неделя, 21 юни 2015 г.

ИЗБАВЛЕНИЕ В ДЕН НА НАПАСТПсалми 50:15 -"И призови Ме в ден на напаст; и Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш."
I. БОЖИЯТА ЗАПОВЕД ДО СТРАДАЩИЯ ЧОВЕК
Псалми 50:15а -"Призови ме..."
1. Божието откровение до страдащия човек
А. За желанието на Бога
Б. За любовта на Бога
В. За готовността на Бога
2. Условието човек да призове Бога
А. Човек ще трябва да види напастта
Б. Човек ще трябва да почувства напастта
В. Човек ще трябва да прецени последиците от напастта
Г. Човек ще трябва да признае, че сам (с човешки сили) той не може да се справи с много неща
Д. Човек ще трябва да знае, че има Бог, Който е готов да му помогне, но очаква да бъде призован
Е. Човек ще трябва да вярва, че този Бог е Всесилен, Всеможещ и Весдесъщ
II. ПРИЧИНАТА ЗА ПРИЗИВА КЪМ БОГА
1. Напастта - причината за опасността на човека
Какво наричаме напаст?
Напаст наричаме: Да те нападне нещо лошо, като например болест, грях, природни язви - нещо против, което човек сам не може да се бори.
2. Характерът на напастите:
А. Духовна напаст
Б. Икономическа напаст
В. Природна напаст
III. БОЖИЕТО ОБЕЩАНИЕ ДО ПРИЗОВАВАЩИЯ ГО ЧОВЕК
Псалми 50:15 -"И призови Ме в ден на напаст; и Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш."
1. Откровението чрез Божието обещание
А. Откровението, че Бог ни обича
Б. Откровението, че Бог ни съжалява
В. Откровението, че Бог ни обещава помощ от небето
2. Откровението за характера на Бога
А. Ние вярваме в Бог, Който ни обича
Б. Ние вярваме в Бог, Който ни съчувства
В. Ние вярваме в Бог, Който ни съжалява
Г. Ние вярваме в Бог, Който обещава да ни помогне
IV. УСЛОВИЕТО, ПРИ КОЕТО ЧОВЕК МОЖЕ ДА ПРИЗОВЕ БОГА
1. Човек ще трябва да почувства, да види напастта
2. Човек трябва да се страхува от напастта
3. Човек трябва да повярва в Божието слово, което му обещава помощ против напастта
4. Човек ще трябва да вярва в Бога, че Бог може:
А. Да го чуе
Б. Да го види
В. Да го разбере
Г. Човек ще трябва да вярва, че Бог го обича
Д. Човек ще трябва да вярва, че Бог е готов да му помогне
5. Поведението на човека в деня на напастта
·        В ден на напаст кого призоваваш и как го призоваваш?
·        Ако денят на напастта е дошъл за тебе, Бог ти заповядва да не се оплакваш, а да Го призовеш.
Псалми 50:15 -"И призови Ме в ден на напаст; и Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш."

понеделник, 15 юни 2015 г.

СЛУШАЩИЯТ И ОТГОВАРЯЩ БОГПсалми 65:1-2 -"Тебе чака хваление, Боже, в Сион. И пред Тебе ще изпълня обрека. Ти, Който слушаш молитва, при Тебе дохожда всяка твар."
I. ХАРАКТЕРЪТ НА СЛУШАЩИЯ И ОТГОВАРЯЩ БОГ
1. Слушащият и отговарящ Бог е - Живият Бог
А. Боговете, създадени от човеците
Псалми 134:15-17 -"Идолите на народите са сребро и злато. Направа на човешките ръце. Уста имат, но не говорят; очи имат, но не виждат; уши имат, но не чуват; нито има дишане в устата им."
3Царе 18:26 -"И те взеха юнеца, който им се даде, та го приготвиха, и призоваха името на Ваала от сутринта дори до пладне, като викаха: Послушай ни, Ваале! Но нямаше глас, нито кой да отговори..."
Б. Святият и Истинен Жив Бог
Богът, който слуша и отговаря на молитвите - на тези, които Го търсят с искрено сърце и вършат волята Му.
3Царе 18:36-38 -"А в часа на вечерния принос, пророк Илия се приближи и каза:"Господи, Боже Авраамов, Исаков и Израилев, нека стане известно днес, че Ти Си Бог в Израиля, и аз твой слуга, и че според Твоето Слово аз сторих всички тия неща. Послушай ме, Господи, послушай ме, за да познаят тия люде, че Ти, Господи, Си Бог, и че Ти Си върнал сърцата им надире. Тогава огън от Господа падна, та изгори всеизгарянето, дървата, камъните, и пръстта, и облиза водата, която бе в окопа."
2. Слушащият и отговарящ Бог е - Всезнаещият Бог
Псалми 139:1-4, 6-7 -"Господи, опитал си ме и познал си ме. Ти познаваш сядането ми и ставането ми. Разбираш помислите ми от далеч. Издирваш ходенето ми и лягането ми. И знаеш всичките ми пътища. Защото, докато думата не е още на езика ми, ето, Господи, Ти я знаеш цяла... Това знание е пречудно за мене. Високо е; не мога да го стигна. Къде да отида от Твоя Дух? Или от присъствието Ти където да побягна?"
3. Слушащият и отговарящ Бог е - Всесилният Бог
Исус Навин 10:12-14 -"Тогава говори Исус Господу, в деня, когато Господ предаде Аморейците на Израилтяните, като рече пред очите на Израиля: Застани слънце над Гаваон; и ти, луно, над долината Еалон. И слънцето застана, и луната се спря, додето мъздовъздадоха людете на неприятелите си... Слънцето застана всред небето и не побърза да дойде почти цял ден. Такъв ден не е имало ни по-напред, ни после, щото така послуша Господ човешки глас, защото Господ воюваше за Излраиля."
4. Слушащият и отговарящ Бог е - Безгранично любящият и милостив Бог
А. Слушащият и отговарящ Бог - не поради човешките заслуги, не поради човешката праведност
1Йоаново 1:10 -"Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас."
Б. Слушащият и отговарящ Бог - поради безграничната Си любов, милост, праведност и вярност
Еремия 31:3 -"Наистина те възлюбих с вечна любов, затова продължих да ти покажа милост."
Исая 43:1-4 -"А сега, така казва Господ Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израилю: Не бой се, защото Аз те изкупих. Призвах те по име; мой си ти. Когато винаваш през водите, с тебе ще бъда; и през реките, те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали; защото Аз съм Иеова твоят Бог... Понеже ти бе скъпоценен пред очите Ми и почетен, и Аз те възлюбих... Не бой се, защото Аз съм с тебе."
В. Грехът, преградата помежду човека и Бога - пречка за получаване отговор на молитвите
·        непризнатият (неизповяданият) грях
1Йоаново 1:8 -"Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас."
·        изповядваният грях
1 Йоаново 1:9 -"Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда."
·        опростеният грях
1 Йоаново 1:7б -"И Кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очистях от всеки грях."
II. Слушащият и отговарящ Бог е - Богът на целия свят
Битие 12:3 -"...и в тебе ще се благословят всички земни племена." - Божието обещание, дадено на Аврама
1. Слушащият и отговарящ Бог е - Богът на всеки човек
2Петрово 3:9 -"Господ не забравя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние."
Псалми 145:8-9 -"Благодатен и жалостив е Господ; дълготърпелив и многомилостив. Благ е Господ към всички; и благите Му милости са върху всичките Му творения."
Псалми 145:18-19 -"Господ е близо при всички, които Го призовават; при всички, които с истина Го призовават. Изпълнява желанието на тия, които Му се боят, слуша викането им и ги избавя."
2. Слушащият и отговарящ Бог е - Богът на всичките народи
Матей 28:18-20 -"Тогава Исус се приближи при тях, та им говори, казвайки: Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършването на века."
3. Слушащият и отговарящ Бог е - Богът на всичките времена
А. Слушащият и отговарящи Бог не е ограничен в пространството и във времето
·        За бога на Вааловите пророци Илия каза:
"Викайте със силен глас, защото е бог! Той или размишлява, или има някаква работа, или е на път, или може би спи и трябва да се събуди. И те викаха със силен глас... но нямаше глас, кой да отговори..."[3Царе 18:27-29]
·        Слушащият и отговарящи Бог е навсякъде и по всяко време
Псалми 121:2-4 -"Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята. Той няма да остави да се поклати ногата ти. Оня, който те пази, няма да задреме. Ето, няма да задреме, нито ще заспи Оня, Който пази Израиля."
Б. Свидетелството на вселената за Божието Всемогъщество
Псалми 19:1-4 -"Небесата разказват славата Божия и Просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласа им. Тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им до краищата на вселената"
III. Слушащият и отговарящ Бог е - ВЪЗНАГРАЖДАВАЩИЯТ БОГ
Евреи 11:6 -"А без вяра не е възможно да Му бъде угоден човек; защото, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят."
1. Слушащият и отговарящ Бог възнаграждава търсещия човек
Второзаконие 4:29 -"Но ако от там ще потърсите Господа твоя Бог, всеки от вас ще го намери, ако го потърси с всичкото си сърце и с всичката си душа."
Псалми 9:10 -"... защото Ти, Господи, не си оставил ония, които Те търсят"
Псалми 27:8 -"Моето сърце Ти каза: Лицето Ти ще търся, Господи."
Псалми 63:1-2 -"Боже, Ти Си мой Бог; от ранина Те търся. Душата ми жадува за Тебе; плътта ми те ожида."
2. Слушащият и отговарящ Бог възнаграждава молещия се човек
Евреи 11:6 -"А без вяра не е възможно да Му бъде угоден човек; защото, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят."
3. Слушащият и отговарящ Бог възнаграждава послушния човек с вечно спасение
Евреи 5:9 -"И като се усъвършенствува (Христос) стана виновник на вечно спасение за всички, които Му са послушни."

неделя, 7 юни 2015 г.

ПОТОЦИ ОТ НЕБЕСАПсалми 72:6 -"Той ще слезе като дъжд на окосена ливада; Като ситен дъжд, който оросява земята."
Исая 55:10-11 -"Защото, както слиза дъждът и снегът от небето, и не се връща там, но пои земята, и я прави да произрастява и да напъпва; та дава семе на сеяча и хляб на гладния (*ядящия). Така ще бъде Словото Ми, което излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, но ще извърши волята Ми, и ще благоуспява в онова, за което го изпращам."
I. НУЖДАТА ОТ ПРИРОДНИЯ ДЪЖД,
УТРОБАТА НА ЗЕМНИТЕ ПОТОЦИ
Дъждът - едно от чудесата на Бога!
1. Дъждът се преобръща на хляб
2. Дъждът се преобръща на питейна вода
3. Дъждът се преобръща на готварско олио
4. Дъждът се преобръща на плодове
5. Дъждът се преобръща на зеленчук
6. Без дъжд животът на нашата земя е невъзможен
Чрез дъжда, животът на нашата земя се взема от едно място и се изсипва на друго място.
II. СИЛАТА НА ДЪЖДА,
УТРОБАТА НА ПОТОЦИТЕ
1. Дъждът идва на земята във вид на капки
Една капка на сухата земя нищо не прави. Но, когато дъждовните капки в дъжда се съединят (както мравките), те правят чудеса
2. Силата на дъждовната капка
А. Дъждът разбива най-големите буци
Б. Дъждът изравнява изораната земя
В. Дъждът съединява напуканата земя
Г. Дъждовните капки, съединени в едно, изпълват и най-сухото земно корито
Д. Дъждовните капки на вид са малки, но съединени в едно те повдигат и носят, и най-големия кораб
Е. Дъждовните капки, съединени в едно, събарят и най-здравите мостове
III. ПОТОЦИ ОТ НЕБЕСА
Осия 6:3 -"- Да! Нека познаем Господа, нека следваме да Го познаваме. Той ще се появи сигурно, както зората; И ще дойде при нас, както дъжда; както пролетният дъжд, който пои земята."
Йоил 2:23 -"Радвайте се, прочее, и вие сионови чада, и веселете се в Господа, вашия Бог; Защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка, и ви наваля дъжд, есенен и пролетен."
1. Нуждата от небесните потоци
2. Силата на духовните потоци
3. Произходът на духовните потоци
А. Святият Дух, потоците от небеса
Йоил 2:28 –"И след това ще излея Духа Си на всяка твар…"
Б. Словото Божие - потоците от небеса
В. Молитвата - потоците от небеса
Г. Хвалението - потоците от небеса
Текстът на стара евангелска песен със заглавие:
Благословени потоци
1). Благословени потоци нам обещава Господ:
«В последни дни ще изливам Духа Си на всяка плът.»
Живи потоци чакаме – Бог обеща!
Капчици падат, но просим потоци от небеса.
2). Благословени потоци, що съживяват навред;
и от безплодна пустиня във рай обръщат тоз`свят.
3).Благословени потоци, Боже прати и за нас!
Нивите вредом изсъхват – искаме дъжда този час!
4).Благословени потоци, Господи, по-скоро дай!
Искрено ние Те молим – Духът Си над нас излей!
Живи потоци чакаме – Бог обеща!