събота, 20 август 2011 г.

ПОМАЗАНИЕ

НУЖДАТА НА ЦЪРКВАТА
ОТ ПАСТИРСКО СЛУЖЕНИЕ ЧРЕЗ ПОМАЗАНИЕ
Псалми 23:5 –“Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, Помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива.”
Псалми 28: 8 –“Господ е сила на людете Си; Той е крепост за избавление на помазаника Си.”
Исая 61:1 –“Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните;”
I. ДОКТРИНАТА ЗА ПОМАЗАНИЕТО
Доктрината за помазанието води началото си от Стария Завет и като совалката на тъкача преминава в Новия Завет, а от Новия Завет помазанието преминава в живота на Църквата Христова.
1. Разликата помежду помазанието и кръщението в Святия Дух
- Всички трябва да бъдат кръстени със Святия Дух
- Но не всички са помазани за вършене на едни и същи дела
1 Коринтяни 12:4-11 –“Дарбите са различни; но Духът е същият. Службите са различни; но Господ е същият. Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките човеци. А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух; на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух; на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно.”
2. Елементите на помазанието
А. Помазание на скинята Господня
Изход 30:26 –“И да помажеш с него шатъра за срещане, ковчега с плочите на свидетелството,”
Левити 8:10-13 –“След това Моисей взе мирото за помазване и, като помаза скинията и всичко в нея, освети ги. С него поръси и върху олтара седем пъти, и помаза олтара с всичките му прибори, и умивалника с подложката му, за да ги освети. Тогава от мирото за помазване изля на главата на Аарона та го помаза, за да го освети. После Моисей приведе Аароновите синове, облече ги с хитони, опаса ги с пояси, и тури им гъжви, според както Господ бе заповядал на Моисея.”
Б. Помазанието на предметите в скинята Господня
Изход 40:11-“И да помажеш олтара за всеизгарянето и всичките му прибори, та да осветиш олтара; така ще бъде олтарът пресвет.”
В. Помазанието на личности за свято служение
Левити 8:12 –“Тогава от мирото за помазване изля на главата на Аарона та го помаза, за да го освети.”
1Царе 16:1 –“Тогава Господ каза на Самуила: До кога ще плачеш за Саула, тъй като Аз съм го отхвърлил да не царува над Израиля? Напълни рога си с миро та иди; Аз те изпращам при витлеемеца Есей; защото Си промислих цар измежду неговите синове.”
3. Доктрината за помазанието в Новия Завет
Исая 61:1 –“Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърце-съкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните;”
Матей 16:16 –“Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос, Син на живия Бог.”
Д.А.2:36 –“И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че Тогова Исуса, Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Помазаник.”
II. НУЖДАТА ОТ ПОМАЗАНИЕТО
В НОВОЗАВЕТНАТА ДИСПЕНСАЦИЯ
Д.А.10:38 –“именно, Исус от Назарет, - как Бог Го помаза със Светия Дух и със сила; Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него.”
- Помазанието не е кръщението в Святия Дух - Помазанието е специална власт и сила, с която Бог обрича даден човек за дадено служение( Това може да бъде свещеник, обикновен човек или Църква )
1. Помазаният Христос
Матей 2:4 –“Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где трябваше да се роди Христос.”
Лука 2:26 –“Нему бе открито от Светия Дух, че няма да види смърт докле не види Христа Господен.”
Матей 16:16 –“Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос, Син на живия Бог.”
2. Помазаният Христос, за да помазва
Д.А.2:26 –“И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че Тогова Исуса, Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Помазаник.”
3. Помазаната от Христос Църква
Марк 16:15-18 –“Казва им: Но според както вие казвате, Кой съм Аз? Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос, Син на живия Бог. Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата. Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.”
4. Помазаният от Бога проповедник
Д.А. 19:11-12 –“ При това Бог вършеше особени велики дела чрез ръцете на Павла; дотолкоз щото, когато носеха по болните кърпи или престилки от неговото тяло, болестите се отмахваха от тях, и злите духове излизаха.”
Марка 16: 15-18 –“И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.”
5. Помазаният от Бога молител
Д.А.4:31 –“И като се помолиха, потресе се мястото, гдето бяха събрани; и всички се изпълниха със Светия Дух, и с дързост говореха Божието слово.”
6. Помазаното от Бога хваление
Нека да търсим във всичко Божието помазание!
- Помазание да проповядваме - Помазание да свидетелстваме за Бога и Божията любов
- Помазание на молитвената служба - Помазание на хвалението - Помазание на служението
Божието помазание е ключът за благословение на цялостния ни живот – физически, материален и духовен
Захарий 4:6б –“Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;”

събота, 13 август 2011 г.

БРАКЪТ, ОСНОВАН НА БОЖИЯТА КАНАРА

[ БИБЛЕЙСКИЯТ МОДЕЛ ЗА БРАКА, ОСНОВАН НА КАНАРА ] 
Матея 7:24-27 –“И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.”
Семейният брак, основан на Божията канара ( Божието Слово )

I. СЪЗДАДЕНОТО ОТ БОГА СЕМЕЙСТВО  
Псалом 8:3-4 –“Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, Луната и звездите, които Ти си отредил, Казвам си: Що е човек та да го помниш? Или човешки син та да го посещаваш?” 1. Създаденият от Бога човек
Битие 1:26-27 –“И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.” 
 2. Божията татуировка, свидетелство за помнения от Бога човек
Исая 49:16 –“Ето, на дланите Си съм те врязал; Твоите стени са винаги пред Мене.” 
Гравирането върху паметните плочи днес, по примера на десетте Божии заповеди, написани на каменните плочи. 
Изход 31:18 –„И като свърши говоренето си с Моисея на Синайската планина, Господ му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст.“ 
3. Благословеният от Бога човек
Битие 12:2-3 – Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение. Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.“
Псалом 23:1-2 –“Давидов псалом. Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда.”
4. Бракът, първата институция, създадена и благословена от Бога
Битие 1:27-28, 2:24 –“И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. ... Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.” 

 II. ИЗБОРЪТ, ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА БРАКА   
Брачният избор – причината за благословението или падението
Матея 7:24-27 –“И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.” 
1. Предбрачният избор, правото на всички млади

А. Изборът на брачния партньор
Б. Изборът на Църквата, в която се извършва венчавката
В. Изборът на Пастира
Г. Изборът на музиката
В. Изборът на кръстниците
Г. Изборът на фотографа
Д. Изборът на гостите
Е. Изборът на ресторанта
Ж. Изборът на мястото на медения месец
2. Семейният строеж
А. Изборът на основата на семейния дом – канара или пясък
Матея 7:24-27 –“И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.”
 Б. Изборът на строителните материали за брачния строеж
1 Коринтяни 3:10-17 –“ Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е. Тоя, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда. А тоя, комуто работата изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но тъй като през огън. Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, който храм сте вие.” 
3. Времетраенето за изграждане на семейния дом
Този строеж за някой може да бъде 40-50 год. всекидневен бавен процес – строеж на канара.
Качеството и времетраенето на този строеж зависи еднакво, както от мъжа, така и от жената (двуполюсен модел).

4. Изпитанието на брачния строеж
Матея 7:25-27 –“–“И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.”
А. Дъждът – наводнението (от клюки, от лъжи, от интриги и пр.)
Б. Прииждащите реки на дявола (реки от многоразлични проблеми)
В. Ураганите на дявола
Г. Изпитанието на семейния дом чрез огън
1 Коринтяни 3:13 –“всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива;и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е.”

III. УЧЕНИЕТО НА ЦЪРКВАТА ЗА ЖИВОТА НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО
Семейството (бракът) не трябва да се гради на светския принцип “50 на 50”, а според Божието правило, записано в Матея 7:12 –“И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.”
1. Ролята на семейството в обществото
А. Семейството е клиника
Б. Семейството е Църква
В. Семейството е оазис
2. Характерът на Християнското (Новороденото) семейство
Библейският модел на семейството е описано в Посланието на апостол Павел до Римляните (12:9-21) 
Този текст от Божието слово, всяка брачна двойка трябва да приеме, като подарък с вечна стойност, който не трябва да бъде прибран за спомен, а да намери ежедневно приложение в семейния им живот. 
Всички изброени по-долу черти от характера на Новороденото семейство трябва да бъдат подкрепени с дела!
1). Любовта на Новороденото семейство
Ст.9а –“Любовта да бъде нелицемерна;”
2). Моралът на Новороденото семейство
(Духовните ценностите)
Ст.9б- –“отвращавайте се от злото, а прилепявайте се към доброто.”
3). Уважението в Новороденото семейство
Ст.10б –“изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.”
4). Усърдието на новороденото семейство
Ст.11а –“В усърдието бивайте нелениви,”
5). Пламенността на Новороденото семейство
Ст.11б –“пламенни по дух,”
Не дяволският пламък (огън), а Божият пламък да гори в сърцата
- пламенни в молитвата
- пламенни в песента
- пламенни в хвалението
- пламенни в благовестието
- пламенни в служението
6). Служението на Новороденото семейство
Ст.11в –“като служите на Господа.”
7). Радостта на Новороденото семейство
Пълноценната радост не е радостта в земните богатства и в парите, защото те идват и си отиват, а с тях си отива и радостта.
Пълноценната радост е радостта в Божествената надежда
Ст.12а –“Радвайте се в надеждата,”  
Псалом 146:5 -“Блажен оня, чийто помощник е Якововият Бог, Чиято надежда е на Господа неговия Бог.”
8). Силата на Новороденото семейство
(Скръбта, некакената гостенка във всяко семейство)
Ст.12б -“в скръб бивайте твърди, “
 9). Молитвата на Новороденото семейство
Ст.12в –“в молитва постоянни.”
10). Дарбата на Новороденото семейство
Ст.13а –“Помагайте на светиите в нуждите им;” 
Помагането – дарба на Святия Дух 
1 Коринтяни 12:28 – И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания…“
11). Гостоприемството на Новороденото семейство
Ст.13б –“предавайте се на гостолюбие.” 
12). Благородството на Новороденото семейство 
Божията повеля към новороденото семейство
 Ст.14 –Благославяйте ония, които ви гонят, благославяйте, и не кълнете. 
Ст.17 –“Никому не връщайте зло за зло; промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци; “
12). Духът на благословение в Новороденото семейство
Ст.14 –“Благославяйте ония, които ви гонят, благославяйте, и не кълнете.” 
 13). Психологията на Новороденото семейство
Ст.15 –“Радвайте се с ония, които се радват; плачете с ония, които плачат. “
14). Единомислието на Новороденото семейство
Ст.16 –“Бъдете единомислени един към друг; “ (Орел, рак, щука)
15). Смирението и скромността на Новороденото семейство
Ст.16 -“Не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща; не считайте себе си за мъдри. “
16). Търсеният мир от Новороденото семейство
Ст.18 -“Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. “
17). Борбата против духа на отмъщението в Новороденото семейство
Ст.19а –“Не си отмъстявайте, възлюбени, “
18). Пророчеството, адресирано до семейството
Ст.19б –“но дайте място на Божия гняв; защото е писано: "На Мене принадлежи отмъщението, Аз ще сторя въздаяние, казва Господ". “
Помнете! В този живот има възмездие!
“Както си направил, така ще се направи и на тебе; Постъпките ти ще се върнат на главата ти.” (Авдий 1:15б
19). Съветът на Словото Божие към Новороденото семейство
Разковничето на благословения живот
Ст.21 –“Не се оставяй да те побеждава злото; но ти побеждавай злото чрез доброто.”