неделя, 12 август 2018 г.

ТЪРСЕНАТА ОТ БОГА МИЛОСТ


Матей 9:13 -„Но идете и научете се що значи тая дума: Милост искам, а не жертва; защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните [на покаяние].“
Ø Липсващата милост, поради духа на времето.
2 Тимотей 3 гл.
(Можете ли да си представите Притчата за Добрия самарянин в съвременен вариант?)
Ø С времето, човек става все повече коравосърдечен, отколкото милостив.
I. БОГЪТ НА МИЛОСТТА
1.     Милостта - истинското име на Бога
Изход 34:5-6 -„И Господ слезе в облака, застана там до него и прогласи Господнето име. Господ застана пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосерд, дълготърпелив, Който изобилва с милост и с верност.“
2Коринтяни 1:3 -„Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостите и Бог на пълната утеха.“
2.     Милостта - истинският характер на Бога
Изход 34:7а -„Който пази милост за хиляди поколения...“
3.      Възпятата милост на Бога чрез Старозаветните светии
Псалми 23:6 -„Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми; И аз ще живея завинаги в дома Господен.“
Псалми 103:17 -„Но милостта на Господа е от века и до века върху ония, които Му се боят, и правдата Му върху внуците.“
Псалми 106:1 -„Алилуя! Славете Господа, защото е благ! Защото Неговата милост трае до века.“
II. МИЛОСТТА - ИСТИНСКОТО ИМЕ НА НОВИЯ ЗАВЕТ
Исая 55:3 -„Приклонете ухото си и дойдете при Мене! Послушайте и душата ви ще живее; и Аз ще направя с вас вечен завет; според верните милости, обещани на Давида.“
1.     Забравената милост
Матей 23:23 -„Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! Защото давате десятъка от гьозума, копъра, и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона - правосъдието, милостта, и верността; но тия трябваше да правите, а ония да пренебрегвате.“
А. По-лесно е човек да мрази, отколкото да обича
Б. По-лесно е човек да лъже, отколкото да каже истината
В. По-лесно е човек да наказва, отколкото да помилва
Г. По-лесно е човек да обижда, отколкото да направи комплимент
Д. По-лесно е човек да бъде коравосърдечен, отколкото милостив
2.     Животът, поради - Заветът на Милостта
Плачът на Еремия 3:22-23 -„Че по милост Господня ние се не довършихме, понеже чезнат щедротите Му. Те се подновяват всяка заран; голяма е Твоята верност.“
3.      Спасението, поради - Заветът на Милостта
1Тимотей 1:13-16 -„При все, че бях изпърво хулител, гонител и пакостник. Но придобих милост, понеже като невеж сторих това в неверие; и благодатта на нашия Господ се преумножи към мене с вяра и любов в Христа Исуса. Верно е това слово, и заслужава пълно приимане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене, главният грешник, всичкото си дълготърпение, за пример на ония, които щяха да повярват в Него за вечен живот.“
III. ИЗИСКВАНАТА ОТ БОГА МИЛОСТ
1Петрово 3:8-9 -„А най-после бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, смиреномъдри. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив благославяйте; понеже на това бяхте призвани, за да наследите благословение.“
1.     Истинското име на Християнина е - Милост
Ø Бог ни е поръчал, не само да се обичаме, не само да живеем в мир, но още - да показваме милост
2.     Делата на милостта
Ние показваме милост, или аз правя това:
Ø Не, защото съм наивен
Ø Не, защото не виждам
Ø Не, защото не чувам
Ø Не, защото не разбирам
Ø Но, защото съм милостив; и такъв желая да бъда до края на моя живот!
На младежите мога да пожелая:
-    Не, да се ожените за богат човек, но да се ожените и да живеете с милостив човек!
3.     Новозаветното пожелание
Ø Милостта - Новозаветното благословение на вярващите
Юда 2 -„Милост, мир и любов да ви се умножат.“
2Коринтяни 1:3 -„Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус
Христос, Отец на милостите и Бог на пълната утеха.“
Галатяни 6:16 -„И на всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях, и на Божия Израил.“
4.     Милостта - достойнството и честта на човека
Притчи 19:22 -„Милосердието на човека е чест нему; и сиромах човек е по-добър от едного, който разочаровава.“
5.     Благословението чрез Милостта
Матей 5:7 -„Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.“
Из „Библейски проповеди“ - том 16 / 2017 г.- П-р Д-р Ст.Банков

четвъртък, 2 август 2018 г.

ДУХОВНОТО ГНЕЗДО НА ПРАВЕДНИЯ


Псалми 84 –„Колко са мили Твоите обиталища Господи на силите! Копнее и даже примира душата ми за дворовете Господни; Сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог. Дори врабчето си намира жилище, И лястовицата гнездо за себе си гдето туря пилетата си, При Твоите олтари, Господи на Силите, Царю мой и Боже мой. Блажени ония, които живеят в Твоя дом; Те всякога ще Те хвалят. (Села). Блажени ония човеци, чиято сила е в Тебе. В чието сърце са пътищата към Твоя дом. Минаващи през долината на плача, Те я преобръщат на място на извори; И есенният дъжд я покрива с благословения. Те отиват от сила в сила; Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи Боже на Силите, послушай молитвата ми. Приклони ухо, Боже Яковов. (Села). Боже, щите наш, виж, И погледни в лицето на Твоя помазаник. Защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни; Предпочел бих да стоя на прага в дома на моя Бог, Отколкото да живея в шатрите на нечестието. Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие. Господи на Силите, Блажен оня човек, който уповава на Тебе.“
БОЖИЕТО ГНЕЗДО – ЖИЛИЩЕТО НА ПРАВЕДНИЯ

І. Характерът на многоразличните гнезда
в природата
1.     Гнездото на лястовицата
2.     Гнездото на врабчето
3.     Гнездото на щъркела
4.     Гнездото на орела и пр.
- Така ли е с човекът?
Помни ли човекът, както помнят лястовицата, врабчето, щъркелът, орелът – които независимо колко надалече летят, и колко време отсъстват; когато се върнат, помнят гнездото си.
- Така трябва да бъде и с човекът!
Независимо от това – къде ходи (в Германия, Англия, Америка, Канада...) – да помни Църквата Христова, Божието гнездо – Гнездото на праведния.
ІІ. НУЖДАТА НА ЧОВЕК ОТ ГНЕЗДО
ПО ПОДОБИЕ НА НЕБЕСНИТЕ ПТИЦИ
О! Каква мъдрост има в гнездото на лястовицата!
Днес ние няма да говорим за гнездото на лястовицата, а за духовното гнездо на човека, по подобие на лястовичето.
- О! Каква мъдрост има в гнездото на врабчето, независимо колко малко е то!
Но днес ние няма да размишляваме за това гнездо, а за духовното гнездо на човека – Гнездото Христос Исус
- О! Каква мъдрост има в гнездото на щъркела, или на орела!
Днес ние няма да размишляваме за тези гнезда! Ако някой развали на птиците гнездото, те на следващия ден си правят гнездо.
Така ли е с човека?
Помнете! Както птиците - лястовицата, врабчето, щъркелът, орелът, гълъбът... – се нуждаят от гнездо; така и човекът!
ІІІ. ПРЕДЛАГАНОТО ИЗМАМИТЕЛНО ГНЕЗДО ОТ САТАНА
Сатана също си има своите дяволски гнезда:
- Гнездото, наречено – богатство, големи хамбари, имоти и пр...
Притчи 23:5„Хвърляш ли на него очите си, - то го няма! Защото наистина богатството си прави крила, Както орел що лети към небето.“
- Гнездото на Сатана, наречено – сребролюбие
- Гнездото, наречено – слава и пр.
Божието предупреждение (чрез пророка) за дяволското гнездо:
Авдий 4 –„Ако и да се издигнеш като орел И поставиш гнездото си между звездите, И от там ще те сваля, казва Господ.“
Днес точно това гнездо търсят земните духовно непросветени нещастници.
Не знаят, че и от там Господ ще ги свали. А после що?!
ІV. ОТКРОВЕНИЕТО ЗА БОЖИЕТО ГНЕЗДО,
ПРЕДЛАГАНО НА ЧОВЕКА
1.     Божията кошара, Църквата Христова – Гнездото на Новородените
Матей 16:18 –„Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
2.     Небесната врата, Господ Исус Христос – белегът за разпознаване на Божието гнездо
Само Божието гнездо има Небесна врата.
Йоан 10:9 –„Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.“
3.     Божието гнездо е - Гнездото на спасените
4.     Божието гнездо е – Гнездото на Мира
5.     Духовното гнездо на праведния е – Гнездото на Божиите обещания
Този, който е влязъл през Небесната врата, Христос Исус, има осигурена от Бога свобода и закрила.
- ще влиза
- ще излиза
- и паша ще намира
„В Тебе съм съм скрит! В Теб, Канаро Вечна, във Теб аз съм скрит.“
(Из евангелски химн)
„Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда. Освежава душата ми; Води ме през прави пътеки заради името Си.“
(Псалми 23:1-3)