събота, 26 април 2008 г.

ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ

ВЕЛИК ДЕН

Матея 28:1-8 –“А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви. И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост, и завтекоха се да известят на учениците Му.”

Скъпи приятели,
В заглавието на нашата проповед няма правописна грешка. Зная, че е прието тези две думи да се пишат слято. Но така ние неволно превръщаме този Велик Ден в един от многото празници (Ивановден, Стефановден, Димитровден, Гергьовден и пр.). По този начин написан и произнасян, Празникът над всички празници загубва своята вселенска значимост, своето величие, сила, могъщество. Изгубва се блясъкът на Христовото Възкресението, което прави този Ден Велик и по-различен от всички останали дни в живота на човечеството.
Великият Ден, в който Христос победи смъртта е неразделно свързан с три важни думи, които ще бъдат обект на нашите размишления. Това са думите, отражение на Великденските чувства, а именно: сила, страх и радост.

I. ВЕЛИКДЕНСКАТА СИЛА
Матея 28:2 –“А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него.”

1. Христос значи сила
А. Христос бе зачнат чрез Божията сила
Лука 1:35 –“И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.”
Б. Христос служи на Бога и човеците чрез Божията сила
Марка 6:1-14 –“И Той излезе оттам и дойде в Своята родина; и учениците Му вървяха подир Него. И когато настана събота, почна да поучава в синагогата; и мнозина, като Го слушаха, се чудеха и думаха: Откъде има Тоя всичко това? и: Каква е дадената на този мъдрост, и какви са тези велики дела извършени от ръцете Му? Тоя не е ли дърводелецът, син на Мария, и брат на Якова и Иосия, на Юда и Симона? и сестрите Му не са ли тука между нас? И те се съблазниха в Него. А Исус им каза: Никой пророк не е без почит, освен в своята родина, и между своите сродници, и в своя си дом. И не можеше да извърши там никакво велико дело, освен дето положи ръце на малцина болни и ги изцели. И чудеше се за тяхното неверие. И обикаляше околните села и поучаваше. И като повика дванадесетте, почна да ги разпраща двама по двама, и даде им власт над нечистите духове. И заповяда им да не вземат нищо за път освен една тояга; ни хляб, ни торба, ни пари в пояса; но да се обуват със сандали: И, рече Той, не се обличайте с две дрехи. И каза им: В която къща влезете, оставайте в нея докле си излезете оттам. И ако в някое място не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам отърсете праха из под нозете си като свидетелство против тях. И те излязоха и проповядваха, че човеците трябва да се покаят. И изгонваха много бесове, и мнозина болни помазваха с масло и ги изцеляваха. И цар Ирод чу за Исуса, (защото името Му стана известно), и думаше: Иоан Кръстител е възкръснал от мъртвите и за това тия велики сили действуват чрез Него.”
В. Христос бе разпнат на Голготския кръст чрез Божията сила
Лука 23:44-45 –“ А беше вече около шестият час, и тъмнина покриваше цялата земя до деветия час, като потъмня слънцето; и завесата на храма се раздра през средата.”
1). Тъмнина покриваше цялата земя
2). Завесата на храма се раздра на две
3). Земята се разтресе чрез Божията сила
4). Мъртвите в Христа възкръснаха

2. Великденската сила, Божието обещание
Деянието на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Лука 24:49 –“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.”

3. Великденската сила, силата на Христовата Църква
Римляни 8:11 –“И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.”
А. Великденската сила, възкресителната сила на нашата вяра
Б. Великденската сила, възкресителната сила на нашата надежда
В. Великденската сила, възкресителната сила на нашата любов
Г. Великденската сила, възкресителната сила на нашите телеса
Днес е Велик Ден!
Велик Ден е не само защото на този ден възкръсна Христос, но и защото на този ден заедно с Христа възкръсна и нашата вяра, нашата надежда, нашата любов, нашият ум, ръце, нозе, сърце, слух, очи и пр.

4. Великденската сила, сила против дявола
Лука 21:26 –“ Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят.”
Небесните сили ще се разклатят - Ще се разклати дяволът
Великденската сила разклаща поднебесните сили (Сатана и неговите “ангели”) така, както се разклаща дърво от вятъра; и всичко, което е на него – плодове, листа, или сухи клони, падат и биват унищожени; а дървото – изкоренено.

5. Великденската сила, утроба на дръзновението
1 Коринтяни 15:12-14, 55-57 –“Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите? Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен; и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра... О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото? Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът; но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.”

Велик Ден, утробата на Християнския адреналин
А. Адреналинът на молещия се Християнин
Б. Адреналинът на пеещия Християнин
В. Адреналинът на хвалещия Бога Християнин
Г. Адреналинът на служещия на Бога Християнин

II. ВЕЛИКДЕНСКИЯТ СТРАХ

Великденският положителен и отрицателен страх на човека

1. Отрицателният (демонски) страх, поради Великия Ден на Христовото Възкресение
Матея 28:4 –“И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви... ”

2. Великденската лъжа на дявола
Матея 28:11-13 –“Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко що бе станало. И те, като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доволно пари, и рекоха: Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме. ”
Йоана 8:44 –“Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.”

3. Подкупът на дявола, поради страха от Великия Ден на Христовото Възкресение
А. Христос бе предаден за пари
Матея 26:14-15 –“Тогава един от дванадесетте, наречен Юда Искариотски отиде при първосвещениците и рече: Какво обичате да ми дадете и аз ще ви Го предам? И те му претеглиха тридесет сребърника.”
Б. Дяволският подкуп с цел опорочаване Великия Ден на Христовото Възкресение Матея 28:12-15 –“12 И те, като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доволно пари, и рекоха: Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме. И ако слух за това стигне до управителя, ние ще го убедим, а вас ще направим да нямате грижа. Те, прочее, взеха парите, и постъпиха както бяха научени. И това що те казаха се разнесе между юдеите, и продължава даже и до днес.”
В. Дяволският подкуп с цел купуване на Христовата Възкресителна сила
Деяния на апостолите 8:18-19 –“А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Светия Дух, предложи им пари, казвайки: Дайте и на мене тая сила щото, на когото положа ръце, да приема Светия Дух.”
4. Великденският Божествен страх
Матея 28:5-7 –“А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ. Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви. И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост, и завтекоха се да известят на учениците Му”
Великденският страх Господен, дефицитът на Християнството днес

III. ВЕЛИКДЕНСКАТА РАДОСТ

Матея 28:8 –“И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост, и завтекоха се да известят на учениците Му.”
1. Велик Ден, Денят на РадосттаВелик Ден, Ден за радост на всички по лицето на земята:
А. Радост за малки и за големи
Б. Радост за учени и за прости
В. Радост за бедни и за богати
Г. Радост за болни и за здрави
Д. Радост за бели и черни

2.Кратковременната Великденска радост на дявола
А. Радост чрез лъжа
Б. Радост чрез измама
В. Радост чрез подкуп

3. Великденската радост, белегът на Християнина
А. Християнинът се радва не поради червените яйца и козунаците
Б. Християнинът се радва не поради богатата трапеза
В. Християнит се радва, не поради скъпите тоалети
Г. Християнинът се радва чрез радостта, която е обещана от Бога
Лука 2:10 –“Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде.”
Д. Християнинът се радва, поради спасението от Бога
Лука 10:19-20 –“Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди. Обаче, недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата.”
Е. Християнинът се радва чрез радостта, която е плод на Святия Дух
Галатяни 5:22 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,”Ж. Християнинът се радва чрез Великденската радост в служението
1Петрово 1:8 –“с цел: изпитването на вашата вяра, като е по- скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос; Когото любите без да сте Го видели; в Когото като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,”
4. Велик Ден, оазисът на Радостта
Римляни 15:13 –“А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви.”

Днес е Велик Ден!
Денят е Велик, не само защото на този Ден Ангелът Господен отвали камъка на гроба, в който беше положен Христос.
Но Денят е Велик, защото на този Ден беше отвален надгробния камък, поставен от дявола върху всеки един от нас.
Днес е Велик Ден за всеки, който може да се присъедини към Църквата на Възкресението чрез думите:
“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.” (Галатяни 2:20)

Христос възкресе! Наистина Възкресе!петък, 25 април 2008 г.

ВЕЛИКИЯТ ПЕТЪК

Матея 27:1-2 -"А на сутринта всичките главни свещеници и народни старейшини се съвещаваха против Исуса, да го умъртвят. И като Го вързаха, заведоха Го и Го предадоха на управителя Пилата."

I. СЪДЕБНИЯТ ПРОЦЕС НА ВЕЛИКИЯ ПЕТЪК

1. Разпитът на Христос на Великия Петък
Матея 27:11-14 -"А Исус застана пред управителя; и управителят Го попита, като каза: Ти Юдейският цар ли си? А Исус му рече: Ти казваш. И когато Го обвиняваха главните свещеници и старейшините, нищо не отговаряше. Тогава Пилат Му казва: Не чуеш ли за колко неща свидетелствуват против Тебе? Но Той не му отговори нито на едно нещо; тъй щото управителят се чудеше много."

2. Разделението на Великия Петък
(Държавната амнистия, според избора на народа)
Матея 27:12-22 –"И когато Го обвиняваха главните свещеници и старейшините, нищо не отговаряше. Тогава Пилат Му казва: Не чуваш ли за колко неща свидетелствуват против Тебе? Но Той не му отговори нито на едно нещо; тъй щото управителят се чудеше много. А на всеки празник управителят имаше обичай да пуска на народа един от затворниците, когото биха поискали. А тогава имаха един прочут затворник, на име Варава. И тъй, като бяха събрани, Пилат им каза: Кого искате да ви пусна: Варава ли или Исуса, наречен Христос? (Понеже знаеше, че от завист го предаваха. При това, като седеше на съдийския престол, жена му изпрати до него да кажат: Не струвай нищо на Тоя праведник; защото днес много пострадах насъне поради Него). А главните свещеници и старейшините убедиха народа да изпроси Варава, а Исуса да погубят. Управителят в отговор им рече: Кого от двамата искате да ви пусна? А те рекоха: Варава. Пилат им казва: Тогава какво да правя с Исуса, наречен Христос? Те всички казват: Да бъде разпнат."

3. Отговорността за присъдата на Великия Петък
Матея 27:23-26 -"А той каза: Че какво зло е сторил? А те още повече закрещяха, казвайки: Да бъде разпнат! И тъй Пилат, като видя, че никак не помага, а напротив, че се повдига размирие, взе вода, оми си ръцете пред народа, и каза: Аз съм невинен за кръвта на тоя праведник! Вие гледайте! И целият народ в отговор рече: Кръвта Му да бъде на нас и на чадата ни! Тогава им пусна Варава; а Исус би и го предаде на разпятие."

II. РАЗПЯТИЕТО НА ХРИСТОС НА ВЕЛИКИЯ ПЕТЪК

1. Приготовлението на Христос за Неговото разпятие
Матея 27:27 -"Тогава управителевите войници заведоха Исуса в преторията и събраха около Него цялата дружина."
А. Размяната на Христовата бяла одежда с червена царска одежда
Матея 27:27-28 -"... И като го съблякоха, облякоха го в червена мантия."
Б. Тръненият венец на Христа - подигравателното коронясване на Христа, като цар
Матея 27:29а -"И сплетоха венец от тръни, та го наложиха на главата Му..."
В. Унизителната тръстика, поставена в ръката на Христос, символ на царския жезъл
Матея 27:29б -"...и туриха тръстика в десницата Му;"
Г. Гаврите, хулите против Христос, преди Неговото разпятие
Матея 27:29в-30 -"И като коленичиха пред Него, ругаеха Му се, казвайки: Здравей, Царю Юдейски! И заплюваха Го, и взеха тръстиката и го удряха по главата."
2. Втората размяна на Христовата одежда преди разпятието
Матея 27:31 -"И след като Му се поругаха, съблякоха Му мантията, та Го облякоха в Неговите дрехи, и Го заведоха да Го разпнат."
А. Бог не допусна Христос да отиде на Голгота с червената одежда
Христос бе преоблечен отново с Неговата бяла одежда (символ на Неговата Божественост), защото не за червената светска одежда, а за Христовата одежда трябваше да бъде хвърлено жребие на Голгота [според пророчеството]
Псалми 22:18 -"Разделиха си дрехите Ми и за облеклото Ми хвърлиха жребие."
Матея 27:35 -"И когато Го разпнаха, разделиха си дрехите Му, като хвърлиха жребие."
3. Носеният кръст от Христос към Голгота
Йоана 19:17-20 -"И така, взеха Исуса; и Той сам, носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото, наречено Лобно, което по Еврейски се казва Голгота, дето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исуса посред. А Пилат написа и надпис, който постави над Него на кръста. А писаното бе: Исус Назарянин, Юдейският цар. Тоя надпис прочее, прочетоха мнозина от Юдеите; защото мястото, дето разпнаха Исуса, беше близо до града, и написаното бе по Еврейски, по Латински, и по Гръцки."
III. ЗНАМЕНИЕТО НА ВЕЛИКИЯ ПЕТЪК
1. Молитвата на Христос на Великия Петък
Лука 23:33-34 -"И когато стигнаха на мястото, наречено Лобно, там разпнаха Него и злодейците, единият отдясно Нему, а другият отляво. А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят що правят. И като разделиха дрехите Му, хвърлиха жребие за тях."
2. Молитвата на разбойника на Великия Петък
Лука 23:39-43 –"И един от обесените злодейци Го хулеше, казвайки: Нали си Ти Христос? Избави Себе Си и нас! "
3. Изповедта на стотника на Великия Петък
Матея 27:54 -"А стотникът и ония, които заедно с него пазеха Исуса, като видяха земетресението, и всичко що стана, уплашиха се твърде много, и думаха: Наистина тоя беше син на Бога."

IV. ПОГРЕБЕНИЕТО НА ХРИСТОС НА ВЕЛИКИЯ ПЕТЪК
1. Пророчеството за погребението на Христос на Великия Петък
Исая 53:9 -"И определиха гроба Му между злодеите, но по смъртта Му при богатия. Защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устатата Му."
2. Погребението на Христос точно, според казаното пророчество
Матея 27:57-60 –"И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея, на име Иосиф, който също беше се учил при Исуса. Той дойде при Пилата и поиска Исусовото тяло. Тогава Пилат заповяда да му се даде. Иосиф, като взе тялото, обви го с чиста плащаница, и го положи в своя нов гроб, който бе изсякъл в скалата; и като привали голям камък на гробната врата, отиде си. "
3. Охраняваният гроб на Христос до Неговото Възкресение
Матея 27:63-66 -[Главните свещеници и Фарисеите казаха на Пилат:] "Господарю, спомнихме си, че оня измамник приживе рече:"След три дена ще възкръсна!" Заповядай прочее гроба да се пази здраво до третия ден, да не би учениците му да дойдат, та да го откраднат, и кажат на народа:"Възкръсна от мъртвите!" Така последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им каза:"Вземете стража; идете, закрепете го, както знаете. Те прочее отидоха, та закрепиха гроба, като запечатаха камъка с помощта на стражата."

четвъртък, 24 април 2008 г.

ВЕЛИКИЯТ ЧЕТВЪРТЪК

ДЕНЯТ НА ВЪЗПОМЕНАНИЕТО

Лука 22:19-20 - "И взе хляб и като благодари, разчупи го, даде им, и рече: Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мое възпоменание. Така взе и чашата подир вечерята, и рече: Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива"

I. ЗАКОНЪТ ЗА ДЕНЯ НА ВЪЗПОМЕНАНИЕТО В СТАРИЯ ЗАВЕТ

Изход 12:25-27 -"Когато влезете в земята, която Господ ще ви даде според обещанието си, ще пазите тая служба. И когато чадата ви попитат: Какво искате да кажете с тая служба? Ще отговорите: Това е жертва в спомен на минаването на Господа, който отмина къщите на израилтяните в Египет, когато поразяваше египтяните, а избави нашите къщи. Тогава людете се наведоха и се поклониха."
Изход 10:2 -"и за да разказваш в ушите на сина си и на внука си това що направих на египтяните, и знаменията, които показах между тях, та да познаете, че Аз съм Господ."

II. ЗАПОВЕДТА ЗА ДЕНЯ НА ВЪЗПОМЕНАНИЕТО В НОВИЯ ЗАВЕТ

Лука 22:19 - "И взе хляб и като благодари, разчупи го, даде им, и рече: Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мое възпоменание."

С какво се помни човек, за да го възпоменават идните поколения?
1). С това, което е казал
2). Още повече човек се помни и възпоменава чрез това, което е направил
3). И най-вече се помни и остава безсмъртен чрез това, което е оставил или завещал

III. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТА ЧРЕЗ ТОВА, КОЕТО Е КАЗАЛ

1. Това, което желаеш хората да правят на тебе, прави го и ти на тях!
Матея 7:12 -"И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците."
2. Който от вас е безгрешен, нека пръв да хвърли камък на нея!
Йоана 8:7 -"Но като постоянствуваха да Го питат, Той се изправи и рече им: Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък на нея."
3. Дайте им да ядат!
Лука 9:13 -"Но Той им каза: Дайте им вие да ядат. А те рекоха: Нямаме повече от пет хляба и две риби, освен - да отидем ли и да купим храна за всички тия люде."
4. Дойдете при Мене!
Матея 11:28 -"Дойдете при Мене, всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя."
5.Аз съм с вас!
Матея 28:20 -"Като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.[Амин]"
Човек се помни и възпоменава чрез това, което е казал, а още повече чрез това, което е направил

IV. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТА ЧРЕЗ ТОВА, КОЕТО Е НАПРАВИЛ ЗА ЧОВЕКА

1. Изцеряване на болните
Матея 4:23-25 -"Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, та поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете. И разнесе се слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани; и ги изцели. И подире Му вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея, и из отвъд Йордан."
2. Възкресение на мъртвите
Йоана 11:25 -"Исус й рече: Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее."
3. Освобождаване на пленниците
Йоана 8:3-5, 7, 9 -"И книжниците и фарисеите доведоха [при Него] една жена, уловена в прелюбодейство и, като я поставиха насред, казаха Му: Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство. А Мойсей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни; Ти, прочее, що казваш за нея?... Но като постоянствуваха да Го питат, Той се изправи и рече им: Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък на нея... А те, като чуха това, разотидоха се един по един, като почнаха от по-старите и следваха до последните; и Исус остана сам , и жената, гдето си беше, насред."
Човек се помни чрез това, което е казал, още чрез това, което е направил, но още повече се помни и увековечава чрез това, което е оставил и завещал.

V. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТА ЧРЕЗ ТОВА, КОЕТО НИ Е ОСТАВИЛ ИЛИ ЗАВЕЩАЛ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

1. Словото Божие
Йоана 1:1, 14 -"В начало бе Словото; и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог... И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава, само но Единородния от Отца, пълно с благодат и истина."
2. Святия Дух
Йоана 16:7, 13 -"Обаче Аз ви казвам истината: За вас е по-добре да отида Аз; защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но, ако отида, ще ви го изпратя... А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща."
3. Себе Си
Моатея 28:20 -"Като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.[Амин]"
4. Кръста
Исая 53:5 -"Но той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашият мир. И с Неговите рани ние се изцелихме."
Днес кой Христос ние възпоменаваме?
Ние имаме много погрешни представи за това какъв е Христос и къде да го търсим и възпоменаваме
- Ние го търсим в богатия, а не в бедния
- Ние го търсим в добре облечените, а не в голите
- Ние го търсим в здравите, а не в болните
А Той казва: Матея 25:34-40 -"Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях, и ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме; или жаден и Те напоихме? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? А царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромните Мои братя, на Мене сте го направили."