събота, 30 май 2015 г.

ПЕТДЕСЯТНИЦА - ТОГАВА И ДНЕСДеяния на апостолите 2:1-12 –„И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето. И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които говорят, не са ли галилеяни? Тогава как ги слушаме да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени? Партяни, мидяни и еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия, Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим - и юдеи и прозелити, критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела. И те всички се смаяха, и в недоумение си думаха един на друг: Какво значи това?“

ЩО Е ПЕТДЕСЯТНИЦА?
І. ПЕТДЕСЯТНИЦА НЕ Е ИМЕ НА ДЕНОМИНАЦИЯ
1. Петдесятница е Еврейският Ден на Благодарността
Второзаконие 16:9-10 –„Седем седмици да си изброяваш; почвай да броиш седемте седмици, от когато за пръв път туриш сърп на жетвата. И да празнуваш празника на седмиците на Господа твоя Бог като Му възвръщаш доброволен принос от ръката си, който ще принасяш, според както Господ твоят Бог ще те е благословил.“
2. Новата Духовна реколта чрез Святия Дух
Святият Дух бе излян на Петдесятница, като Новата- духовна реколта, чрез която човек принася на Бога, не вече земни плодове, а духовни.
Галатяни 5:25-26 –„Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим. Да не ставаме тщеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един на друг.“
Филипяни 1:11 –„Павел и Тимотей, слуги Исус Христови, до всичките в Христа Исуса светии, които са във Филипи, заедно с епископите и дяконите: Благодат и мир да бъде на Вас от Бога, нашия Отец и от Господа Исуса Христа. Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас, винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост, за вашето участие в делото на благовестието от първия ден дори до сега; като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа. И право е да мисля това за всички вас, понеже ви имам на сърце, тъй като вие всички сте съучастници с мене в благодатта, както в оковите ми, тъй и в защитата и в утвърждението на благовестието. Защото Бог ми е свидетел как милея за всички ви с милосърдие Исус Христово. И затова се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитвате нещата, които се различават, та да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа, изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога.“
3. Петдесятница е изпълнението на Старозаветното пророчество
Иоил 2:28-29 –„И след това Ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения; Още и на слугите и на слугините Ще изливам Духа Си в ония дни.“
II. ПЕТДЕСЯТНИЦА Е - ВЪПЛОЩЕНИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ В ЧОВЕШКА ПЛЪТ
1. Петдесятница е равностойна на Рождество Христово
·        Христос, за да дойде на тази земя трябваше да се въплоти в човешка плът. Той дойде чрез Дева Мария.
·        Святият Дух, за да дойде на тази земя, трябва да се въплоти в човека.
·        Тогава само Дева Мария бе привилигирована, а днес, чрез въплощението на Святия Дух, привилигировани сме всички.
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
III. ПЕТДЕСЯТНИЦА НЕ Е РОЖДЕНИЕТО, А КРЪЩЕНИЕТО
НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА
Рождението бе при Христовото Възкресение.
1. Без Святия Дух, изявлението на Църквата е невъзможно
·        Христос потвърди това:
Йоан 14:15-18 –„ Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.“
·        Христос заповяда на учениците си да не правят нищо, докато не приемат Святия Дух.
Лука 24:49 –„И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.“
·        Учениците бяха изпълнени със Святия Дух
Д.А.2:1-4 –„И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.“
Д.А.4:31 –„И като се помолиха, потресе се мястото, гдето бяха събрани; и всички се изпълниха със Светия Дух, и с дързост говореха Божието слово.“
·        Изпълнението със Святия Дух:
-         Чужди езици
-         Сила на целение
-         Пророчество
-         Радост
-         Хваление
-         Проповядване на Словото Божие
2. Петдесятница - тогава и днес.
А. Петдесятница не бе само за тогава
Б. Петдесятница е и днес, и до свършека на Века (до Пришествието на Христос)
Марк 16:15-17 –„И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;“
IV. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПЕТДЕСЯТНИЦА
( НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СВЯТИЯ ДУХ )
1. Без Святия Дух, Христос няма да е реален в живота ни
Святият Дух е който ни води към Христа.
2. Без Святия Дух Книгата Библия няма да бъде за нас Словото Божие
·        Чрез Святия Дух четем Библията
·        Чрез Святия Дух слушаме Библията
·        Чрез Святия Дух проповядваме Словото Божие
3. Без Святия Дух, молитвата ще бъде безплодна
V. ПРОЯВЛЕНИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ
Римляни 8 глава
1. Ходещи по Духа
2. Освободени чрез Духа
3. Дръзновени чрез Духа
( Копнежът на Духа )
4. Съживени чрез Духа
5. Управлявани чрез Духа
6. Свидетели чрез Духа
7. Молещи се чрез Духа
8. Представени пред Отца чрез Духа
ПЕТДЕСЯТНИЦА ОЗНАЧАВА:
·        Възраждане
·        Култура
·        Цивилизация
·        Свобода
Нека да сравним състоянието на страните, в които се забранява проявлението на Святия Дух със състоянието на страните, в които се дава свобода на проявлението на Духа!

2Коринтяни 3:17-18 –„А Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода, А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен.“

събота, 23 май 2015 г.

СМЪРТ В КОТЕЛА4 Царе 4:38-41 –„Пак дойде Елисей в Галгал, когато имаше глад в земята; и като седяха пред него пророческите ученици, та го слушаха, рече на слугата си: Тури големия котел та свари вариво за пророческите ученици. Затова, един излезе на полето за да набере зеленище, и като намери диво растение, набра от него диви тиквички, та напълни дрехата си, и се върна и ги наряза в котела с варивото, понеже не знаеха, че са отровни. После сипаха на човеците да ядат; а като ядоха от варивото извикаха, казвайки: Божий човече, смърт има в котела! И не можеха да ядат от него. А той рече: Тогава донесете брашно. И като го хвърли в котела рече: Сипи на людете да ядат. И нямаше нищо отровно в котела.“
( Галгал – тогава и днес )
Библейският текст ни запознава с няколко съществени неща, чрез които ще размишляваме за днескашния Галгалски котел с отровното вариво.
І. ГАЛГАЛ ТОГАВА
1. Мисията на пророк Елисей в Галгал
2. Кой беше пророк Елисей
А. Той беше избран от Бога за бъдещия пророк на Израил
3 Царе 19:15-21 –„Но Господ му (на пророк Илия) рече: Иди, върни се по пътя си през пустинята в Дамаск, и когато пристигнеш, помажи Азаила за цар над Сирия; а Ииуя Намесиевия син помажи за цар над Израиля; и Елисея Сафатовия син, от Авелмеола, помажи за пророк вместо тебе. И ще стане, че който се избави от Азаиловия меч него Ииуй ще убие; и който се избави от Ииуевия меч, него Елисей ще убие. Оставил съм Си, обаче, в Израиля седем хиляди души, всички ония, които не са преклонили колена пред Ваала, и всички, чиито уста не са го целунали. И тъй, Илия тръгна от там и намери Елисея Сафатовия син, който ореше с дванадесет двойки волове пред себе си; и сам бе с дванадесетата; и Илия мина към него и хвърли кожуха си върху него. А той остави воловете та се завтече подир Илия и рече: Нека целуна, моля, баща си и майка си, и тогава ще те последвам. А Илия му каза: Иди, върни се, защото какво съм ти сторил? И той се върна отподире му, та взе двойката волове и ги закла, а с приборите на воловете опече месото им, и даде на людете, та ядоха. Тогава стана та последва Илия, и му слугуваше.“
Б. Желанието на пророк Елисей
4 Царе 2:9 –„ И когато преминаха, Илия каза на Елисея: Искай какво да ти сторя преди да бъда отнет от тебе. И рече Елисей: Моля, нека бъде в мене двоен дял от духа ти.“
3. Духовната семинария в Галгал
4. Мисията на ученика от пророческата семинария
5. Социалното положение (гладът) в Галгал и околията
4 Царе 4:38а–„Пак дойде Елисей в Галгал, когато имаше глад в земята…“
6. Заповедта на Божия пророк Елисей
„Тури големия котел та свари вариво за пророческите ученици.“ (4 Царе 4:38)
7. Варивото в големия котел
8. Пророчеството (викът) за смъртта в котела
9. Церението на варивото в големия котел
ІІ. ГАЛГАЛ – ДНЕС
Галгал – преобраз на днескашния свят
1. Емиграционният глад на днескашния човек
Яков 4:13-15 –„Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, - когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова.“
2 Тимотей 4:9-10 –„ Постарай се да дойдеш скоро при мене; защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят; той отиде в Солун, Крискент в Галатия, а Тит в Далмация.“
2. Големият, но празен котел в Галгал – символ на човечеството без вяра, без надежда, без любов в Бога
3. Човекът – символ на празния откъм добрини котел, но пълен с отровни „тиквички“
А. Празната душа
Б. Празното сърце
В. Празният живот без Бога - пълен със смъртоносната отрова на дявола
Римляни 7:24 –„ Окаян аз човек! кой ще ме избави от тялото на тая смърт?“
Празният, като Галгалския котел човек – причина за всички празни
котли.
4. Семейството без Бога
Според Словото Божие то прилича на големия Галгалски котел, пълен с отрова.
Ефесяни 5:22 –„ Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа;“
Ефесяни 5:25 –„Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,“
Ефесяни 6:1 –„Деца, покорявайте се на родителите си в Господа;
Ефесяни 6:4 –„И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно.“
Ефесяни 6:5 –„Слуги, покорявайте се на господарите си по плът със страх и трепет, в простотата на сърцето си, като към Христа.“
Ефесяни 6:9 –„И вие, господари, струвайте същото на тях, като се въздържате от заплашването; понеже знаете, че и на тях и на вас има Господар на небесата, у когото няма лицеприятие.““
5. Църквата – преобразена на големия Галгалски котел
Църква, имаща вид на благочестива, но отречена от силата Господня.
Лука 18:8 –„Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?“
6. Държавата – преобразена на големия Галгалски котел, пълен с отрова
·    Отрова в градовете ни
·    Отрова в селата ни
·    Отрова на работните места
·    Отрова в Парламента ни
7.     Светът, преобразен на големия Галгалски котел, празен от добрини -
пълен с отровни „тиквички“
·      Днес в света се води коварна подмолна война.
Човечеството умира, поради смъртоносната храна на големия Галгалски котел.
ІІІ. ОТРОВАТА И АНТИОТРОВАТА В ГАЛГАЛСКИЯ КОТЕЛ –ТОГАВА И ДНЕС
1. Гордостта – причината за отровата в големия Галгалски котел – тогава и днес
Галгалската картина - 4 Царе 4:38-41
А. Пророк Елисей каза: Тури големия котел та свари вариво за пророческите ученици.“
·  Пророк Елисей е пророкът, който вярваше, че нашият Бог от нищо-нещо прави. Той е същият пророкът, който каза на бедната вдовица – да отиде и да вземе назаем много съдове, и Господ ще ги напълни с масло.
4 Царе 4:1-7 –„ А една от жените на пророческите ученици извика към Елисея и каза: Слугата ти мъж ми умря; и ти знаеш, че слугата ти се боеше от Господа; а заимодавецът дойде да вземе за себе си двата ми сина за роби. И Елисей й каза: Що да ти сторя? Кажи ми що имаш в къщи? А тя рече: Слугинята ти няма нищо в къщи, освен един съд с дървено масло. И рече: Иди, вземи на заем вън, от всичките си съседи, съдове празни съдове, заеми не малко. Сетне влез и затвори вратата зад себе си и зад синовете си, и наливай от маслото във всички тия съдове, и пълните туряй на страна. И тъй, тя си отиде от него та затвори вратата зад себе си и зад синовете си; и те донасяха съдовете при нея, а тя наливаше. И като се напълниха съдовете, рече на един от синовете си: Донеси ми още един съд. А той й рече: Няма друг съд. И маслото престана. Тогава тя дойде та извести на Божия човек. И той рече: Иди, продай маслото та плати дълга си, и живей с останалото, ти и синовете ти.“
·        Бог, за да нахрани гладните, не се нуждае от събирачи на отровни тиквички.
Б. Горделивият пророчески ученик       
Той самонадеяно си каза: Големият котел е празен, но аз ще го напълня!
Ще го напълниш, но с какво?!
2. Откровението за отровата в големия Галгалски котел
4 Царе 4:40 –„После сипаха на човеците да ядат; а като ядоха от варивото извикаха, казвайки: Божий човече, смърт има в котела! И не можеха да ядат от него.
3. Церението на отровното вариво в големия Галгалски котел – тогава и днес
4Царе 4:41 –„А той рече: Тогава донесете брашно. И като го хвърли в котела рече: Сипи на людете да ядат. И нямаше нищо отровно в котела.“
·   Натровеният Галгалски котел – преобраз на нашия личен, семеен,
църковен, обществен, световен котел.
·   Церението на Галгалския Новозаветен котел:
Марк 16: 17-20 –„И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват. И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога. А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.“

вторник, 19 май 2015 г.

ЧОВЕКЪТ - СКИТНИКБитиe 4:10-12 И рече Бог: какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята. И сега проклет да си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на братята ти от твоята ръка. Когато работиш земята тя няма вече да ти дава силата си; бежанец и скитник щи бъдеш на земята.“
Търсеният от Бога скитник
I. ЧОВЕКЪТ-СКИТНИК, ПОРАДИ БРАТОУБИЙСТВОТО
Битие 4:8 –„А Каин каза това на брата си Авела. И когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авела и го уби.“
1. Характерът на братоубийството
Битие 4:8
А. Физическото братоубийство
Каин - физически братоубиец
Б.
Икономическото братоубийство
3Царе 21
В. Моралното братоубийство
Г. Духовното братоубийство
2. Оръжието в братоубийствената война
А. Оръжието, наречено лъжа
Б. Оръжието, наречено клевета
В. Оръжието, наречено завист
Г. Оръжието, наречено омраза
Д. Оръжието, наречено егоизъм
II. ПРИСЪДАТА НА СКИТНИКА БРАТОУБИЕЦ
Битие 4:10-12 И рече Бог: какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята. И сега проклет да си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на братята ти от твоята ръка. Когато работиш земята тя няма вече да ти дава силата си; бежанец и скитник ще бъдеш на земята.“
1. Скритото братоубийство
Битие 4:8 А Каин каза това на брата си Авела. И когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авела и го уби.“
2. Потърсената отговорност на братоубиеца
Битие 4:10 И рече Бог: какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята.“
3. Произнесената присъда против братоубийството
Битие 4:13-15 А Каин рече на Господа: Наказанието ми е толкова тежко, щото не мога да го понеса. Ето, гониш ме днес от лицето на тая земя; ще съм скрит от Твоето лице, и ще бъда бежанец и скитник на земята; и тъй всеки който ме намери, ще ме убие. А Господ му каза: Затова, който убие Каина, нему ще се отмъсти седмократно. И Господ определи белег за Каина, за да не го убива никой, който го намери.“
А. Гоненият от Бога братоубиец
Б. Скритият от Лицето на Бога братоубиец
В. Присъдата чрез природата:
·        Не ралото или плугът са виновни за реколтата, а грехът
·        Не в теглителната сила (магаре, кон , вол или трактор) е причината за лошата реколта , а в греха
·        Не почвата е виновна за количеството (добива), а грехът на
Каин, братоубиеца
Г. Присъдата, наречена «бежанец»
Битие 4:14 Ето, гониш ме днес от лицето на тая земя; ще съм скрит от Твоето лице, и ще бъда бежанец и скитник на земята; и тъй всеки който ме намери, ще ме убие.“
·        Каин стана първият бежанец на тази земя, когато нямаше държава, когато нямаше други хора по лицето на земята.
·        Той сам се нарече бежанец и скитник.
Д. Присъдата, наречена скитник
·        Скитникът в природата
·        Скитник е човекът, който е без Бога
·        Скитник е човекът, който е без Църква
·        Скитник е човекът, който е без мир
·        Скитник е човекът, кйто е без радост
·        Скитник е човекът, който живее в постоянен страх
·        Скитник можеш да бъдеш в собствения си град
·        Скитник можеш да бъдеш в собственото си село
·        Скитник можеш да бъдеш в собственото си Отечество
·        Скитник по лицето на цялата земя

III. БОЖИЯТ ПЕЧАТ ВЪРХУ СКИТНИКА - БРАТОУБИЕЦ
Битие 4:15-16 А Господ му каза: Затова, който убие Каина, нему ще се отмъсти седмократно. И Господ определи белег за Каина, за да не го убива никой, който го намери. Тогава излезе Каин от Господното присъствие и се засели в земята Нод, на изток от Едем.“
1. Божията любов, печатът върху човека-скитник, братоубиец
Йоан 3:16 -Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде Своя
Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“
2. Дяволът, причината за човека скитник, тогава и днес
Битие 4:7 -Ако правиш добро, не ще ли бъде прието, но ако не правиш добро, греха лежи на вратата и към теб се стреми; но ти трябва да го владееш.“
3. Преобразителната сила на Бога - от скитник на нормален човек
Матей 11:28 -"Дойдете при Мене, всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя."
Лука 15:11-24 -Каза още: Някой си човек имаше двама сина. И по-младият от тях рече на баща си: Тате, дай ми делът, който ми се пада от имането. И той им раздели имота. И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като иждиви всичко, настана голям глад в оная страна; и той изпадна в лишение. И отиде та се представи на един от граж-даните на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свинете; но никой му не даваше. А като дойде на себе си, рече: Колцина наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам тук от глад! Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си. И стана, та дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше.Рече му синът:Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм достоен да се наричам твой син.- Но бащата рече на слугите си:Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му; и докарайте угоеното теле та го заколете, и нека ядем и се веселим; защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. И почнаха да се веселят.“