вторник, 30 май 2017 г.

ПЕТДЕСЯТНИЦА – СИЛАТА, КОЯТО ПРЕОБРАЗИ СВЕТА- СИЛАТА, КОЯТО ПРЕОБРАЗИ СВЕТА ТОГАВА
- СИЛАТА, КОЯТО ПРЕОБРАЗЯВА СВЕТА ДНЕС
Лука 24:49 -"И, ето, Аз изпращам върху вас обещаното от Отца ми; а вие седете в града [Ерусалим], докато се облечете със сила отгоре."
Д.А.2:1-4 -"И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят."
I. ОБЕЩАНАТА ПЕТДЕСЯТНИЦА - ЗА ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
1.     Обещаната Петдесятница - от пророка
Иоил 2:28-29 -"И след това ще излея Духа си на всяка твар. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват; старците ви ще виждат сънища; юношите ви ще виждат видения. Още и на слугите и на слугините ще изливам Духа Си в ония дни."
2.     Обещаната Петдесятница - от Христа
Д.А.2:1-4 -"И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят."
3.     Проповядваната Петдесятница - от апостолите
Д.А.19:1-7 -"А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни,дойде в Ефес, дето намери някои ученици. И рече им: Приехте ли Святия Дух, като повярвахте? А те му отговориха: Даже не сме чули дали има Святи Дух. И рече: А в що се кръстихте? А те рекоха: В Иоановото кръщение. А Павел рече: Иоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казвал на людете да вярват в тогова, който щеше да дойде подир него, сиреч в Исуса. И като чуха това, кръстиха се в името на Господа Исуса. И като положи Павел ръце на тях, Святият Дух дойде на тях; и говореха други езици и пророкуваха. И те всички бяха около дванадесет мъже."
II. ДУХОВНОТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ НА ЧОВЕКА ЧРЕЗ ПЕТДЕСЯТНИЦА
1. Преображение на вярата – чрез Петдесятница
2. Преображение на любовта – чрез Петдесятница
3. Преображението на молитвата – чрез Петдесятница
4. Преображението на песента – чрез Петдесятница
5. Преображението на съвестта – чрез Петдесятница
6. Преображението на Църквата – чрез Петдесятница
III. ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ НА ЧОВЕКА ЧРЕЗ ПЕТДЕСЯТНИЦА
Йоан 14:23, 25-26; 16:13 –„Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него... Това ви изговорих докато още пребъдвам с вас. А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал... А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.“
1.     Петдесятница - причината за просветата в света
2.     Петдесятница - причината за четмото и писмото в света
3.     Петдесятница - причината за първите училища в света
Учител - Дарба на Святия Дух
1 Коринтяни 12:4-11, 28 -„Дарбите са различни; но Духът е същият. Службите са различни; но Господ е същият. Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките човеци. А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух;... на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух; на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно... И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители...“
IV. МОРАЛНОТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ НА СВЕТА ЧРЕЗ ПЕТДЕСЯТНИЦА
1.     Преображението на личния морал
Ø Преображението на съзнанието на човека чрез Петдесятница
2.     Преображението на семейния морал
3.     Преображението на обществения морал
4.     Преображението на църковния морал
Ø Църквата –еталонът на обществото
V. СОЦИАЛНОТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ НА СВЕТА ЧРЕЗ ПЕТДЕСЯТНИЦА
Д.А.4:34-35 -"Па и никой от тях не беше в лишение; защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи продаваха ги, и донасяха цената на продаденото, и слагаха я при нозете на апостолите; и раздаваше се на всекиго, според колкото имаше нужда."
Преображението на държавата чрез Петдесятница

неделя, 14 май 2017 г.

ТАЙНАТА НА БОЖИЯТА ВОЛЯЕфесяни 1:9-11 -"Като ни е открил тайната на Своята воля според благото намерение, което е направил в Себе си, което да се приложи, когато се изпълнят времената, сиреч да събере в Христа всичко - това, което е на небесата, и това, което е на земята - в Него казвам, в Когото станахме и наследство, като бяхме предопределени на това според намерението на Бога, който действува всичко по решението на Своята воля."
I. БОЖИЯТА ВОЛЯ – СИЛАТА, ЧРЕЗ КОЯТО СА СЪЗДАДЕНИ, ПАЗЕНИ И ДВИЖЕНИ СВЕТОВЕТЕ
1.    Волята на природата - изявена чрез, създадените и контролираните от Бога, природни закони
Битие 1:1 –„В начало Бог създаде небето и земята.“
Псалми 19:1 –„Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му.“
Битие 7:1, 4 –"Тогава Господ рече на Ноя:... Защото още седем дни и Аз ще направя да вали дъжд по земята четиридесет дни и четиридесет нощи;"
2.    Волята на държавата - изявена чрез държавните закони
Матей 22:17-21 -"Кажи ни, прочее: Ти как мислиш? Право ли е да даваме данък на Кесаря, или не? А Исус разбра лукавството им, и рече: Защо Ме изпитвате, лицемери? Покажете ми данъчната монета. И те Му донесоха един пеняз. Той им каза: Чий е този образ и надпис? Казват му: Кесарев. Тогава им казва: Като е тъй, отдавайте Кесаревите на Кесаря, а Божиите на Бога. "
3.    Волята на човека - изявена чрез неговото съзнание
Ние всички сме създадени със свободна воля и ако хората в материалния свят, не обединят своята воля, според държавната воля, ще настъпи анархия.
Така е и в духовния свят! Ако хората не се подчинят и обединят под Божията воля, ще настъпи катастрофа в света.
Какво означава думата „воля“?
Ø Воля означава - желание, стремеж
Ø Воля означава - способност на човека да осъществява своите желания
4.    Волята на Бога:
Ø Тайната на Божията воля
Ø Благото намерение на Божията воля
Ø Целта на Божията воля
Ø Времето на Божията воля
II. СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕКА - ПО БОЖИЯТА ВОЛЯ
1.     Човекът пропадна, поради своята воля
Ø Свободната воля, дадена от Бога на човека, не означава свободия
(
*Свободия - прекалена свобода, която носи негативни последици)
Ø Свободната воля на човека е подчинена на определени правила
(духовни, морални, материални, физически, икономически и пр.)
Ø Човекът пропадна, поради нарушаване на определените от Бога граници на човешката воля.
Битие 1:27-28 –„И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.“
Битие 3:2-3, 6 –„Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете... И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.
2.     Човекът бе спасен, поради Божията воля
Божията Спасителна воля е еднаква за всички човеци по лицето на земята:
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
3.     Тайната на Божията спасителна воля включва:
A. Божието предузнание
Б. Божието предопределение
B. Божието призвание
Г. Божието спасение
Д. Божието прославяне
Е. Божията закрила
Ж. Възкресението на Църквата
III. СЪЗДАДЕНАТА ЦЪРКВА, СПОРЕД ТАЙНАТА НА БОЖИЯТА ВОЛЯ
Ефесяни 1:10 -"...което да се приложи, когато се изпълнят времената, сиреч да събере в Христа всичко - това, което е на небесата, и това, което е на земята."
Да събере в едно:
- Църквата
- Християните със Святия Дух
- Християните с ангелите Господни
- Християните с Бога Отца
1. Църквата е родена чрез Божията воля
Матей 16:18 -"Пък и аз ти казвам, че ти си Петър (*Канара) и на тая Канара ще съградя моята Църква; и портите на ада няма да й надделеят."
2. Църквата е пазена чрез Божията воля
Д.А.26:9-15 - "И аз си мислех, че трябваше да върша много неща против името на Исуса Назарянина, което и върших в Ерусалим. Понеже затварях в тъмница мнозина от светиите, като се снабдих с власт от главните свещеници, и за убиването им давах глас против тях. И, като ги мъчех много пъти във всичките синагоги, стараех се да ги накарам да хулят; и в чрезмерната си ярост против тях гонех ги даже и по чуждите градове. По която работа, когато пътувах за Дамаск с власт и поръка от главните свещеници, по пладне, царю, видях на пътя светлина от небето, която надминаваше слънчевия блясък, и осия мене и тия, които пътуваха с мене. И, като паднахме всинца на земята, чух глас, който ми казваше на Еврейски: Савле, Савле, защо ме гониш? Мъчно ти е да риташ срещу остен. И аз рекох: Кой си Ти, Господи? А Господ рече: Аз съм Исус, Когото ти гониш."
Да се бориш против Божията воля означава - да риташ срещу остен.
3. Благословението на Църквата чрез тайната на Божията воля
1Солунци 5:16-19 -"Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете; защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Духът не угасяйте."
A. Тайната на Божията воля е - радостта на Християнина
Б. Тайната на Божията воля е - молитвата на Християнина
B. Тайната на Божията воля е - благодарението на Християнина
Г. Божията воля дава сили на Християнина
Д. Божията воля поражда желание в Християнина
Е. Божията воля дава смелост на Християнина
Ж. Божията воля ни прави повече от победители
Д.А.1:7-8 -„Той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“
4. Разкриване (запознаване) с тайната на Божията воля
Римляни 8:27 -"А Тоя [Святият Дух], Който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той ходатайствува за светиите по Божията воля."
Йоан 14:26 –„А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.“
IV. ПРОТИВНИЦИТЕ НА БОЖИЯТА ВОЛЯ
1.     Кои са противниците на Божията воля? ( Според Божието Слово – Библията – Светото писание):
Ø Всеки един от нас, в даден момент, при определени обстоятелства, може да се превърне в противник на Божията воля!
Ø Христовите апостоли ставаха противници на Божията воля, при определени обстоятелства.
Матей 16:22-23 -„Тогава Петър Го взе и почна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Тебе. А Той се обърна и рече на Петра: Махни се зад Мене, Сатано; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва.“
Списъкът на противниците на Божията воля, описани в Библията, е толкова дълъг, че не е справедливо да даваме пример за човешка съпротива против Божията воля, точно чрез тези гиганти на Христовата вяра.
Ø Повече от възмутително е - да прикачваме на най-ревностините Христови последователи, прякори от рода на Тома –„Неверни“, поради моментна слабост - при положение, че те до края на дните си те са останали верни  на убежденията си и мнозина от тях са платили за това с живота си.
Ø Затова, според мен няма по-голяма мерзост от това – имитатори на Божиите апостоли, днес да отъждествяват предателство си към съвременната Христова Църква, с моментната слабост на апостол Петър (който горчиво са разкая, миг по-късно – Матей 26:69-75) или с когото и да е друг от Христовите апостоли (с изключение на Юда Искариотски).
2.     Покорни на Божията воля – по примера на Христос
Матей 26:39 –„И като пристъпи малко напред, падна на лицето Си, и се молеше, казвайки: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.“
Лука 22:42 -"Отче, ако щеш, отмини ме с тая чаша; обаче, не Моята воля, но Твоята да бъде."
3.     Апелът на Божието Слово към противниците на Божията воля
Яков 4:13-14 –„Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, - когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова.“
Матей 6:9-10 –„А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;“ АМИН!

Проповедта е публикувана в съкратен вид в книгата “Послание до Ефесяните“-1996 г. – П-р Д-р Ст.Банков