събота, 23 февруари 2013 г.

ЧОВЕКЪТ С УМОРЕНИТЕ РЪЦЕ


Изход 17:12 –“А като натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Мойсея, и той седна на него; а Аарон и Ор, единият от едната страна и другият от друга, подпираха ръцете му, така щото ръцете му се  подкрепяха до захождането на слънцето.”
(Спомагателна ръка чрез молитвата)
І. БИОГРАФИЯТА НА ЧОВЕКА С УМОРЕНИТЕ РЪЦЕ
1. Житейската биография на човека с уморените ръце:
А. Детството на човека с уморените ръце
Б. Юношеството на човека с уморените ръце
В. Пастирът с уморените ръце
2. Духовната биография на човека с уморените ръце:
А. Закрилян от Бога
Б. Изучен от Бога
В. Държан за определено от Бога време в пустинята
Г. Призван от Бога за пророк и цар на Израил
ІІ. НУЖДАТА НА ЧОВЕКА С УМОРЕНИТЕ РЪЦЕ
1. Нуждаещият се Адам от спомагателни ръце
2. Нуждаещият се Христос от спомагателните ръце
Лука 22:44-46 –“И като беше на мъка, молеше се по-усърдно, и потта Му стана, като големи капки кръв, които капеха на земята. И като стана от молитвата, дойде при учениците и ги намери заспали от скръб; и рече им: Защо спите? Станете и молете се, за да не паднете в изкушение.
3. Нуждаещият се апостол от спомагателните ръце
Ефесяни 6:18-19 –“Молещи се в Духа на всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии; и за мене, да ми се даде израз да отворя устата си, за да оповестя дръзновено тайната на благовестието,
4. Нуждаещият се Мойсей от подкрепа на уморените му ръце
Изход 17:12 –“А като натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Мойсея, и той седна на него; а Аарон и Ор, единият от едната страна и другият от друга, подпираха ръцете му, така щото ръцете му се подкрепяха до захождането на слънцето.”
А. Видението на Ор и Аарон
Б. Вярата на Ор и Аарон
(Камъкът, преобраз на вярата им)
В. Надеждата и любовта на Ор и Аарон, изявени на дело
5. Индивидуалната нужда на всеки човек от спомагателни ръце, ръцете на молитвата
6. Семейната нужда от подкрепа на уморените ръце:
- уморените ръце на татко
- уморените ръце на мама
- уморените ръце на децата
7. Уморените ръце на държавниците
8. Църковната нужда от подкрепа на духовно уморените ръце:
- умореният пастир
- уморените дякони
- уморените служители

- уморените миряни
Матей 5:13-16 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се из хвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило не го турят под шиника, но на светилника, и то свети на всички в къщи. Също така нека свети вашата видели на пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, който е на небесата.
ІІІ. ПОБЕДАТА ЧРЕЗ ПОДКРЕПЕНИТЕ РЪЦЕ В ДУХОВНАТА ВОЙНА
1. Победата на Църквата
Деяния на апостолите 4:31 –“И като се помолиха, потресе се мястото, гдето бяха събрани; и всички се изпълниха със Святия Дух, и с дързост говореха Божието слово.” 
2. Победата на апостолите
Деяния на апостолите 12:5 –“И така, те вардеха Петра в тъмницата; а Църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него.
3. Победата на всеки Християнин
Матей 17:21 –“А тоя род не излиза, освен с молитва и пост.”
Яков 4:7 –“И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.”
ІV. ЗАВИСИМАТА ПОБЕДА
Захария 4:6б –“Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа ми, казва Господ на силите.
Деяния на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
1. Зависимата победа - не от модерното оръжие
2. Зависимата победа - не от гениалните пълководци
3. Зависимата победа от единството на Църквата
Йоан 17:11 –Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе. Отче святи, пази в името Си тия, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние.
Матей 18:19-20 –“Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата. Защото, гдето са събрани двама или трима в Мое име, там съм и Аз посред тях.
Деяния на апостолите 4:31 –“И като се помолиха, потресе се мястото, гдето бяха събрани; и всички се изпълниха със Светия Дух, и с дързост говореха Божието слово.”
Яков 5:16 –“И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.

неделя, 17 февруари 2013 г.

БОЖИЕТО ВЪЗДАЯНИЕ (БОЖИЯТ СЪД)


Исая 1:1-3 –Духът на Господа Иеова е на мене; защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките; Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените; Да проглася освобождение на пленниците; И отваряне затвора на вързаните. Да проглася годината на благоволението Господно, и деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион; Да им дам венец вместо пепел; Миро на радост вместо плач; Облекло на хваление, вместо унил дух ; За да се наричат дървета на правда; Насадени от Господа, за да се прослави Той.
Проповедникът на Божието въздаяние 
I. ВЪЗДАЯНИЕТО НА ТАЗИ ЗЕМЯ
Положителното и отрицателното въздаяние:
1. Въздаянието на праведните
А. Личното въздаяние на праведните 
Матей 25:21 –Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
Б. Семейното въздаяние на праведните
Д.А.10:1-3 –Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостиня на людете, и непрестанно се молеше на Бога. Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилие! А той, като се взря в него, уплашен рече: Що е, Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен.
В. Родовото въздаяние на праведните
Псалми 37:25, 28 – Млад бях, ето, остарях, но не съм видял праведният оставен; нито потомството му да проси хляб… Господ обича правосъдие, и не оставя светиите Си. До века те ще бъдат упазени. (А потомството на нечестивите ще се изтреби).
Г. Националното въздаяние на праведните
3Царе 8 глава
2. Въздаянието на атеистите (материалистите-безбожници):
- Лично въздаяние
- Семейно въздаяние
- Родово въздаяние
- Национално въздаяние (Содом и Гомор)
 
ІІ. ВЪЗДАЯНИЕТО НА БОГА ВЪВ ВЕЧНОСТТА 
Откровение 20:11-12 –След това видях един голям бял престол и онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. 
1.     Въздаянието на праведните във Вечността 
Откровение 14:13 –И чух глас от небето, който казваше: Напиши: Блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа; да! казва Духът, за да си починат от трудовете си; защото  делата им следват подир тях. 
А. Новата земя
Б. Новият храм
В. Новият град
Г. Новите овощни дръвчета
Д. Новата вода
Е. Новият живот 
2.     Въздаянието на неспасените 
Откровение 20:11-12 –След това видях един голям бял престол и онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.
А. Въздаянието на егоистичния богаташ
Лука 16гл.
Б. Въздаянието на безполезния слуга
Матей 25:24-30 –Тогава се приближи тоя, който бе получил един талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш гдето не си сеял, и събираш, гдето не си пръскал; и като се убоях, отидох и скрих таланта ти в земята; ето имаш своето. А Господарят му рече: Зли и лениви слуго! Знаел си, че жъна, гдето не съм сеял, и събирам, гдето не съм пръскал; ти, прочее, трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта. Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А тоя безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
Матей 16:27 –Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Отца Си със Своите ангели; и тогава ще въздаде всекиму според делата му.
ІІІ. ЗАБРАНЕНОТО ОТ БОГА ВЪЗДАЯНИЕ
1.     Старозаветната забрана за въздаянието от човек на човека
 Второзаконие 32:35 –На Мене принадлежи възмездието и въздаянието; Ногата им с време ще се подплъзне; защото е близо денят на погиването им. И приготвеното за тях наближава. 
2.     Забраненото въздаяние в Новия Завет 
Лука 6:27-28, 35-38 –“Но на вас, които слушате, казвам: ”Обичайте неприятелите си, правете добро на тия, които ви мразят, благославяйте тия, които ви кълнат, молете се за тия, които ви правят пакост… Но вие обичайте неприятелите си, правете добро, и заемайте, без да очаквате да приемете назад; и наградата ви ще бъде голяма, и ще бъдете чада на Всевишния; защото Той е благ към неблагодарните и злите. Бъдете [прочее] милосърдни, както и Отец ваш е милосърден. Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъждани; прощавайте, и ще бъдете простени; давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.”

четвъртък, 14 февруари 2013 г.

ВИЖ КАКВА ЛЮБОВ Е ДАЛ НАМ ОТЕЦ! ЛЮБОВТА - ПОКРИВАЛОТО НА ЧОВЕШКИТЕ ГРЕХОВЕ

1Йоаново 3:1 –"Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна."
1Петрово 4:8 -"Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове."
I. НУЖДАТА ОТ БОЖИЯТА ЛЮБОВ - ПОКРИВАЛОТО НА ЧОВЕШКАТА ГОЛОТА
1. Грехът - причината за голотата на човека
 
Битие 9:20-21 -"В това време Ной почна да работи земята и насади лозе. И, като пи от виното, опи се и се разголи в шатрата си."
2. Последиците от голотата на човека:
А. Срамът, поради голотата
Б. Болестта, поради голотата
В. Смъртта, поради голотата
3. Голият пред Бога човек
Евреи 4:13 -"И няма създание, което да не е явно пред Бога; но всичко е голо и разкрито пред очите на Тогова, на Когото имаме да отговорим." 
Битие 3:7-8 -"Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че бяха голи; и съшиха смокиневи листа, та си направиха препаски. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше в градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета."
Не само Ной, но и много други гиганти на вярата са изпадали пред Бога голи.
II. КЛЕВЕТНИКЪТ НА ИЗПАДНАЛИЯ В ГОЛОТА ЧОВЕК
 
1. Клеветникът на баща си   
Битие 9:22 -"И Хам, Ханаановия баща, видя голотата на баща си, и каза на двамата си братя отвън."
2. Клеветникът на братята, поради голотата им  
Откровение 12:10 -"И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Помазаник (*Христос), защото се свали клеветника на нашите братя, който ги клеветеше ден и нощ пред нашия Бог."
3. Клеветническият дух в последното време
2Тимотей 3:3 -"...без семейна обич, непримирими, КЛЕВЕТНИЦИ, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто..."
4. Проклятието, поради клеветническия дух  
Битие 9:24-25 -"Като отрезвя Ной от виното си, и се научи за онова, което му бе направил по-младият му син, рече: Проклет да е Ханаан. Слуга на слуги ще бъде на братята си."
III. БОЖИЕТО ПОКРИВАЛО НА ЧОВЕШКАТА ГОЛОТА
1. Синовната любов, покривалото на Ноевата голота - преобраз на Божията любов, покривалото на човешката голота
 
Битие 9:23 - "А Сим и Яфет взеха една дреха и, като я туриха двамата на рамената си, пристъпиха заднишком, та покриха голотата на баща си; лицата им гледаха назад, та не видяха бащината си голота."
2. Любовта на Отца - покривалото на човешката голота 
Битие 3:21 – "И Господ Бог направи кожени дрехи на Адама и на жена му и ги облече." 
Йоан 1:29 – "На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!"
Христос – покривалото на човешката голота (Новозаветното одеало на греха) 
Йоан 3:16 – "Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:"
3. Христос – изявата на Божията любов към човека - покривалото на духовната голота
Йоан 8:3-11 - "И книжниците и Фарисеите доведоха [при Него] една жена уловена в прелюбодейство, и, като я поставиха насред, казаха Му: Учителю, тая жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство. А Мойсей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни; ти прочее що казваш за нея? И това казаха да го изпитват, та да има за какво да го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. Но като постоянствуваха да го питат, изправи се и рече им: Който от вас е безгрешен (*невинен) нека пръв хвърли камък на нея. И пак се наведе надолу, и пишеше с пръст на земята. А те, като чуха това, излизаха си един по един, като почнаха от по-старите, и следваха до последните; и Исус остана сам, и жената, дето си беше, насред. И когато се изправи, Исус й рече: Жено, къде са те, [които те обвиняваха]? Никой ли не те осъди? И тя отговори: Никой, Господи. И Исус рече: Нито Аз те осъждам; иди си, от сега не съгрешавай вече."
А. Уязвимият от греха човек
Псалми 51:5 –"Ето родих се в нечестие, И в грях ме зачна майка ми." (Изповедта на "голия" човек)
Б. Обръщението на Бога към клеветниците:
"Който от вас е безгрешен (*невинен) нека пръв хвърли камък" (Йоан 8:7)
В. Христос (любовта на Бога Отца) - покривалото на греховната голата
Притчи 10:12 - Омразата повдига раздори; Но любовта покрива всички погрешки.
Притчи 17:9 - Който покрива престъпление търси любов; Но който многодумствува за работа, разделя най-тесни приятели."
В заключение на тази проповед ( написана и проповядвана преди повече от 20 години), желая да кажа следното:
Днес, част от хората по лицето на земята, празнуват празника „Свети Валентин“. Ако някой проследи хронологията на този празник, ще установи, как този  Християнски празник неусетно се е преобразявал с годините, докато се превърне от Ден за възпоменаване на саможертвената Християнска любов (дадена ни за пример от един Божий съработник) – в Ден на влюбените и най-вече - в панаир на суетата и материализма.
Затова, желая днес да насърча чрез Божието Слово всички, които са се почувствали по какъвто и да е начин пренебрегнати или забравени на този ден. -  (Очаквали са, а не са получили цвете, бонбони, или подарък в знак на нечия любов...)
Днес не е - Ден за възпоменание на интимната любов (между мъжа и жената) и ако наистина възпоменаваме Христовия мъченик Валентин, то това трябва да бъде Ден за възпоменаване на Божията любов, в името на която човекът, който я е познал и я носи в сърцето си, е готов на саможертва.
1Йоаново 3:1 -"Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна."

Йоана 3:16 –"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:"

неделя, 10 февруари 2013 г.

ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТА ЧРЕЗ БЛАГОПРИЯТНАТА ГОСПОДНА ГОДИНА

Исая 61:1-3 –Духът на Господа Иеова е на мене. Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките. Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените. Да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните. Да проглася годината на благоволението Господно и денят на въздаянието от нашия Бог. Да утеша всичките наскърбени. Да наредя за наскърбените в Сион. Да им дам венец вместо пепел ; миро на радост вместо плач ; облекло на хваление вместо унил дух. За да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той.
I. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТА
ЧРЕЗ ОТКРОВЕНИЕТО ЗА БЛАГОВЕСТИТЕЛЯ
НА БЛАГОПРИЯТНАТА ГОСПОДНА ГОДИНА

1. Откровението за помазанието на Благовестителя  
Исая 61:1 -Духът на Господа Иеова е на мене, защото Господ ме е помазал да благоветствувам... Годината на благоволението... Денят на въздаянието от нашия Бог...
2. Откровението за Духа на Благовестителя
3. Времето на благовестието
Лука 4:14-19 -А Исус се върна в Галилея със силата на Духа и слух се разнесе за него по цялата околност. И той поучаваше по синагогите им и всички Го прославяха. И дойде в Назарет, дето беше отхранен и по обичая си влезе в синагогата един съботен ден, и стана да чете. И подадоха му книгата на пророк Исаия; и той, като отвори книгата, намери мястото дето бе писано:- "Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благоветствувам на сиромасите. Пратил ме да проглася освобождение е на пленниците и прогледване на слепите. Да пусна на свобода угнетените. ДА ПРОГЛАСЯ БЛАГОПРИЯТНАТА ГОСПОДНА ГОДИНА.
II. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТА
ЧРЕЗ ПОСЕТЕНИТЕ
В БЛАГОПРИЯТНАТА ГОСПОДНА ГОДИНА

1. За възпоменание на Христа чрез благовестието до сърцесъкрушените
Исая 61:1 -Защото Господ ме е помазал...Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените.
2. За възпоминание на Христа чрез благовестието до пленниците на греха
Исая 61:1 -Защото Господ ме е помазал...Пратил ме е...да проглася освобождението на пленниците.
3. За възпоменание на Христа чрез благовестието до затворниците 
Исая 61:1 -Защото Господ ме  помазал... Пратил ме е... Да проглася...  отваряне затвора на вързаните...
Деяния на апостолите 12:6-11  Петър
Деяния на апостолите 16:25-39 – Павел и Сила
III. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТА
ЧРЕЗ НОВОГОДИШНИТЕ ПОДАРЪЦИ
НА БЛАГОПРИЯТНАТА ГОСПОДНА ГОДИНА

1. За възпоминание на Христа чрез новогодишния подарък, наречен  «Венецът на живота»
Исая 61:1-3 -Духът на Господа Иеова е на мене. Защото Господ ме е помазал...Пратил ме е...Да наредя за наскърбените в Сион. Да им дам венец вместо пепел...
1Коринтяни 9:25 - "И всеки гимнастик се въздържа от всичко. Те вършат това за да получат тленен венец, а ние нетленен."
Яков 1:12 -Блажен оня човек, който издържа изпитня; защото, като бъде удобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал  на ония, които го любят.
Откровение 2:10 -...Бъди верен до смърт, и аз ще ти дам за венец живота.
Христос прие трънения венец (венеца на срама и позора), за да ни даде ВЕНЕЦА НА ЖИВОТА.
2. За възпоменание на Христа чрез новогодишния подарък - Святият Дух
Исая 61:1-3 -Защото Господ ме е помазал... Пратил ме е...Да им дам... миро на радост, вместо плач...
- Мирото на радостта е Святият Дух
- Без Святия Дух няма Нова година
Независимо колко Нови години ще посреща човек, ако ги посреща без Святия Дух, те винаги ще бъдат стари за него.
 
3. За възпоменание на Христа чрез новогодишния подарък, наречен: "Божият тоалет"
Исая 61:1-3 -Защото Господ ме е помазал... Пратил ме е ...Да им дам... облекло на хваление, вместо унил дух...
Лука 15:22-24 -Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му ; и докарайте  угоеното теле та го заколете, и нека ядем и се веселим; защото този мой син бе мъртъв, и оживя, изгубен бе и се намери. И почнаха да се веселят.

петък, 1 февруари 2013 г.

БОЖИЯТА НОВОГОДИШНА СУРВАКНИЦА (СУРВАЧКА)

Йоан 3:16 –Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
Появата на Новогодишната сурвакница и нейното предназначение
I. САТАНА - ИМИТАТОРЪТ НА НОВОГОДИШНАТА СУРВАКНИЦА
1.    
Сатанинската сурвакница на суеверието
Появата на сатанинската сурвачница на суеверието се дължи на:
-        
отстъплението от вярата в Бог
-        
отстъплението от надеждата в Бог
-        
отстъплението от Божията любов
Сатана е имитатор не само на суеверната сурвакница.
2.    
Сатана - имитаторът на Бог Отец
3.    
Сатана, имитаторът на Господа Исуса Христа - чрез антихриста
4.    
Сатана, имитаторът на Бог Дух Святи – чрез лъжепророка
5.    
Сатана, имитаторът на Църквата Христова – чрез звяра, предназначен да върши чудеса и знамения
1 Тимотей 4:1-2 –
А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла,
2 Тимотей 3:1-5 – А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му;     тоже от такива страни.
6.Предназначението на сурвакането – търсенето на Божието благословение
Моите детски спомени при сурвакането са следните:
А. Първото нещо, което си спомням е: “Сурва, сурва година! – Пълни хамбари с жито през цялата година!”
Б. Второто нещо, което помня при развяването на сурвакницата, са думите: “Сурва, сурва година! – Живи, здрави догодина, догодина – до Амина!”
Някой от нас замислял ли се е върху това народно пожелание за благоденствие?! Какво означава пожеланието - “до Амина”?
Това означава:”Бог да бъде чрез Христос в нас, с децата ни, с внуците ни, с града, със селото, с Отечеството ни - и то не само през цялата година, но - до Христовото пришествие!”

Откровение 3:13-14б  -
Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите... Това казва АМИН, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал.
Откровение 22:20-21 –
Оня, Който свидетелствува за това, казва: Наистина ида скоро. Амин! Дойди, Господи Исусе! Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде със светиите. Амин.
Нека да помним, че не светската сурвакница може да напълни домовете ни с блага, със здраве; и да доведе Бог в семейството ни през цялата година - а самите ние! Когато с вяра поканим Бог в сърцата си, в душите си, в домовете си, тогава Той ще ни благослови (сурвака) чрез своята Небесна сурвакница!
II. ГРЕХЪТ - ПРИЧИНАТА ЗА ПОЯВАТА НА ДЯВОЛСКАТА СУРВАКНИЦА
Исая 53:6 –Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.
III. НЕДИСКРИМИНИРАЩАТА НОВОЗАВЕТНА СУРВАКНИЦА
Спомням си, че като деца, всяка година ходихме да сурвакаме все едни и същи хора. Веднъж един човек сподели огорчението си от това, че тази година е бил пропуснат - никой не е е отишъл да го сурвака за здраве и просперитет през идващата година.
Помнете!
Божията Новозаветна сурвакница не е предназначена за определени хора, а за всички хора по лицето на земята! 
1.     Божията Новозаветна сурвакница е за малки и големи 
2.     Божията Новозаветна сурвакница е за бедни и богати 
3.     Божията Новозаветна сурвакница е за болни и здрави 
4.     Божията Новозаветна сурвакница е за учени и прости 
5.     Божията Новозаветна сурвакница е за силни и слаби 
6.     Божията Новозаветна сурвакница е за бели и черни 
Нашата Новогодишна молитва трябва да бъде: Нека Бог да ни сурвака! 
А. Бог да ни сурвака със Сурвакницата на Неговия мир 
Лука 2:13-14 –И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. 
Йоан 14:17 –Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. 
Римляни 5:1-2 –И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос; посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим, и се радваме поради надеждата за Божията слава. 
Б. Бог да ни сурвака със Сурвакницата на Неговото здраве и церение 
Исая 53:5 –Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме. 
В. Бог да ни сурвака със Сурвакницата на Неговите благословения 
Псалми 23:1-2 –Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда. 
Йоан 10:11 –Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете. 
Г. Бог да ни сурвака със Сурвакницата на Неговото Вечно присъствиев нашето сърце, в нашия дом, в нашата Църква, в Отечеството ни и по лицето на земята 
Псалми 23:4-5 –Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, Помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива. 
Матей 28:20б –; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].
IV. БЛАГОВЕСТИЕТО ЧРЕЗ НОВОГОДИШНАТА СУРВАКНИЦА 
1.     Благовестието на Божията любов чрез Новогодишната сурвакница 
Йоан 3:16 –Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: 
2.     Благовестието чрез Новогодишната сурвакница на Господа Исуса Христа – Сурвакницата, наречена Голготският кръст 
-         На Голготския кръст Христос проля кръвта си за нашите грехове 
-         На Голготския кръст Христос бе прободен с копие в ребрата, което ще рече: С Неговите рани ние се изцелихме! 
3.     Сурвакницата на Божията многоразлична благодат 
Псалми 37:25 –Млад бях, ето, остарях, Но не съм видял праведният оставен, Нито потомството му да проси хляб. 
Филипяни 4:19 – А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса. 
4.     Благовестието чрез Сурвакницата, наречена Бог Дух Святи
- На нашата детска сурвакница бяха завързани различни плодове, но всички те бяха временни, нетрайни
- Когато Святият Божий Дух дойде в живота ни и ни сурвака, Той ни благославя с Неговите дарби и Плодове с вечна стойност. 
5.     Благовестието чрез Божията сурвакница, наречена Словото Божие 
Псалми 119:105 –Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми. 
Псалми 19:7-8, 10 –Законът Господен е съвършен, възвръща душата; Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия; Повеленията Господни са прави, веселят сърцето; Заповедта Господна е светла, просвещава очите;... Желателни са повече от злато, Повече от изобилие чисто злато, И по-сладки от мед и от капките на медена пита.
Чрез тази проповед желая да приканя всеки от нас да се замисли:  
- С каква сурвакница сме сурвакани или сурвакаме хората днес?  
- Със сурвакницата на дявола, със езическата сурвакница на суеверието или със Сурвакницата на Бог?!
Нашата молитва е: Нека Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Святи да ни сурвакат лично нас самите, семействата ни, Църквата ни, обществото ни и всички хора по лицето на земята! И нека да окичем тази Сурвакница с Божиите плодове!
Галатяни 5:22-23 –А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.

Днес е обявеният от България ден - “Сурва”
Ден “Сурва” за Християнска България не трябва да бъде само един ден в годината! И този ден не трябва да бъде посветен за величаене бога на суеверието!
За Християнска България “Ден – Сурва” трябва да бъде всеки ден в годината!
И когато днес традиционните сурвакари пожелават:голям грозд на лоза!”-
Християнинът трябва да си припомни думите на Христос, Начинателят и Усъвършителят на нашата вяра
Йоан 15:4-9 -Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо. Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка, и изсъхва; и събират ги та ги хвърлят в огъня, и те изгарят. Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде. В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици. Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов.
СУРВА, СУРВА ГОДИНА – С ГОСПОДА!
ДОГОДИНА - ДО АМИНА!!!