неделя, 10 ноември 2013 г.

БОЖИЯТ БЛАГОДАТЕН ПРЕСТОЛЕвреи 4:16 –“За това нека пристъпваме с дързост към престола на благодатта, за да придобием  милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.
І. ЗЕМНИТЕ ПРЕСТОЛИ
Изход 12:29 –“И по среднощ Господ порази всяко първородно в Египетската земя, от първородния на Фараона, който седеше на престола си, до първородния на пленника, който бе в затвора, както и всяко първородно от добитък.
Даниил 5:20 –“Но когато се надигна сърцето му, и духът му закоравя, та да постъпва гордо, той биде свален от царския си престол, славата му се отне от него.”
Лука 1:52 –“Свали владетели от престолите им, и въздигна смирени.
Матей 4:8-9 –„Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.“
Откровение 11:15 –„И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува до вечни векове.“
ІІ. САТАНИНСКИЯТ ПРЕСТОЛ
1. Пророчеството или откровението за престола на Сатана
Исая 14:13 –“А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата; Ще възвиша престола си над Божиите звезди, и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север.
2. Пророчеството за съдбата на Сатанинския престол
Псалми 89:44 –“Направил си да престане блясъка му; И тръшнал си престола му на земята.
Притчи 16:18 –“Гордостта предшества погибелта; И високоумието - падането.
3. Престолът на Сатана всред земните царства
Исая 47:1 –“Сниши се, та седни в пръстта, девице, дъщерьо вавилонска; Седни на земята, а не на престол, дъщерьо халдейска; Защото няма да се наричаш вече изтънчена и изнежена.
Престолът наречен:
А.Лъжа
Б. Гордост
В. Измама
4. Престолът на Сатана всред църквите
Откровение 2:13 –“Зная де живееш, там дето е престола на Сатана; и държиш здраво името Ми, и не си се отрекал от вярата в Мене, даже в дните на Моя верен свидетел Антипа, когото убиха между вас, дето живее Сатана.
ІІІ. БОЖИЯТ БЛАГОДАТЕН ПРЕСТОЛ
1. Това е Небесен престол
Псалми 11:4 –“Господ е в святия Си храм, Господ, Чийто престол е на небето; Очите Му гледат, клепачите Му изпитват човешките чада.
2. Това е Христовият престол
Откровение 1:4 –“Иоан до седемте църкви, които са в Азия: Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, Който е и Който иде, и от седемте духове, които са пред Неговия престол.
3. Това е Славен престол
Откровение 4:3 –“И седналият приличаше на камък яспис и сардис; имаше около престола и дъга, на глед като смарагд.”
4. Това е Вечен престол
Плачът на Еремия 5:19 -–“Ти, Господи, седиш, като Цар до века; Престолът Ти е из род в род.”
Евреи 1:8 –“А за Сина казва:-“Твоят престол, Боже, е до вечни векове; И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.”
5. Това е престолът , от който извира Живата вода
Откровение 22:1 –“След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра, като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше всред улицата му.
6. Това е мястото на Божия събор
Откровение 5:11 –“И видях, и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старците; (и числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди);
7. Това е благодатен престол
А. Престолът на любовта
Б. Престолът на целението
В. Престолът на Божията сила
Г. Престолът на песента
Откровение 14:3 –“И пееха, като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старците; и никой не можеше да научи песента, освен сто и четиридесет и четирите хиляди, които са били изкупени от земята.
Д. Престолът на Божието правосъдие
Откровение 20:11-15 –“След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си. И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.”
ІV. ПОКАНЕНИ ИЛИ ИЗБРАНИ -  ПРЕД БОЖИЯ БЛАГОДАТЕН ПРЕСТОЛ 
Матей 22:14 –„Защото мнозина са поканени, а малцина избрани.“ 
1Петрово 2:9 –“Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестявате превъзходствата на Тогова, който ви призва от тъмнината в своята чудесна светлина.
Евреи 4:16 –“За това нека пристъпваме с дързост към престола на благодатта, за да придобием  милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.
1. Ние се събираме пред Божия благодатен престол да Го прославяме
2. Ние се събираме пред Божия благодатен престол да Му благодарим
3. Ние се събираме пред Божия благодатен престол да се храним
4. Ние се събираме пред Божия благодатен престол да пием от Живата вода
5. Ние се събираме пред Божия благодатен престол да приемем сила от Него
- Слабият да каже: “Силен съм!”
- Бедният да каже:”Богат съм!”
- Болният да каже:”Здрав съм!”