петък, 21 ноември 2014 г.

ДЕН НА СЕМЕЙСТВОТОЕфесяни 2:19 -Затова вие не сте вече странни и пришълци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство;
I. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЕМЕЙСТВОТО
1. Семейството е моралният инкубатор за произхода на човечеството
2. Семейството е душевното и морално огнище за човека
3. Семейството е най-специализираната клиника за лечението на наранения и боледуващ човек
4. Семейството е било, е и ще трябва да бъде, най-добрият възпитателен институт за човека и държавата
II. СЪЗДАВАНЕТО НА СЕМЕЙСТВОТО
1. По желание на младите
2. По желание на родителите
3. По предопределение на Бога
Това семейство, създадено от Бога е:
А. Предопределено
Б. Пазено
В. Благословено
III. ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЕМЕЙСТВОТО
КОЛЕКТИВНИЯТ СЕМЕЕН СТРОЕЖ
Строителите на семейството
Ефес.5:15, 22, 25; 6:1-4 -И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не както глупави, но както мъдри... Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа... Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея... Деца, покор вайте се на родителите си в Господа; защото това е право. Почитай баща си и майка си,(което е първата заповед с приложено обещание,) за да ти бъде добре и да живееш много години на земята. И вие, бащи, не раздразняйте децата си, но възпитавайте ги в дисциплина и наставление Господне.
1. Съпругът, строителят на семейството чрез любовта Агапе
Ефес.5:15, 25 -И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не както глупави, но както мъдри... Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,
2. Съпругата, строителят на семейството чрез дължимото подчинение на Господа
Ефес. 5:15, 22 -И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не както глупави, но както мъдри... Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа.
3. Децата, строителите на семейството чрез покорството
Петата Божия заповед
Ефес.6:1-3 -Деца, покорявайте се на родителите си в Господа; защото това е право. Почитай баща си и майка си, (което е първата заповед с приложено обещание,) за да ти бъде добре и да живееш много години на земята.
4. Родителите, строителите на семейството чрез Християнското възпитание
Ефес. 5:4 -И вие, бащи,не раздразняйте децата си, но възпитавайте ги в дисциплина и наставление Господне.
А. Семейното възпитание
Б. Семейната дисциплина
В. Семейното наставление
Притчи 22:6 -Възпитавай детето отрано в подходящия за него път; И не ще се отклони от него, дори когато остарее.
Притчи 29:15 -Тоягата и изобличението дават мъдрост; А пренебрегнатото дете засрамва майка си.
5. Четиристранното изграждане на семейството
Семейството прилича на постройка, която за да бъде правилно изградена, ще трябва да се строи едновременно и от четирите страни.
За нас тези страни са:
А. Интелектуалната страна на семейството
Б. Икономическата страна на семейството
В. Моралната страна на семейството
Г. Духовната страна на семейството
IV. КАЧЕСТВОТО НА СЕМЕЙНИЯ ГРАДЕЖ
Изпитанието на семейството:
1. Основата на семейството
Мат.7:24-27 -И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.
Мат.7:26-27 -И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който постри къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.
2. Материалите на семейния строител
1Кор.3:12 -И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама…
3. Изпитанието на семейния брак
1Кор.3:13 -…всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви; понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е.
V. БРАНИТЕЛИТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО
И.Н.24:14-15 -Сега, прочее, бойте се от Господа и служете Му с искреност и истина; и махнете боговете, на които служеха бащите ви оттатък реката и в Египет, и служете Господу. Но ако ви се види тежко да служите Господу, изберете днес кому искате да служите, - на боговете ли, на които служиха бащите ви оттатък реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете; но аз и моят дом ще служим Господу.
1. Враговете на семейството
А. Вътрешни и външни
Б. Видими и невидими
В. Естествени и духовни
2. Оръжието на семейните бранители
Според характера на семейния враг е и характерът на оръжието:
1). Любовта Агапе, семейното оръжие
2). Послушанието, семейното оръжие
3). Покорството, семейното оръжие
4). Вярата в Бога, семейното оръжие
5). Молитвата, семейното оръжие
6). Библията, семейното оръжие
7). Църквата, семейното оръжие

Проповедта е публикувана в книгата „Домашни групи“- 2002г.
П-р Д-р Ст.Банков

неделя, 9 ноември 2014 г.

НАДЕЖДАТА НА СИРОМАХА
Иов 5:1, 8-16 -"Извикай сега; има ли някой да ти отговори? И към кого от светите духове ще се обърнеш?... Но аз Бога ще потърся и делото си ще възложа на Бога, Който върши велики и неизследими дела и безбройни чудеса. Който дава дъжд по лицето на земята и праща води по нивите. Който възвишава смирените и въздига в безопасност нажалените. Който осуетява кроежите на хитрите, така щото ръцете им не могат да извършват предприятието си. Който улавя мъдрите в лукавството им, тъй че намисленото от коварните се прекатурва. Денем посрещат тъмнина, и по пладне пипат, както нощем. Но Бог избавя сиромаха от меча, който е устата им, и от ръката на силния. И така сиромахът има надежда, а устата на беззаконието се запушват."
I. НАДЕЖДАТА НА СИРОМАХА Е В БОЖИЕТО ПРАВОСЪДИЕ
Стих 8 -"Но аз Бога ще потърся и делото си ще възложа на Бога."
II. НАДЕЖДАТА НА СИРОМАХА Е В БОЖИИТЕ НЕИЗСЛЕДИМИ ДЕЛА
Стих 9 -"Който върши велики и неизследими дела и безбройни чудеса."
III. НАДЕЖДАТА НА СИРОМАХА Е В БОЖИЯТА БЛАГОДАТ
Стих 10 -"Който дава дъжд по лицето на земята и праща води по нивите."
IV. НАДЕЖДАТА НА СИРОМАХА Е В БОГА, КОЙТО ВЪЗВИШАВА СМИРЕНИТЕ
Стих 11 -"Който възвишава смирените и въздига в безопасност нажалените."
V. НАДЕЖДАТА НА СИРОМАХА Е В БОГА, КОЙТО ОСУЕТЯВА КРОЕЖА, ПЛАНОВЕТЕ НА ХИТРИТЕ, ЛУКАВИ ЧОВЕЦИ
Стих 12 -"Който осуетява кроежите на хитрите, така щото ръцете им не могат да извършват предприятието си."
VI. НАДЕЖДАТА НА СИРОМАХА Е В БОГА, КОЙТО УЛАВЯ ПРИСТОРЕНИТЕ МЪДРЕЦИ (ФАРИСЕИТЕ) В ЛУКАВЩИНАТА ИМ
Стих 13-14 -"Който улавя мъдрите в лукавството им, тъй че намисленото от коварните се прекатурва. Денем посрещат тъмнина, и по пладне пипат, както нощем."
VII. НАДЕЖДАТА НА СИРОМАХА Е В БОГА, КОЙТО ГО ИЗБАВЯ ОТ МЕЧА НА НАСИЛНИКА (КОЙТО МЕЧ Е НЕГОВАТА НЕЧИСТА УСТА )
Стих 15-16 -"Но Бог избавя сиромаха от меча, който е устата им, и от ръката на силния. И така сиромахът има надежда, а устата на беззаконието се запушват." 
 ( 1992г. )

вторник, 4 ноември 2014 г.

ЧОВЕКЪТ ВЪВ ВРЕМЕ НА ОТСТЪПЛЕНИЕ ИЛИ БЯГСТВОЧОВЕКЪТ, БЯГАЩ ПРЕЗ ТЪМНИЯ И СТРАШЕН ТУНЕЛ
Псалми 139:7-12 -Къде да отида от Твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побегна? Ако възляза на небесата, Ти си там; Ако си постеля в преизпод-нята, и там си Ти. Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, И там ще ме води ръката Ти, и Твоята десница ще ме държи. Ако река: Поне тъмнината ще ме покрие, и светлината около мене ще стане нощ; то и самата тъмнина не укрива от тебе. А нощта све-ти, като деня. За Тебе тъмнината и светлината са безразлични.
1Коринтяни 9:19 -Защото, при все че съм свободен от всичките човеци, аз заро-бих себе си на всички, за да придобия мнозината.
Лука 24:13-51
I. ХАРАКТЕРЪТ НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО
1. Отстъпление от себе си
А. Тогава, когато човек се уплащи
Б. Спре да вярва на себе си
В. Спре да разчита на себе си
Г. Отстъпление от образованието
Д. Отстъпление от професията
2. Отстъпление от семейството
А. Намразване на семейството
Б. Подценяване на семейството
3. Отстъпление от Църквата
А. Отстъпление от Словото
Б. Отстъпление от службите
В. Отстъпление от молитвата
Г. Отстъпление от вярващите
4. Отстъпление от Бога
Това отстъпление е причината за всички останали отстъпления
II. ПРИЧИНАТА ЗА ОТСТЪПЛЕНИЕТО
1. Изкушението, причината за отстъплението
А. От Бога                    Е. От Църквата
Б. От съпруг(а)            Ж. От образованието
В. От родители            З. От професията
Д. От приятели            И. От задълженията (от дълга)
2. Характерът на изкушенията
А. Външни или светски изкушения
Б. Вътрешни или изкушенията на нашата плът
В. Духовни или изкушенията на Сатана
3. Отчаянието, причината за отстъплението
А. Отчаянието - поради неизпълненото желание
Б. Отчаянието - поради неотговорената молитва
В. Отчаянието - поради отхвърлянето ти
Г. Отчаянието, поради отхвърляне на Словото
Пример: В пощата, при получаване на писмо с обратна разписка
Когато получателят откаже да подпише разписката и да приеме писмото си, каква е реакцията на пощенския служител? Изпада ли той в отчаяние? Напуска ли работата си? Разбира се, че не!
4. Съблазните, причината за отстъплението Матей 18:7 -Горко на света, поради съблазните! Защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на оногоз човек, чрез когото съблазънта дохожда!
III. ПОСЛЕДСТВИЯТА НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО
1. За някой последствието на отстъплението е алкохолизма
Отстъплението е станало причината за най-много алкохолици
2. За втори последствието на отстъплението е насилието
Такива хора, като отстъпят и се върнат вкъщи, първото нещо, което започват да правят е да трошат, да бият, да викат и пр.
3. За трети последствието на отстъплението се казва смърт или самоубийство
Примерът с японските войници - за тях отстъпление е равнозначно на смърт
4. За четвърти последствието на отстъплението е Бог, Църквата, Словото, молитвата
5. Кои са твоите позиции на отстъпление?
IV. ВЪВ ВРЕМЕ НА ОТСТЪПЛЕНИЕ
1. Не се отчайвай! Знай, че това не се случва само с тебе!
2. Ако отстъпиш от едно нещо, не отстъпвай в един и същ момент от всички неща!
А. Ако отстъпиш от семейството, не отстъпвай от Бога!
Б. Ако отстъпиш от четене на Словото и молитвата, не отстъпвай от Църквата!
3. Помни! Отстъплението може да бъде – не, край на всичко, а начало на едно по-славно бъдеще, на един по-щастлив живот.
Примерът с учениците, които пътуваха към Емаус
Лука 24:13-51
Има ли надежда за човека, след неговото отстъпление?
Отговорът е: Да!
( Проповедта е публ.в книгата «Домашни групи» -2002г.)