събота, 31 май 2014 г.

ПЕТДЕСЯТНИЦА - ПРАЗНИКЪТ НА БОГОЧОВЕШКОТО ЕДИНСТВОЛука 3:15-16 –„И понеже людете бяха в недоумение, и всички размишляваха в сърцата си за Иоана, да не би той да е Христос, Иоан отговори на всички, като каза: Аз ви кръщавам с вода, но иде Оня, Който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата Му: Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън“
Йоан 16:7-14 –„Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в Мене; за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.“
Йоан 14:16 –„И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века.“
Лука 24:49 –„И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.“ 
- Петдесятница – празник, не на ореховите листа
-
Петдесятница – празник на благовестието за Богочовешкото единство
І. ХАРАКТЕРЪТ НА МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ КРЪЩЕНИЯ В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА
1. Бойно кръщение
Бойно кръщение означава - първото участие в бой или в някаква друга важна дейност.
Разликата от изучаването на бойното оръжие и употребата му на бойното поле.
2. Професионално кръщение
Разликата помежду теорията, изучавана в училището, колежа, университета и приложението му на трудовата площадка
3. Кръщението в долината на мрачната сянка
( Долината на различните изпитания )
1 Коринтяни 10:13 –„Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.“
4. Духовно кръщение
А. Кръщението на дявола
Днес няма да размишляваме върху това кръщение, а само ще го упоменем.

- Кръщението на дявола в духа на лъжата
- Кръщението на дявола в духа на криминалността

- Кръщението на дявола в духа на насилието и пр.
Б. Божието Кръщение чрез Божието Триединство
Днес е Петдесятница! – Празникът на Богочовешкото единство!
Единството на Новородения човек с Божието триединство чрез Петдесятница
ІІ. РОДОСЛОВНОТО БИБЛЕЙСКО ДЪРВО НА СВЯТИЯ ДУХ В СТАРОЗАВЕТНАТА ДИСПЕНСАЦИЯ
Святият Божий Дух - преди Битието – при Творението – през време на Божието Теократично управление на човечеството (от Адам до Самуил) – през Старозаветната и през Новозаветната Диспенсация – до пришествието на Христа
1. Святият Дух, преди Битието – Авторът на Духовната Петдесятница
Битие 1:1-2 –„В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.“
2. Святият Дух и Неговата мисия при Творението
Битие 1:26 -„И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.“
Битие 2:7 –„И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.“
3. Святият Дух и Неговото ограничение в живота на човека, след падението на човешкия род
Битие 6:3 –„И тогава рече Господ: Духът който съм му дал не ще владее вечно в човека; в блуждаенето си той е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години.“
Битие 6:6-7 –„И рече Господ: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох, - човеци, зверове, влечуги и въздушни птици, - понеже се разкаях, че ги създадох.“
4. Мисията на старозаветните пророци чрез силата на Святия Дух
Йона 1:1-2 –„Господното слово дойде към Иона Аматиевия син и рече: Стани, иди в големия град Ниневия и викай против него; защото нечестието му възлезе пред Мене.“
5. Зависимият живот на Старозаветните светии от силата на Святия Дух
Захария 4:6 –„Тогава отговаряйки говори ми, като каза: Ето Господното слово към Зоровавела, което казва: Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;“
3 Царе 19:18 –„Оставил съм Си, обаче, в Израиля седем хиляди души, всички ония, които не са преклонили колена пред Ваала, и всички, чиито уста не са го целунали.“
6. Духовните наследници на Халев
Изпълнени с Божия Дух по примера на Халев
Числа 14:24 –„Но понеже слугата ми Халев има в себе си друг дух, и той напълно Ме последва, за това него ще въведа в земята, в която влезе, и потомството му ще я наследва.“
Псалми 51:11 –„Да не ме отхвърлиш от присъствието Си, Нито да отнемеш от мене Светия Си Дух.“
Псалми 143:10 –„ Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог; Благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата.“
ІІІ. НУЖДАТА НА ХРИСТА ОТ СВЯТИЯ ДУХ В НЕГОВАТА МИСИЯ НА ТАЗИ ЗЕМЯ
Матей 3:13-17 –„Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.“
Исая 61:1-4 –„Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на благоволението Господно, И деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той. И ще се съградят отдавна запустелите места, Ще се издигнат досегашните развалини. И ще се обновяват пустите градове Опустошени от много родове.“
ІV. НУЖДАТА НА ЦЪРКВАТА ОТ ПЕТДЕСЯТНИЦА, ПРАЗНИКЪТ НА БОГОЧОВЕШКОТО ЕДИНСТВО
Лука 3:15-16 –„И понеже людете бяха в недоумение, и всички размишляваха в сърцата си за Иоана, да не би той да е Христос, Иоан отговори на всички, като каза: Аз ви кръщавам с вода, но иде Оня, Който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата Му: Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.“
Йоан 14:15-18 –„Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.“
Петдесятница – Ден на Богочовешкото единство чрез Божието Триединство:
1). Бог Отец
2). Бог Син
3). Бог Дух Святи
1. Бог Отец - Изявен чрез Библията (Божието Слово), като Създателят на всичко видимо и невидимо
Битие 1:26-27 –„И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.“
2. Господ Исус Христос ( Божият Единороден Син ) - Изявен чрез Библията (Божието Слово), като:
- Спасител
- Лекар
- Добрият Пастир
- Закрилник
- Кръстител
- Архитект и Строител на Църквата
- Цар на царете и Господ на господарите
- Творец на Новото небе и на Новата земя
( и на всичко видимо и невидимо в тях )
- Многоочакваният Младоженец и пр.
3. Бог Дух Святи - Изявен не само чрез Библията (Божието Слово), но и чрез личната ни опитност, като: Мебелировчик (Интериор Дизайнер) на Църквата Христова чрез Дарбите и Плодовете на Духа
1 Коринтяни 1:26-30 –„Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;“
1 Коринтяни 12:4-11 –„Дарбите са различни; но Духът е същият. Службите са различни; но Господ е същият. Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките човеци. А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух; на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух; на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно.“
Галатяни 5:22-23 –„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.“
V. ОТКРОВЕНИЕТО НА ХРИСТА ЗА ДУХОВНАТА МЕБЕЛИРОВКА НА НОВОРОДЕНИЯ ЧРЕЗ СВЯТИЯ ДУХ ЧОВЕК
1. Святият Дух, духовен Мебелировчик - чрез дарбата Утешител
Йоан 16:7 –„Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.“
А. Святият Дух – Утешител на Новородените грешници
( Утешител на Христовите последователи )
- Личен Утешител
- Семеен Утешител
- Църковен Утешител
Исая 40:1 –„Утешавайте, утешавайте людете Ми, Казва вашият Бог.“
Б. Святият Дух – Утешител в многоразличните битки:
- в битката с плътта
- в битката с греха
- в битката със света
- в битката със Сатана
Г. Святият Дух – Утешител в болестите
Д. Святият Дух – Утешител в материалните нужди
Филипяни 4:19 –„А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.“
2. Святият Дух, духовен Мебелировчик - чрез дарбата Сила
Лука 24:49 –„И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.“
Д.А.1:8 –„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“
3. Святият Дух,духовен Мебелировчик - чрез дарбата Небесен Помощник
Римляни 8:26 –„Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания;“
А. Святият Дух е нашият духовен Помощник
Б. Святият Дух е нашият физически Помощник
В. Святият Дух е нашият интелектуален Помощник
VІ. СЛУЖЕНИЕТО НА НОВОРОДЕНИТЕ ЧРЕЗ ДУХОВНАТА МЕБЕЛИРОВКА НА СВЯТИЯ ДУХ
1 Коринтяни 12:4-11 –„Дарбите са различни; но Духът е същият. Службите са различни; но Господ е същият. Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките човеци. А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух; на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух; на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно.“
1 Коринтяни 1:16-30 –„Кръстих още и Стефаниновия дом; освен тия, не помня да съм кръстил някой друг. Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовия кръст от значението си. Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Понеже е писано: "Ще унищожа мъдростта на мъдрите, И разума на разумните ще отхвърля". Где е мъдрият? Где книжникът? Где е разисквачът на тоз век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Защото, понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост; а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за езичниците глупост; но за самите призвани, и юдеи и гърци, Христос Божия сила и Божия премъдрост. Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците, и Божието немощно е по-силно от човеците. Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;“
1. Днес ние пеем чрез помазанието на Святия Дух
2. Днес ние се молим чрез помазанието на Бог Дух Святи
3. Днес ние благовестваме чрез помазанието на Святия Дух
4. Днес ние четем и тълкуваме Словото Божие чрез Бог Дух Святи
5. Днес ние проповядваме чрез силата на Бог Дух Святи

четвъртък, 29 май 2014 г.

ПЕТДЕСЯТНИЦА - РОЖДЕСТВОТО НА СВЯТИЯ ДУХ В НОВОЗАВЕТНАТА ДИСПЕНСАЦИЯЙоан 14:16,26 –"И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века… А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал."
Д.А.2:1-4 -"И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици според както Духът им даваше способност да говорят."
I. СВЕТЪТ ПРЕДИ ПЕТДЕСЯТНИЦА (РОЖДЕСТВОТО НА СВЯТИЯ ДУХ)
1. Духът на нечестието - причината за Петдесятница, Рожденият ден на Святия Дух
2. Управляваният човек от нечестивия дух
А. Нечестивият дух е злотворен дух
Б. Нечестивият дух е злопаметният дух
В. Нечестивият дух е злоезичен дух
3. Управляваните царства или свят от нечестивия дух
II. НУЖДАТА НА СВЕТА ОТ ПЕТДЕСЯТНИЦА - ВЪПЛОЩЕНИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ В ЧОВЕШКА ПЛЪТ
1. Нуждата на света от Новорождението чрез Исуса Христа
А. Човек се новоражда чрез вяра в Христа Исуса
Йоан 3:3 -"Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам. Ако се не роди някой отгоре (*изново) не може да види Божието царство."
Но животът ни е показал, че това Новорождение не е достатъчно.
овороденият човек прилича на новородено бебе, което се нуждае от кърмачка да го кърми. Точно това представлява Святият Дух за нас. Той е духовната кърмачка на новородените в Бога деца.
2. Кърменият чрез Святия Дух Християнин
А. Кърменият човек чрез дарбите на Святия Дух
Б. Кърменият човек чрез плодовете на Святия Дух
Галатяни 5:22-23 -"А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосердие, верност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон."
III. СЛУЖЕНИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ ВЪВ И ЧРЕЗ ЧОВЕКА
Д.А.2:1-4 -"И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици според както Духът им даваше способност да говорят."
1. Въплощението на Святия Дух в човешка плът
Както Христос (Божият Единороден Син), за да бъде между нас, се въплоти в човешка плът; така и Святият Дух (третото лице на Светата Троица), за да бъде между нас, се въплоти, въплощава и ще се въплощава в човешка плът.
2. Ръководени чрез въплотения в нас Дух Святи
Йоан 16:13 -"А когато дойде оня, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща."
3. Управлявани чрез въплотения в нас Дух Святи
Римляни 8:14 -"Понеже, които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове."
2Тимотей 1:7 -"Защото Бог ни е дал Дух не на боязън, а на сила, любов и себевладение."
4. Подпомагани чрез въплотения в нас Дух Святи
Римляни 8:26 -"Така също и Духът ни помага в нашата немощ; понеже не знаем да се молим, както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания."
5. Уверявани чрез въплотения в нас Дух Святи
Римляни 8:16 -"Така самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че сме Божии чада."
6. Свидетели на Исуса чрез въплотения в нас Дух Святи
Д.А.1:8 -"Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята."

ПЕТДЕСЯТНИЦА - РОЖДЕСТВОТО НА СВЯТИЯ ДУХ В НОВОЗАВЕТНАТА ДИСПЕНСАЦИЯ
АУДИОПРОПОВЕД