събота, 9 юли 2016 г.

ОБЕЩАНАТА СИЛА НА БОГАД.А.1:6-8 - "И тъй еднъж, като се събраха, те Го питаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството. А Той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт! Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята."
I. НУЖДАЕЩИЯТ СЕ ЧОВЕК ОТ СИЛАТА НА БОГА
Римляни 7:23-24 -"Но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окаян аз човек! Кой ще ме избави от тялото на тая смърт?"
1. Физически слабият човек
·        Поради болестите
·        Поради изкушенията на плътта
2. Морално (душевно) слабият човек
·        Изкушаваният от страстите и чувствата човек
3. Духовно слабият човек
·        Атакуваният от тъмните сили човек
II. ДАДЕНАТА ИЛИ ПОДАРЕНАТА ОТ БОГА СИЛА НА ЦЪРКВАТА
1. Обещаната от Бога Сила на Църквата
Марк 16:17-18 -"И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат, и ако изпият нещо смъртоносно то никак няма да ги повреди. На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват."
Д.А.1:6-8 -"И тъй еднъж, като се събраха, те Го  питаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството. А Той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт! Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята."
2. Първата подарена от Бога сила на Църквата
Матей 10:1 -"И като повика дванадесетте си ученици, даде им власт над нечистите духове да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ."
3. Втората подарена от Бога сила на Църквата
[Сила против греха]
Йоан 20:22-23 -"И като рече това, духна върху тях, та им каза: Приемете Святия Дух! На които простите греховете, простени им са; на които задържите, задържани са."
4. Трета подарена от Бога Сила на Църквата
Лука 24:49 -"И, ето, Аз изпращам върху вас, обещаното от Отца Ми. А вие седете в града [Ерусалим], докато се облечете със сила от горе."
Д.1:8 -"Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята."
Д.А.2:1-4 -"И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като хвученето на силен вятър и изпълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като огнени, които се разделяха и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според, както Духът им даваше способност да говорят."
III. СЛУЖЕЩИ ЧРЕЗ СИЛАТА НА БОГА
1. Свидетели чрез Силата на Бога
Д.А.1:8 -"Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята."
Д.А.2:14-21 -"А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, казвайки: Юдеи, и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно това, и внимавайте в моите думи Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е едвам третия час на деня; но това е казаното чрез пророк  Иоила:"И в последните дни, казва Бог, ще излея Духа си на всяка твар. И Синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Юношите ви ще виждат видения. И старците  ви ще сънуват сънища. Още и на слугите си и на слугините си ще изливам от Духа си в ония дни, и ще пророкуват. И ще покажа чудеса на небето горе и знамения на земята долу. Кръв, и огън, и пара от дим. Слънцето ще се обърне в тъмнина, и луната в кръв, преди да дойде великият и бележит ден Господен. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси."
2. Вършещи чудеса и знамения чрез Силата на Бога
Д.А.3:1-8 -"Един ден, когато Петър и Иоан отиваха в  храма в деветия час, часът на молитвата, някои носеха един човек, куц от рождението си. Него слагаха всеки ден при тъй наречената Красна Врата на храма, да проси милостиня от ония, които влизаха в храма. Той, като видя Петра и Иоана, когато щяха да влязат в храма, попроси да му се даде милостиня. А Петър, с Иоана, се взря в него, и рече: Погледни ни. И той внимаваше на тях, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър рече: Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам: В името на Исуса Назарянина, [стани и] ходи! И като го хвана за дясната ръка, вдигна го; и на часа нозете и глезените му добиха сила. И той, като скочи, изправи се и проходи; и влезе с тях в храма, та ходеше и скачаше и славеше Бога."
3. Обещаната и подарена Сила от Бога е и за днес
А. Нуждаещата се Църква от Силата на Бога
Б. Нуждаещото се общество от Силата на Бога
Йоан 14:6 –„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“
Евреи 13:8 –„Исус Христос е същият вчера днес и до века.“

Популярна Християнска песен възпява непроменяемата Сила на Бога:
«Сладка вест дойде до всеки нявга от небе:
Вчера, днеска и во веки – Исус същий е!
Грешниците Той спасява; болните цели;
всички бури усмирява; скръбните теши...

Скърби, болести целеше с мощна Си ръка.-
Пълен с благодат Той беше – пълен и сега!
Бликна сила за целение от допир един.
Няма място за съмнение – Той е Божият Син!...

Вчера, днеска и во веки – Исус същий е!
Всичко тук се променява – Той не се мени!»

неделя, 3 юли 2016 г.

БЛАЖЕНСТВОТО НА БОЖИИТЕ ЛЮДЕПсалми 89:15-16 –„Блажени людете, които познават възклицанието на тръбите; Те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице. В Твоето име се радват всеки ден, И с правдата Ти се въздигат;“
Блаженството – Божият нектар за Новородените
Псалми 1:1-3 –„Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.“
I. ЗНАНИЕТО - ПРИЧИНАТА ЗА БЛАЖЕНСТВОТО НА БОЖИИТЕ ЛЮДЕ
Псалми 89:15 –„Блажени людете, които познават възклицанието на тръбите; Те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице.“
1. Нуждата от познаването на звуците на военния тромпет:
·        Звукът за ставане
·        Звукът за хранене
·        Звукът занятия
·        Звукът за проверка
·        Звукът за тревога
·        Звукът за отбой
·        Звукът за събиране (сбор)
2. Военният тромпет - символ на Божието Слово (Божият тромпет)
Псалми 89:15 –„Блажени людете, които познават възклицанието на тръбите; Те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице.“
А. Блаженни людете, които познават възклицанието на Божиятромпет, когато свири за ставане от сън
Б. Блаженни людете, които познават възклицанието на Божия тромпет, когато свири за хранене
В. Блаженни людете, които познават възклицанието на Божия тромпет, когато свири за работа
(занятие)
Г. Блаженни людете, които познават възклицанието на Божия тромпет, когато свири за тревога
Д. Блаженни людете, които познават възклицанието на Божия тромпет, когато свири за събиране (за Църква)
II. БОЖИЕТО ИМЕ - ПРИЧИНАТА ЗА БЛАЖЕНСТВОТО НА БОЖИИТЕ ЛЮДЕ
Псалми 89:16а -„В Твоето име се радват всеки ден...“
1. Радостта на Божиите люде, поради името Иеова –Ире (Бог ще промисли)
2. Радостта на Божиите люде, поради Божието име Иеова Шалом (Бог на мира)
3. Радостта на Божиите люде, поради Божието име Иеова Ниси (Господ наше знаме)
III. БОЖИЯТА ПРАВДА - ПРИЧИНАТА ЗА БЛАЖЕНСТВОТО НА БОЖИИТЕ ЛЮДЕ
Псалми 89:16б –„И с правдата Ти се въздигат;“
Матей 5:6 –„Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.“
1 Петрово 3: 14 –„Но даже, ако пострадате за правдата, блажени сте; а "от тяхното застрашаване не се бойте, нито се смущавайте".
1. Въздигане на падналия в греха, чрез блаженството на Божиите люде
1 Йоаново 2:1-2 –„Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния. Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.”
Исая 40:1 –“Утешавайте, утешавайте людете Ми, казва вашия Бог”
2. Въздигането на ходещия в долината на мрачна сянка
Въздигане чрез Божията правда, от долината на мрачната сянка върху Планината на преображението - причината за блаженството на Божиите люде.
Псалми 40: 2 –“И изведе ме из гибелната яма, из тинята и калта И постави на скала нозете ми, та утвърди стъпките ми;… Блажен оня човек, който възлага упованието си на Господа, И не е склонил към горделивите нито към ония, които коварно отстъпват,”
Псалми 23:4 – Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават. «»
3. Въздигане на човека (чрез Божията правда), от ада в Божието царство -причината за блаженството на Божиите люде
Лука 23:42-43 -„ И каза: [Господи] Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си. А [Исус] му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая. “