ще разглеждаме - създадената от Христос Църква и нейното значение.
Матей 16:18 –“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър (*Канара) и на тая канара ще съградя Моята Църква; и портите на ада няма да й надделеят.“1). Църквата Христова не е семеен бизнес
2). Църквата Христова не е светска организация или институция
3). Църквата Христова е жив организъм
- Като всеки жив организъм, Църквата Христова функционира непрекъснато (24 часа в денонощието) – по примера на човешкото сърце
- За нея няма ден и нощ; няма празници и делници, няма отпуска...
4). Силата за живот на Църквата Христова
А. Силата на Църквата е чрез Божието триединство:
Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Святи
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
Йоан 5:26-28 –“Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си; и дал Му е власт да извършва съдба, защото е Човешкият Син. Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му,”
Йоан 20:31 –“А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.”
Йоан 16:7 –“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.”
Лука 24:49 –“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.”
Деяния на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Б. Силата на Църквата е чрез Божието Слово
Евреи 1:1-3 –“Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете, Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо,”
Римляни 10:17 –“И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.”
Йоан 17:17 –“Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.”
Псалми 119:105 –“Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.”
Откровение 19:13 –“и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.”
В. Силата на Църквата е чрез пребъдването на Християнина
Йоан 15: 4 –“Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.”
Филипяни 4:13 –“За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.”
Г. Служението на Християнина – мерило за силата на Църквата
Служение чрез:
- Молитвата
- Благовестието
- Хвалението
- Благодарението
- Милосърдието и пр...
Служението на Християнина трябва да бъде потвърдено чрез:
- Делата на Вярата и Любовта
1 Коринтяни 13:1 –“Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка.”
Матей 7:20-23 –“И тъй, от плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Азникога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.”
5). Основата на Църквата
Матей 16:18 –“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър (*Канара) и на тая канара ще съградя Моята Църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
Строителството на канара ще рече:
- На канара трудно се гради, но и трудно се събаря
- На канара се живее трудно, но безопасно
Матей 7:24-25 –“И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.”
Второзаконие 32:15 –“ А Иесурун затлъстя и ритна; Затлъстял си, угоил си се, Надебелял си; Тогава забрави Бога, Който го създаде, И презря Канарата на спасението си.”
Числа 20:8 –“ Вземи жезъла и свикай обществото, ти и брат ти Аарон, и пред очите им говорете на канарата, и тя ще даде водата си; така ще им извадиш вода из канарата, и ще напоиш обществото и добитъка им.”
І. БОЖИЯТ КОВЧЕГ, ПРЕОБРАЗ НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА

- Божият ковчег, преобраз на Новородения човек
- Новороденият човек, неразделна част на Христовата Църква
1Коринтяни 3:16-17; 6:19 –“Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Богще развали; защото Божият храм е свят, който храм сте вие… Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си.”
1. Направата на Божия ковчег, преобраз на Църквата Христова
Изход 25:10-14 –“Да направят ковчег от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, и лакът и половина висок. Да го обковеш с чисто злато; отвън и отвътре да го обковеш; отгоре да му направиш златен венец наоколо. И да излееш за него четири златни колелца, които да поставиш на четирите му долни ъгъла, две колелца от едната му страна, и две колелца от другата му страна. Да направиш и върлини от ситимово дърво и да ги обковеш със злато, па да провреш върлините през колелцата от страните на ковчега, за да се носи ковчега с тях.“
А. Определена дължина
Б. Определена височина
В. Липсва третият размер – ширината
Ковчегът Господен (Църквата) е всеширен - навсякъде по лицето на земята и във вечността
2. Създаването на Църквата Христова и нейната роля, като Божия ковчег в благодатната диспенсация
Матей 16:18 –“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър (*Канара) и на тая канара ще съградя Моята Църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
3. Целта на Божия ковчег в Стария Завет, преобраз на Църквата Христова
Изход 25:14 –“па да провреш върлините през колелцата от страните на ковчега, за да се носи ковчега с тях.”
А. Да се носи
Б. Да върви напред
В. Да бъде движим
Откровение 11:19 –“ И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет; и настанаха светкавици и гласове, гръмове и тръс, и силен град.”
4. Целта на Църквата Христова и нейната роля в Новия Завет
Марк 16:15-17 –“И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите; в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;”
А. Църквата, като Божия ковчег трябва да се носи
Б. Църквата, като Божия ковчег трябва да върви напред
В. Църквата, като Божия ковчег трябва да се движи
5. Съдържанието в Божия ковчег, преобраз на Църквата Христова в Новия Завет
Евреи 9:4 –“гдето бяха златната кандилнца и ковчегът на завета, отвсякъде обкован със злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, Аароновият жезъл, който процъфтя, и плочите на завета;”
А. Каменните плочи, преобраз на Словото Божие (Бог Отец) в Новия Завет
Второзаконие 10:5 –“Тогава се обърнах и слязох от планината, итурих плочите в ковчега, който направих; и там те се намират, според както Господ ми заповяда.”
Йоан 1:1-5, 14 –“ В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана… И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава, като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. ”
Б. Стомната с манна в Старозаветния ковчег,преобраз на Божията благодат (Господ Исус Христос)в Новозаветната диспенсация
Ефесяни 4:7 –“ А на всеки от нас се даде благодат, според мярката на това, което Христос ни е дал. ”
Йоан 1:14 –“ И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава, като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.”
В. Ароновият жезъл в Старозаветния ковчег, преобраз на Святия Дух в Новозаветната диспенсация
Числа 17:2-8 –“ Говори на израилтяните, и вземи от тях дванадесет жезъли, по един жезъл за всеки дом, от всичките им първенци, според домовете на бащите им, и напиши името на всекиго на жезъла му. На Левиевия жезъл напиши името на Аарона; понеже ще има по един жезъл за всеки началник на бащините им домове. Положи ги в шатъра за срещане пред плочите на свидетелството, гдето Аз се срещам с вас. И жезълът на човека, когото избера, ще процъфти. Така ще направя да престанат пред Мене роптанията на израилтяните, с които те роптаят против вас. Мойсей, прочее каза на Израиляните; и всичките им първенци му дадоха дванадесет жезъла, всеки първенец по един жезъл, според бащините си домове; И Аароновият жезъл беше между жезлите им. И Мойсей положи жезлите пред Господа в шатъра за плочите на свидетелството. И на утрешния ден Мойсей влезе в шатъра за плочите на свидетелството; и ето, Аароновият жезъл за Левиевия дом беше покарал и произрастил пъпки, цъфнал, и завързал зрели миндали. ”
Йоан 3:5-6 –“ Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух , не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.”

Г. Знамението чрез Божия ковчег в Стария Завет, преобраз на непобедимата Църква в Новия Завет
1). Разделението на реката Йордан пред Божия ковчег
Исус Навин 4:7 –“Тогава ще им кажете: Понеже водата на Йордан се раздели пред ковчега на Господния завет; когато ковчегът преминаваше Йордан, водата на Йордан се раздели. И тия камъни ще бъдат за спомен до века на израилтяните.”
2). Падението на Ерихонските стени чрез Божия ковчег
Исус Навин 6:1-4 –“(А Ерихон беше заключен, поради израилтяните; никой не излизаше и никой не влизаше). И Господ рече на Исуса: Ето, предадох в ръката ти Ерихон, царя му и силните му и храбри мъже. Ходете, прочее, около града, всички военни мъже, и обиколете града еднъж; така да правят шест дена. И седеем свещеника нека носят пред ковчега седем гръмливи тръби; и на седмия ден обиколете града седем пъти, и свещениците нека свирят с тръбите.”
3). Падението на идолите (мъртвите богове) пред присъствието на Божия ковчег
1Царе 5:3, 6:3 –“И на следния ден, когато израилтяните станаха рано, ето Дагон паднал с лицето си на земята пред Господния ковчег. И взеха Дагона и го поставиха на мястото му. А те рекоха: Ако изпратите ковчега на Израилевия Бог, не го изпращайте празен, но непременно му отдайте принос за престъпление; тогава ще оздравеете, и ще узнаете защо ръката Му не се оттеглила от вас. “
1Коринтяни 10:5
–“Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленим всеки разум да се покорява на Христа.“
ІІ. ЦЪРКВА – КАКВО Е ТОВА
БЕЛЕЗИТЕ НА ЖИВАТА ЦЪРКВА
1. Църква – какво е това
Библейският смисъл на понятието църква
В гръцката Библия за понятието църква е използвана думата εκκλησια - еклисия (еклесия). Тази дума произхожда от думата εκκλητος ( извикан, призован ) и едно от значенията й е - събрание от християни.
А. Думата църква (εκκλησια) не се използва в Библията в смисъл:
- църковна деноминация или институция
- църковна сграда (храм)
1Коринтяни 3:16-17 –“Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свят, който храм сте вие.”
В света има много постройки, но малцина от тях се наричат Църкви, и то заради хората, които извършват поклонение в тези сгради.
Б. Понятието църква (εκκλησια) в Библията означава: Живата Църква, съставена от Новородени хора, призвани от Бога
Матей 16:18 –“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.”
Деяния на апостолите 2:47 –“като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.”
Римляни 16:4а 4 –“които за моя живот си положиха вратоветепод нож, на които не само аз благодаря, но и всичките църкви между езичниците;...”
Евреи 12:23 –“при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенствуваните праведници,”
В гръцкия превод на този библейски текст, вместо “събора на първородните” е употребена думата εκκλησιαη.
Библейската максима за понятието църква се съдържа в Христовите думи:
“Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.” ( Матей 18:20)
Римляни 16:4б –“...поздравете и домашната им църква.”
1 Коринтяни 1:2 –“до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христа Исуса, призовани да бъдат светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исуса Христа, нашия Господ, Който е и техен и наш:”
2. Църква – какво е това
Белезите на живата Църква чрез нейния Архитект и Строител - Господ Исус Христос
Евреи 11:10 –“Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог.”
Матей 16:18 –“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър (*Канара) и на тая канара ще съградя Моята Църква; и портите на ада няма да й надделеят.”
3. Църква – какво е това
Богът на живата на Църква
Изход 20:1-3 –“Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза: Аз съм Иеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството. Да нямаш други богове, освен Мене.”
4. Църква – какво е това
Спасителят на живата Църква
Деяния на апостолите 4:12 –“И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между (*открито) човеците, чрез което трябва да се спасим.”
А. Спасение, не чрез курбана от овни
Б. Спасение, не чрез подавки за Бог да просити
В. Спасение чрез вяра в Бога
Римляни 5:1 –“И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.”
5. Църква – какво е товаСвятият Дух, белегът на живата Църква
Деяния на апостолите 2:38, 1:8 –“А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Святия Дух… Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
6. Църква – какво е товаСловото Божие, белегът на живата Църква
Галатяни 1:6-9 –“Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие; което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет. Както ей сега казахме, така пак го казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет.”
Йоан 1:1-5, 14–“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана. И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава, като но Единородния от Отца, пълно с благодат и истина”
7. Църква - какво е това
Вярата, белегът на живата Църква
Лука 17:6 –“ А Господ рече: Ако имате вяра, колкото синапово зърно, казали бихте на тая черница: Изкорени се и насади се в морето, и тя би ви послушала.”
Римляни 10:17 –“ И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.”
8. Църква – какво е товаНадеждата, белегът на живата Църква
Ефесяни 1:18, 4:4 –“и да просвети очите на сърцето ви, за да познате каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство.”
9. Църква – какво е товаЛюбовта, белегът на живата Църква
Йоан 13:35 –“По това ще познят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си.”
1Коринтяни 13:1-8 –“Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка. И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне,а любов нямам, никак не ме ползва. Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада; другите дарби, обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са ще престанат; знание ли е, ще се прекрати.”
10. Църква – какво е това
Любовта, белегът на живата Църква
А. Църквата е сила
Деяния на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
11. Църква – какво е това
Служението, белегът на живата Църква
Матей 5:13-16 –“Вие сте солта на земята.Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило не го турят под шиника, но на светилника, и то свети на всички вкъщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, който е на небесата.”
А. Благочестивата обхода на живата Църква
Ефесяни 4:8 –“Тъй като някога си бяхте в тъмнината, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се, като чада на светлината”
1). Църквата е светлина
Матей 5:14-16 –“Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило не го турят под шиника, но на светилника, и то свети на всички вкъщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела,и да прославят вашия Отец, който е на небесата.”
2 Коринтяни 6:14-15 –“Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината? и какво съгласие има Христос с Велиала? или какво съучастие има вярващия с невярващия?”
2). Църквата е сол
Матей 5:13 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.”
3). Църквата е квас
Лука 12: 1 –“Между това, като се събра едно многохилядно множество, до толкова, че един други се тъпчеха, Той почна да говори на учениците Си: Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.”
1 Коринтяни 5: 6-7 –“Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто? Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, - тъй като сте безквасни; защото и нашата пасха, Христос, биде заклан [за нас].”
Б. Молитвата на живата Църква
В. Свидетелството на живата Църква
Г. Постът на живата Църква
Д. Поклонението на живата Църква
Е. Песента на живата Църква
Ж. Хвалението на живата Църква
З. Благодарението на живата Църква
И. Грижовността на живата Църква
Дeяния на апостолите 2:44-45 –“И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго.”
10. Пожертвователността на живата Църква
Матей 25:34-40 –“Тогава Царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях, и ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме; или жаден и Те напоихме? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? А царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромните Мои братя, на Мене сте го направили.”
ІІІ. ЦЪРКВА – КАКВО Е ТОВА
РАЗЛИЧНИТЕ МЕТАМОРФОЗИ НА ЦЪРКВАТА, ТЯЛОТО ХРИСТОВО

1. Църквата е Божието семейство
2. Църквата е като сграда (постройка):
А. Мястото за общение на вярващите
Б. Мястото на Божиите служители
3. Църквата е атлетическият отбор на Християнина
4. Църквата е Божията армия
5. Църквата е Божието стадо
6. Църквата е Божието училище
7. Църквата е тайна
8. Църквата е Божията нива, градина или лозе
9. Църквата е царско свещенство
10. Църквата е Христовата невяста
11. Църквата е Божието посолство
12. Църквата е стълб (подпора на истината)
13. Църквата е Божието прибежище
14. Църквата е пътешественик (бежанец)
15. Църквата е Божият път
16. Църквата е Божието наследство
17. Църквата е Божието творение
18. Църквата е светлина на света
19. Църквата е солта на земята
20. Църквата е Божият аквариум
21. Църквата е Божият екипаж
22. Църквата е като лоза
23. Църквата е Новата смокиня
IV. ЦЪРКВА - КАКВО Е ТОВА
ЗАКРИЛЯНАТА ОТ БОГА ЦЪРКВА
Матей 16:18 –“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър (*Канара) и на тая канара ще съградя Моята Църква; и портите на ада няма да й надделеят.”
Лука 22:31 –“[И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито;”
Йоан 20:19 –“А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам!”
Матей 28:20б –“...Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].”
Деяния на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”

За повече информация, относно живата Църква, потърсете и прочетете книгата “Еклисиология” – П-р д-р Стефан Банков

събота, 11 февруари 2012 г.

ПОСРЕД ВЪЛЦИТЕ

Лука 10:2-3 -“И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; за това молете се на Господаря на жетвата да изпрати раоботници в жетвата си. Идете; ето, Аз ви изпращам, като агнета посред вълци.”
I. МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ МЕТАФОРИ ЗА ЧОВЕКА В СЛОВОТО БОЖИЕ
1. Оприличеният човек на трева
Яков 1:10-11-“А богатият когато се смирява, понеже ще прецъвти, като цвета на тревата. Защото слънцето изгрява с изсушителния вятър, тревата изсъхва, цветът й окапва, и красотата на изгледа й изчезва; така и богатият ще повехне в пътищата си.”
2. Оприличеният човек на овца от стадото
Йоан 10:14-16 -“Аз съм добрият Пастир, и познавам Моите, и Моите Мене познават, също както Отец познава Мене, и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете. И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир.”
3. Оприличеният човек на пара
Яков 4:14 -“когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява и после изчезва.”
4. Оприличеният човек на сянка
Псалми 109:23 -“Преминал съм, като уклонила се сянка по слънчев часовник; Оттърснат съм, като скакалец.”
Псалми 144:4 -“Човек прилича на лъх; Дните му са като сянка, която преминава.”
5. Оприличеният човек на куче
Филипяни 3:2 -“Пазете се от безнравствените учители (*от кучетата) ; пазете се от злите работници, пазете се от поборниците на обрязването (**от рязането - презрителен израз) .”
Откровение 22:15 -“А отвън псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже.”
6. Оприличеният човек на червей
Псалми 22:6 -“А аз съм червей, а не човек; Укоряван от човеците, и презиран от людете.”
7. Оприличеният човек на кон
Еремия 5:8 -“Заран те са, като нахранени коне; Всеки цвили подир жената на ближния си.”
8. Оприличеният човек на вълк
Битие 49:27 –“Вениамин е вълк грабител; Заран ще пояжда лов. А вечер ще дели корист.”
Лука 10:2-3 -“И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата си. Идете; ето, Аз ви изпращам, като агнета посредвълци.”

II. ХАРАКТЕРЪТ НА ВЪЛКА
1. Външният вид на вълка
- Има сиви вълци
- Има черни вълци
- Има бели вълци
2. Социалният характер на вълка
- Вълкът-единак
- Глутницата вълци
3. Свирепият нрав на вълците
Авакум 1:8а -“Конете им са по-бързи от леопарди; И по-свирепи от вечерни вълци;...”
- Вълкът обича тъмнината
- Вълкът излиза в тъмнината
- Вълкът напада в тъмнината
- Свирепата алчност на вълка
За разлика от други хищни животни, вълкът вместо да грабне избраната плячка, да се скрие на безопасно място и да утоли глада си, започва кръвожадно да души и да разкъсва. В свирепостта си понякога може да умъртви цялото стадо и да остане гладен.
III. ПРЕОБРАЗЕНИЯТ НА ВЪЛК ЧОВЕК
2Тимотей 3:1-5 -“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не Боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му;тоже от такива се отвращавай.”
1. Местонахождението на човека - вълк
А. В семейството
Б. В бизнеса
В. В обществото
Г. В Църква
1). Мирянинът - вълк
- пее
- ръкопляска
- моли се
- пости
2). Пастирът (свещеникът)- вълк или съработник (агент) на вълците
Йоан 10:12–“Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва. ”
3). Църковният ръководител – вълк
- Вълкът на ръководна духовна длъжност в Църквата ( дякон, презвитер, епископ, член на ръководството и пр.)
- Вълкът - председател на деноминация
( Дави Божието стадо чрез устава, зъбите на вълка. )
2. Преображението на човека- вълк
Матей 7:5 -“Лицемерецо, първом извади гредата от своето око, и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от братовото си око.”
Трудно разпознаваемият вълк:
- Човекът- вълк никога не се представя с истинския си образ
- Човекът – вълк е маскираният дявол
3. Царството на човеците-вълци
Тези вълци не живеят в гората
- Те са всред хората
- Те живеят всред стадото
IV. МИСИЯТА НА ХРИСТИЯНИНА ВСРЕД ВЪЛЦИТЕ - ГРАБИТЕЛИ
1. Обходата на Божието стадо (овцете и агнетата) всред вълците
Матей 10:16 -“Ето, Аз ви изпращам, като овци посред вълци; бъдете, прочее разумни, като змиите, и незлобливи, като гълъбите.”
2. Мисията на овцете и агнетата посред вълците-грабители
Лука 10:2-3 -“И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати раоботници в жетвата си. Идете; ето, Аз ви изпращам, като агнета посред вълци.”
Псалми 23:4 –“Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.”
3. Инструкцията на Божието Слово за разпознаване на вълците - грабители
Матей 7: 15 -“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?”

събота, 4 февруари 2012 г.

ЗАСТЪПНИЧЕСКАТА МОЛИТВА НА ХРИСТА

ЗА БОГОЧОВЕШКОТО ЕДИНСТВО

Йоан 17:21-23 – “Да бъдат всички едно, както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил. И славата, която Ти Ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и Ние сме едно; Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях, както си възлюбил и Мене.”
I. РАЗДЕЛЕНИЕТО – БЕЛЕГЪТ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
1. Пророчеството на Христа за разделението в последното време – причината за Неговата застъпническа молитва
Лука 12:52-53 – “Защото от сега нататък петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама и двама против трима. Ще се разделят баща против син, и син против баща; майка против дъщеря, и дъщеря против май-ка; свекърва против снаха, и снаха против свекърва.”
2. Предупреждението на Христа за опасността, поради разделението
Марк 3:24-25 – “Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои. И ако един дом се раздели против себе си, тоя дом не ще може да устои.”
A. Опасността, поради разделението на царството
Б. Опасността, поради разделения дом
B. Опасността, поради разделената Църква
1Коринтяни 1:10-13 –“Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие, и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Защото някои от Хлоините домашни ми явиха за вас, братя мои, че между вас имало разпри. С това искам да кажа, че всеки от вас дума: Аз съм Павлов; а аз Аполосов; А аз Кифов; А пък аз Христов. Нима се е разделил Христос? Павел ли се разпна за вас? Или в Павловото име се кръстихте?”
[Целта на дявола е: “Разделяй и владей!”]
II. ПРИМЕРЪТ ИЛИ МОДЕЛЪТ НА ЕДИНСТВОТО В ЦЪРКВАТА, ТЪРСЕНО В ЗАСТЪПНИЧЕСКАТА МОЛИТВА НА ХРИСТА
Йоан 17:21-23 – “Да бъдат всички едно, както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил. И славата, която Ти Ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и Ние сме едно; Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях, както си възлюбил и Мене.”
[Христос не само се моли за това единство, но Той спомена модела, по който да бъде изработено това единство.]
1. Молитвата за настоящото и бъдещото единство
Йоан 17:20 – “И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение.”
А. “Не само за тях се моля”
Б. “Но и за ония, които биха повярвали”
2. Единството на Църквата по примера на Божието Триединство
3. Единството на Църквата по примера на човешкото тяло
1Коринтяни 12:12-27 – “Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло, и всички от един Дух се напоихме. Защото тялото не се състои от една част, а от много. Ако речеше ногата: Понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не я прави да не е от тялото. И ако рече ухото: Понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. Ако цялото тяло беше око, где щеше да е слухът? Ако цялото беше слух, где щеше да е обонянието? Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както му е било угодно. Пак, ако те бяха всички една част, где щеше да е тялото? Но сега те са много части, а едно тяло. И окото не може да рече на ръката: Не ми трябваш; или пък главата на нозете: Не сте ми потребни. Напротив, тия части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими; и тия части на тялото, които ни се виждат по-малко честни, тях обличаме с повече почит; и неблагоприличните ни части получават най-голямо благоприличие. А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сглобил тялото така, че е дал по-голяма почит на оная част, която не я притежава; за да няма раздор в тялото, но частите му да се грижат еднакво една за друга. И ако страда една част, всичките части страдат с нея; или ако се слави една част, всичките части се радват заедно с нея. А вие сте Христово тяло, и по отделно части от Него.”
А. Когато една част служи, тя служи на цялото тяло
Б. Когато една част боледува, всички части страдат
В. Когато една част се прославя, всички части се радват
Така ли е и с нас?!
III. НУЖДАТА ОТ ЕДИНСТВО НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА
Йоан 17:21 – “Да бъдат всички едно, както Ти, Отче, Си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти Си Ме пратил.”
1. Единството на Църквата – белегът за разпознаване на Великото Божество
2. Единството на Църквата – белегът за разпознаване на нейната любов
А. Ако човек изпусне нещо върху крака си и го удари, сърди ли се кракът и напуска ли тялото? Не!
Б. Ако човек от невнимание се пореже, наранената ръка сърди ли се на другата, и напуска ли тялото? Не!
3. Единството на Църквата – белегът за разпознаване на нейния простителен дух
Без простителния дух на Христа, не можем да имаме единство!
4. Единството на Църквата – белегът на нейната пожертвователност
Без пожертвователния дух, не може да има единство!
IV. УСЛОВИЕТО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕДИНСТВО – ТЪРСЕНО ЧРЕЗ ЗАСТЪПНИЧЕСКАТА МОЛИТВА
1. Постигане на единството
A. Не чрез военна мощ
Б. Не чрез насилие
B. Не чрез поробване
2. Постигане на единството чрез истинската Лоза
Йоан 15:1-5 – “Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земледелецът. Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очиства я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото отделени от Мене, не можете да сторите нищо.”
Вън от истинската Лоза, преобраз на Христа, няма единство!
3. Единството чрез Добрия Пастир.
Йоан 10:14 – “Аз съм добрият пастир, и познавам Моите, и Моите Мене познават.”
[Вън от кошарата на Добрия Пастир, преобраз на Христа, няма единство!]
4. Единството по примера на квачката и нейните крила
Лука 13:34 – “Ерусалиме! Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошка прибира пилците си под крилете си, но не искахте!”
[Вън от крилото на квачката, преобраз на Христа, няма единство за Църквата!]
A. Един Бог
Б. Едно кръщение
B. Една вяра
Г. Една любов
Д. Единомислие – един ум
Е. Едно видение
Ж. Един път