неделя, 29 май 2016 г.

БОЖИЕТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КЪМ ДВУКЛАСОВОТО РАЗЛИЧИЕЯков 1:9-11 -Братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали, когато се въздига; а богатият когато се смирява, понеже ще прецъфти, като цвета на тревата. Защото слънцето изгрява с изсушителния вятър, тревата изсъхва, цветът й окапва, и красотата на изгледа й изчезва; така и богатият ще повехне в пътищата си.
Различни тук на земята и различни във Вечността!
I. БОЖИЕТО СЛОВОТО ЗА РАЗЛИЧИЕТО В СВЕТА
1. Различието помежду бедни и богати
2. Различието помежду слаби и силни
3. Различието помежду болни и здрави
II. БОЖИЕТО СЛОВО КЪМ БЕДНИТЕ
1. Божието обещание към бедните
Псалми 9:18а -Защото бедният няма да бъде забравен завинаги...
2. Безлихвеният заем, отпускан на бедните
Изход 22:25 -Ако дадеш в заем пари на някой свой беден съсед между моите люде, да не постъпваш с него, като заемодател, нито да му налагаш лихва.
3. Божието предупреждение за изненадващия просперитет на бедните
Яков 1:9 -Братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали, когато се въздига;
Яков 4: 13-15 -Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой си град, ще преседим там една година, и ще
търгуваме и ще спечелим, когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова.
III. БОЖИЕТО СЛОВО КЪМ БОГАТИТЕ И ТЕХНИЯ ПРОСПЕРИТЕТ
1. Божието предупреждение, поради измамата на богатството
Яков 1:10-11 -А богатият (нека се хвали - ст.9) когато се смирява, понеже ще прецъфти, като цвета на тревата. Защото слънцето изгрява с изсушителния вятър, тревата изсъхва, цветът й окапва, и красотата на изгледа й изчезва; така и богатият ще повехне в пътищата си.
2. Богатството е причината за:
А. Фалшивата вяра
Б. Фалшивата надежда (бъдеще)
В. Фалшивата любов
Г. Фалшивият авторитет
3. Богатството помежду хората е причината за повече нещастие, отколкото щастие
4. Богатството е било причина за повече страдания и мизерия помежду хората, отколкото за радост
5. Богатството е било причина за повече бунтове, войни, революции, отколкото за мир и взаимопомощ
IV. ХРИСТОС - НАДЕЖДАТА НА ДВУКЛАСОВИЯ ПОЛЮС
1. На слабия се дава привилегии да каже: С Бога - силен съм!
Филипяни 4:13 –„За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.“
2. На бедния се дава възможност да каже: Богат съм!
Филипяни 4:19 -„А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда, според Своето богатство в слава в Христа Исуса.“
3. На болния му се предлага надеждата да каже:
Чрез Неговите рани - здрав съм!
Исая 53:5 –„И с Неговите рани ние се изцелихме.
4. Предлаганото от Бога равенство
Римляни 10:11-13 –„Защото писанието казва: "Никой, който вярва в Него, не ще се посрами". Понеже няма разлика между юдеин и грък защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават. Защото "всеки, който призове Господното име, ще се спаси".“

събота, 21 май 2016 г.

ЧОВЕКЪТ И НЕГОВИЯТ ПЪТЕВОДИТЕЛНастоящата серия от проповеди е написана преди повече от 20 години и е публикувана в книгата «Коментар на посланието до Ефесяните» (1996г.)
Решението ми, да ги публикувам в блога, е провокирано от престоящото дипломиране на абитуриентите и многоразличните пожелания, отправени към тях.
Серията от проповеди, обединени под общото заглавие: «ЧОВЕКЪТ И НЕГОВИЯТ ПЪТЕВОДИТЕЛ» е моето пожелание към абитуриентите, абсулвентите, и техните родителите.
(Придържам се към последователността на проповедите, според книгата.)

Различните пътеводители на човека:

·        Воденият човек - от Бога
·        Воденият човек - от Святият Дух
·        Воденият човек - от чувствата
·        Воденият човек - от Сатана
·        Воденият човек - от Вярата

ВОДЕНИЯТ ОТ БОГА ЧОВЕКПсалми 23 –„Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда. Освежава душата ми; Води ме през прави пътеки заради името Си. Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, Помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива. Наистина благост и милост ще ме следват През всичките дни на живота ми; И аз ще живея за винаги в дома Господен. “
I. ВОДЕНИЯТ ОТ БОГА ЧОВЕК - ЧРЕЗ ПРИРОДАТА
Битие 1:14-15 -„И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините; и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така.“
Псалми 19:1-6 -„Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената. В тях Той постави шатър за слънцето, Което, излизащо като младоженец из стаята си, Се радва като юнак да тича в попрището. То излиза от единия край на небето, И обикаля до другия му край; От топлината му нищо не се укрива.“
·        Водените от Бога мъдреци - чрез Витлеемската звезда.
Матей 2:1-11„А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним. Като чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с него. Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где трябваше да се роди Христос. А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка: - "И ти, Витлееме, земьо Юдова, Никак не си най-малък между Юдовите началства, Защото от тебе ще произлезе Вожд; Който ще бъде пастир на Моя народ Израил" Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се е явила звездата. И като ги изпрати във Витлеем, каза им: Идете, разпитайте внимателно за детето; и като го намерите, известете ми, за да ида и аз да му се поклоня. А те, като изслушаха царя, тръгнаха си; и, ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото гдето беше детето. Като видяха звездата, зарадваха се твърде много. И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха; и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове, - злато, ливан и смирна.“
II. ВОДЕНИЯТ ОТ БОГА ЧОВЕК - ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО
Псалми 119:105 -„Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.“
1. Чрез пророчествата
2. Чрез Библията
3. Чрез пряко говорене
III. ВОДЕНИЯТ ОТ БОГА ЧОВЕК - ЧРЕЗ БОЖИИТЕ АНГЕЛИ
1. Воденият от Бога Йосиф - чрез Божия ангел
Матей 1:20 –„Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух.“
2. Воденият от Бога Яков - чрез Божия ангел
Битие 48:15-16 -„И като благослови Иосифа рече: Бог, пред Когото ходиха бащите ми Авраам и Исаак, Бог, Който ме е пасъл през целия ми живот до тоя ден; ангелът, който ме избавя от всяко зло, нека благослови момчетата; и нека се наричат с моето име и с името на бащите ми Авраама и Исаака; и нека нарастат в множество всред земята.“
3. Воденият от Бога апостол Петър - чрез Божия ангел
Д.А.12:1-11 -„Около това време цар Ирод простря ръцете си да притесни някои от църквата. Уби с меч Иоановия брат Якова; и, като видя, че беше угодно на юдеите, той при това улови и Петра. Това беше през дните на безквасните хлябове. И като го хвана, хвърли го в тъмница, и предаде го на четири четворки войници да го вардят, с намерение да го изведе пред людете подир пасхата. И така, те вардеха Петра в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него. И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с две вериги; и стражари пред вратата вардеха тъмницата. И, ето, един ангел от Господа застана до него, и светлина осия килията; и като побута Петра по ребрата, разбуди го и рече му: Ставай бърже. И веригите паднаха от ръцете му. И ангелът му рече: Опаши се и обуй сандалите си. И той стори така. Тогава му каза: Облечи дрехата си и дойди подир мене. И Петър излезе и вървеше изподире, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, но си мислеше, че вижда видение. А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама; и като излязоха през нея, изминаха една улица и ангелът веднага се оттегли от него. И Петър, когато дойде на себе си, рече: Сега наистина зная, че Господ изпрати ангела Си и ме избави от ръката на Ирода, и от всичко, което юдейските люде очакваха.“
IV. ВОДЕНИЯТ ОТ БОГА ЧОВЕК - ЧРЕЗ ЗНАМЕНИЯТА
Неемия 9:12 -„При това денем Ти ги води с облачен стълб, а нощем с огнен стълб, за да им светиш по пътя, през който трябваше да минат.“
Когато Бог води човека - за него няма прегради, препятствия, несполука или объркване.
1. Водени от Бога - през Червеното море
2. Водени от Бога - през пустинята
3. Водени от Бога - при трапезата на Бога
4. Водени от Бога - при Извора на Живата вода
V. ВОДЕНИ ОТ БОГА ЧРЕЗ СЪНОВИДЕНИЯ
1. Воденият от Бога Яков - чрез съновидението
Битие 28:10-17 – -„Яков, прочее, излезе от Вирсавее и отиде към Харан. И, като стигна на едно място, пренощува там, защото слънцето беше залязло; и взе от мястото един камък та го тури за възглавница, и легна да спи на това място. И сънува, и ето стълба изправена на земята, чийто връх стигаше до небето; и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея. И Господ стоеше над нея, и каза: Аз съм Господ, Бог на баща ти Авраама, и Бог на Исаака; земята на която лежиш ще дам на тебе и на потомството ти. Твоето потомство ще бъде многочислено, като земния пясък; ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг; и чрез тебе и чрез твоето потомство ще се благословят всички племена на земята. Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя; защото няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих. А като се събуди Яков от съня си, рече: Наистина Господ е на това място, а аз не съм знаел. И убоя се, и рече: Колко е страшно това място! Това не е друго освен Божий дом, това е врата небесна.“
2. Воденият от Бога Йосиф - чрез съновиденията
Битие 37:5-11
3. Воденият от Бога апостол Павел - чрез съновидението
Д.А.16:9 -„И яви се на Павла нощтя видение: Един Македонец стоеше, та му се молеше, казвайки: Дойди в Македония и помогни ни.“
VI. ВОДЕНИЯТ ОТ БОГА ЧОВЕК ЧРЕЗ БЕДСТВИЯТА
1. Воденият от Бога Йосиф - чрез бедствията
Битие 50:20 -„Вие наистина намислихте зло против мене; но Бог го намисли за добро, за да действува така, щото да спаси живота на много люде, както и стана днес.  
2. Воденият от Бога пророк Йона чрез бедствията
( Книгата на пророк Йона )
3. Водената от Бога жена чрез бедствието на нейната болест
Лука 8:43-48 -„И една жена, която имаше кръвотечение от дванадесет години, и бе иждивила за лекари целия си имот, без да може да се излекува от никого, се приближи изотзад и се допря до полата на дрехата Му; и на часа престана кръвотечението й. И рече Исус: Кой се допря до Мене? И когато всички се отричаха, Петър и ония, които бяха с Него, казаха: Наставниче, народът Те притиска и гнети, [а Ти казваш: Кой се допря до Мене]? Но Исус каза: Някой се допря до Мене, защото Аз усетих, че сила излезе от мене. И жената, като видя, че не се укри, дойде разтреперана и падна пред Него и извика пред всичките люде, по коя причина се допря до Него, и как на часа оздравя. А Той й рече: Дъщерьо, твоята вяра те изцели; иди си с мир.“