понеделник, 24 януари 2011 г.

НОВОЗАВЕТНОТО ТРИО

1 Коринтяни 3:6 –“Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте.”Съединението чрез Святия Дух прави силата на Църквата
В подкрепа на това ще си послужа с текста на Християнска песен:
Свържи ни (слей ни) - в едно, о, Боже!
Свържи ни чрез Твоята Любов!
Свържи ни чрез Твоето Слово!
Свържи ни чрез връзките на Духа Си!
Съединението (което прави духовната сила) е нашата най-важна нужда
1). Съединението (което прави силата) е нашата лична нужда
( Съединението на нашия ум, сърце, душа и тяло )
Колко ясно апостолът ни говори за това съединение!
Римляни 7:18 –“Защото зная, че в мене, сиреч, в плътта ми, не живее доброто; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша.”2). Съединението (което прави силата) е нашата семейна нужда
3). Съединението (което прави силата) е нашата църковна нужда
4). Съединението (което прави силата) е нашата обществена нужда
I. СЕЯЧЪТ
ОТ ТИМА НА НОВОЗАВЕТНОТО ТРИО
Матей 13:3-9 –“И говореше им (Исус) много с притчи, казвайки: Ето, сеячът излезе да сее; и като сееше някои зърна паднаха край пътя: птиците дойдоха и ги изкълваха. А други паднаха на канаристите места, гдето нямаше много пръст; и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва; а като изгря слънцето, пригоряха, и понеже нямаха корен изсъхнаха. Други пък паднаха между тръните; тръните пораснаха и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя, и дадоха плод, кое стократно, кое шестдесет, кое тридесет. Който има уши [да слуша], нека слуша.”1. Сеячът от Новозаветното трио е безкомпромисен сеяч – независещ от обстоятелствата
А. Сее, независимо от тръните
(Тръните, преобраз на “трънливия” човек)
Б. Сее, независимо от каменистата почва
(Преобраз на човека, приличащ на камък – без любов, без милост, без смирение)
В. Сее, независимо, че нивата е край пътя
(Крайпътната почва, отъпкана от копитата на минаващите животни-преобраз на отъпкания от живота човек)
Г. Сее и на добрата почва
2. Нуждата от безкомромисния духовен сеяч, поради активния дявол, сеячът на отровното семе (плевелите)
А. Отровното семе на злото
Б. Отровното семе на суеверието
В. Отровното семе на омразата
Г. Отровното семе на суетата
Д. Отровното семе на порнографията
Е. Отровното семе на предателството
Ж. Отровното семе на лъжата
З. Отровното семе на лицемерието
И. Отровното семе на гордостта и пр.
II. НАПОИТЕЛЯТ
ОТ ТИМА НА НОВОЗАВЕТНОТО ТРИО
1 Коринтяни 3:6 –“Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте.”1. Биографията на напоителя от Новозаветното Трио
Деяния на апостолите 18:24-28 –“И някой си юдеин на име Аполос, роден в Александрия, човек учен и силен в писанията, дойде в Ефес. Той беше наставен в Господния път, и, бидейки по дух усърден, говореше и поучаваше прилежно за Исуса, а познаваше само Иоановото кръщение. Той почна да говори дързостно в синагогата; но Прискила и Акила, като го чуха, прибраха го и му изложиха по-точно Божия път. И когато се канеше той да замине за Ахаия, братята го насърчиха, и писаха до учениците да го приемат; и той като дойде помогна много на повярвалите чрез благодатта; защото силно опровергаваше юдеите и то публично, като доказваше от писанието, че Исус е Христос.”2. Новороденият човек, напоител от тима на Новозаветното Трио
Всеки Християнин трябва да бъде извор (носител) на Живата вода
Йоан 4:10-14 –“Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода? Казва Му жената: Господине, нито почерпало имаш, и кладенецът е дълбок; тогава отгде имаш живата вода? Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца, и сам той е пил от него, и чадата му, и добитъкът му? Исус в отговор й каза: Всеки, който пие от тая вода, пак ще ожаднее; а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.”3. Условието за участие в тима на Новозаветното Трио, като напоител
Небесният призив до водоносчика на Живата вода
Йоан 7:37-39 –“А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието. А това каза за Духа, който вярващите в Него щяха да приемат; защото [Светият] Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил.”Как човек може да изпълни това Слово (да даде чаша вода), ако той самият не притежава тази вода?
Марк 9:41 –“Защото който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам: той никак няма да изгуби наградата си.” 

Пример от моя живот: През ученическите ми години трябваше да ходим три последователни години през лятната ваканция на 45 дневни задължителни бригади в Димитровград. Обикновено копаехме дълбоки канали за полагане тръбите на Химическия завод. Спомням си първото ми лято, като бригадир. Направиха ме водоносчик. Водата се разнасяше в голяма бъчонка, качена на каруца.
Никога няма да забравя нетърпението, с което ме очакваха с празните си канчета бригадирите, прежаднелите от лятната горещина и от тежкия ръчен труд. Не мога да забравя и разочарованието на тези от тях, за които водата не стигнеше и се налагаше да изчакат следващия курс. Те ме изпращаха с думите:“Побързай да напълнеш отново бъчонката и се върни по-бързо при нас!“
 
За подобен водоносчик ни говори Святият Дух чрез апостол Павел в 1 Коринтяни 3:6 –
Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте.“
III. ВЪЗКРЕСИТЕЛЯТ
 ОТ ТИМА НА НОВОЗАВЕТНОТО ТРИО
( Възкресителят има последната дума )
1 Коринтяни 3:6 –“Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте.”1. Христос (Божият Единороден Син), Възкресителят на посятото и поливаното семе в Божията нива
Йоан 11:23, 25 –“Казва й Исус: Брат ти ще възкръсне... Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее;”2. Вярата във Възкресителя на земния просперитет
Битие 13:8-9 –“Тогава Аврам рече на Лота: Да няма, моля ти се, спречкване между мене и тебе и между моите говедари и твоите говедари, защото ние сме братя. Не е ли пред тебе цялата земя. Моля ти се, отдели се от мене; ти ако идеш наляво, то аз ще ида надясно; или ако ти идеш надясно, аз ще ида наляво.”3. Знамението чрез Възкресителя на просперитета
Матей 14:19-21 –“Тогава, като заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благослови; и като разчупи хлябовете, даде ги на учениците, а учениците на народа. И всички ядоха и се наситиха; и дигнаха останалите къшеи, дванадесет пълни коша. А ония, които ядоха, бяха около пет хиляди мъже, освен жени и деца.”
СЪЕДИНЕНИЕТО ( на дарбите - на Сеяча, Напоителя и Възкресителя) ПРАВИ СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА

понеделник, 17 януари 2011 г.

УПОВАНИЕ

УПОВАВАЩИЯТ ЧОВЕК
Псалми 18:30 –“Колкото за Бога, Неговият път е съвършен; Словото на Господа е опитано; Той е щит на всички, които уповават на Него.” 
Псалми 34:22 –“Господ изкупва душата на слугите Си; И от ония, които уповават на Него, ни един няма да бъде осъден.” 
Псалми 20:7 –“Едни споменават колесници, а други коне; Но ние ще споменем името на Господа нашия Бог.”
- Време, каквото е това е време на многоразличните упования
- Няма човек на земята, който да не уповава в нещо или в някого
- Същността на въпросът се свежда до това: В кого или в в какво уповава човек?
I. ХАРАКТЕРЪТ НА УПОВАНИЕТО
1. Нуждата на всеки човек от упование
А. Уповават малки и големи
Б. Уповават слаби и силни
В. Уповават учени и прости
Г. Уповават бели и черни
2. Различните видове упования на човека
А. Упованието на човек в материалните неща
- уповаващият на себе си човек
(в сила, в богатство, в образование и пр.)
- упование в чуждата подкрепа
(подкрепа от роднини, приятели, лекари, полицаи, охрана, оръжие, военна мощ и пр.)
Б. Упованието на човек в духовните неща
- упованието в различни богове
(идолопоклонство, суеверие и пр.)
- упованието в Живия Бог, Създателят на всичко видимо и невидимо
II. УПОВАВАЩИЯТ ЧОВЕК В МАТЕРИАЛНИТЕ НЕЩА
 Исая 59:4б –“Уповават на суетата и говорят лъжи; Зачеват злоби и раждат беззаконие.”
1. Уповаващият в богатството човек
Лука 12:16-21 –“И каза им притча, като рече: Нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си, думайки: Какво да правя? защото нямам где да събера плодовете си. И рече: Ето какво ще направя: ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си. И ще река на душата си: Душо, имаш много блага натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се. А Бог му рече: Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; а това което си приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си, и не богатее в Бога.” 
Псалми 62:10б –“Богатство ако изникне, не прилепявайте към него сърцето си.”
2. Уповаващият човек на военната си мощ
Псалми 44:6 –“Защото няма да уповавам на лъка си, Нито ще ме избави мечът ми.”Псалми 62:10а –“Не уповавайте на насилие, И не се надявайте суетно на грабителство;”
3. Уповаващият на себе си човек
За това упование Словото Божие казва:
“Наистина всеки човек, колкото яко и да стои, е само лъх, Наистина всеки човек ходи като сянка; Наистина всяка нищожност го смущава; Трупа съкровища, но не знае кой ще ги прибере..” (Псалми 39:6)
А. Уповаващият човек на силата си
Б. Уповаващият човек на интелекта си
В. Уповаващият човек на образованието си
Г. Уповаващият човек на авторитета си
(имидж – служебно, обществено положение и пр.)
Д. Уповаващият човек на суетата
Езекиил 16:15 –“Но поради известността си Ти си уповавала на хубостта си и си блудствувала, И към всеки, който минаваше, си изливала блудството си; и то е станало негово.”За този вид упование, Бог (чрез апостола) казва:
“Защото "Всяка твар е като трева, И всичката й слава като цвят от трева; Тревата изсъхва, и цветът й окапва,” (1 Петрово 1:24)
4. Уповаващата в материалните неща Църква
Църквата, проповядваща “Доктрината на просперитета” поставя на преден план упованието в материалните придобивки, вместо в духовните.
Откровение 3:14-20 –„До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти студен, или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си. Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш. Ония, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш. Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.“
III. УПОВАВАЩИЯТ ЧОВЕК В БОГА НА СУЕВЕРИЕТО, ПРИЧИНАТА ЗА МНОГОБОЖИЕТО
Исая 42:17 –“Ще се върнат назад, съвсем ще се посрамят Ония, които уповават на ваяните идоли, Които казват на леяните: Вие сте наши богове.”
1. Уповаващият човек в смъртните идоли, причината за Десетте Божии заповеди
Изход 20:4-5а –“Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята; да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив,” 
Псалми 115:4а –“Техните идоли са сребро и злато”
2. Характерът на идолите, на които уповава човек (през вековете и до днес)
Псалми 115:3-7 –“Нашият Бог е на небето; Прави всичко що Му е угодно. Техните идоли са сребро и злато, Направа на човешките ръце. Уста имат, но не говорят; Очи имат, но не виждат; Уши имат, но не чуват; Ноздри имат, но не миришат; Ръце имат, но не пипат; Нозе имат, но не ходят; Нито издават глас от гърлото си.”
3. Съдбата на Творецът на земни идоли и на уповаващите на тях
Псалми 115:8 –“Подобни на тях ще станат ония, които ги правят, Както и всеки, който уповава на тях.”
4. Уповаващият човек в многоразлични неща, причина за Първата Божия заповед
Изход 20:3 –“Да нямаш други богове освен Мене.”
IV. УПОВАВАЩИЯТ ЧОВЕК НА БОГА, СЪЗДАТЕЛЯТ НА ВСИЧКО ВИДИМО И НЕВИДИМО
Псалми 34:22 –“Господ изкупва душата на слугите Си; И от ония, които уповават на Него, ни един няма да бъде осъден.”
 Псалми 1:1-3 –“Блажен оня човек, който... се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.”
Уповаващият на Бога човек оприличаваме на дърво, посадено в земята
- Дърво, което чрез земята черпи своята сила
- Дърво, което чрез благата на земята расте
- Дърво, което чрез земята цъфти
- Дърво, което чрез земята принася своите плодове
- Дърво, което чрез земята почива през зимата
Така е и с човека, който е пуснал корените си в Бога чрез упованието
1.  Нуждата на простосмъртния човек от упованието му в Бога 
А. Човек е представен в Словото Божие, като пара
Яков 4:14 –„когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва.“ 

Б. Човек е представен в Словото Божие, като трева
1 Петрово 1:24 –„Защото "Всяка твар е като трева, И всичката й слава като цвят от трева; Тревата изсъхва, и цветът й окапва,“  
В. Човек е представен в Словото Божие, като сянка
Псалми 39:6, 109:23 –„Наистина всеки човек, колкото яко и да стои, е само лъх, (Села). Наистина всеки човек ходи като сянка; Наистина всяка нищожност го смущава; Трупа съкровища, но не знае кой ще ги прибере… Преминал съм като уклонила се сянка по слънчев часовник…“
2. Уповаващият човек на Божията любов
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
3. Уповаващият човек на Божието прощение
Римляни 10:9-13 –“Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Защото писанието казва: "Никой, който вярва в Него, не ще се посрами". Понеже няма разлика между юдеин и грък защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават. Защото "всеки, който призове Господното име, ще се спаси".”
 4. Уповаващият човек на Божията сила
Псалми 18:1-3 –“Любя Те, Господи, сило моя. Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на Когото се надявам, Щит мой, рога на избавлението ми и високата ми кула. Ще призова Господа, Който е достохвален; Така ще бъда избавен от неприятелите си.” 
Псалми 23:4 –“Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.” 
Псалми 20:7 –“Едни споменават колесници, а други коне; Но ние ще споменем името на Господа нашия Бог.”
5. Уповаващият човек на Божието слово
Псалми 119:42 –“Ще имам какво да отговоря на онзи, който ме укорява, Защото уповавам на Твоето слово.” 
Псалми 119:105 –“Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.” 
Псалми 130:5 –“Чакам Господа, душата ми чака, И на словото Му уповавам.” 
Псалми 1:2-3 –“Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ.”
6. Уповаващият човек на Божията грижа
Псалми 23:1-3 –“Давидов псалом. Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда. Освежава душата ми; Води ме през прави пътеки заради името Си.” 
Йоан 10:9, 11 –“Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно. Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.” 
Яков 4:13-15 –“Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, - когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова.”
7. Уповаващият човек на Божията закрила
Псалми 91:1-14 –“Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам. Защото Той ще те избавя от примката на ловеца И от гибелен мор. С перата Си ще те покрива; И под крилата Му ще прибегнеш; Неговата вярност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх, От стрелата, която лети денем, От мор, който ходи в тъмнина, От погибел, която опустошава всред пладне. Хиляда души ще падат от страната ти, И десет хиляди до десницата ти, Но до тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш, И ще видиш възмездието на нечестивите Понеже ти си казал: Господ е прибежище мое, И си направил Всевишния обиталището си, Затова няма да те сполети никакво зло, Нито ще се приближи язва до шатъра ти. Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те дигат, Да не би да удариш о камък ногата си. Ще настъпиш лъв и аспид; Ще стъпчеш млад лъв и змия. Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми.” 
Псалми 144:2 –“Който ми показва милосърдие, Който е моята крепост, Високата ми кула, и моят избавител, Щитът мой, и Онзи на Когото уповавам, - Който покорява людете ми под мене.”
8. Уповаващият човек на Божието славно Възкресение
1 Солунци 4:13-17 –“А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.”
 V. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПАСИТЕЛНОТО УПОВАНИЕ В БОГА 
Псалми 34:22 –“Господ изкупва душата на слугите Си; И от ония, които уповават на Него, ни един няма да бъде осъден.”
1. Спасително упование е безкомпромисно упование
Псалми 34:22б –“...И от ония, които уповават на Него, ни един няма да бъде осъден.”
Упованието в Бога, придружено от компромиси с Библейските норми, не е спасително упование
Яков 3:11 –“Изворът пуща ли от същото отверстие сладка и горчива вода?”
 2. Спасителното упование е добродетелно упование
Псалми 37:3 –“Уповавай на Господа и върши добро; Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност.”
 3. Спасителното упование е безусловно упование
А. Упование, което изключва страха
2 Тимотей 1:7 –“Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.”
Б. Упование, неподвластно на безпокойството
Филипяни 4:6 –“Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;”
В. Упование, независещо от обстоятелствата
Филипяни 4:12 –“Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.”
4. Спасителното упование е упованието чрез вяра в Бога
Яков 1:6 –“Но да проси с вяра без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.” 
Псалми 34:22 –“Господ изкупва душата на слугите Си; И от ония, които уповават на Него, ни един няма да бъде осъден.”