понеделник, 11 юни 2018 г.

СЛАМКАТА НА УДАВНИКА


Лука 1:77 -„За да дадеш на Неговите люде да познаят спасение чрез прощаване греховете им.“
Лука 2:25-32 -„И, ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек бе праведен и благочестив, и чакаше утешението на Израиля; и Святият Дух беше на него. Нему бе открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докле не види Господния Помазаник. И по внушението на Духа той дойде в храма; и когато родителите внесоха детенцето Исуса, за да сторят за него по обичая на закона, той го взе на ръката си и благослови Бога, като каза: Сега, Владико, отпущаш слугата си с мир, според думата си. Защото видяха очите ми спасението, което си приготвил пред всичките люде. Светлина да просвещава народите и слава на твоите люде Израил.“
Народната поговорка гласи: "Държи се, като удавник за сламка."
I. ПЪТУВАЩИЯТ ЧОВЕК ПРЕЗ ЖИТЕЙСКОТО МОРЕ
1.     Алегорично представеният човек в Библията:
А. Като трева
Исая 40:6 –„Всяка твар е трева, И всичката й слава като полския цвят;“
Б. Като пара*
Яков 4:14 –„Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва.“
(* бел.ред. - Като па̀ра, не, като пара̀; независимо, че и двете думи са еднакво верни в нашия ред на мисли:която се явява, и после изчезва.“)
В. Като лозова пръчка
Йоан 15:5 –„Аз съм лозата, вие сте пръчките;... “
Г. Като червей
Псалми 22:6 -„А аз съм червей, а не човек...“
2. Алегоричната житейска представа за човека, според неговата съдба
А. Представен, като самотна чайка
Б. Представен, като ладия в развълнуваното море
Човекът е представен по този начин, поради няколко причини:
·        Бързата, ненадейната, неочакваната промяна на динамичното време, в което живеем
Сутринта, когато излизаме, времето може да бъде слънчево, тихо, приятно. След обяд, или още на следващия час, времето може да се промени, небето да се покрие с мрачни облаци и да забушуват бури
·        Изненадите в живота на човека - причината за вълненията и корабокрушенията
·        Изненадите в живота – причината, човек да се окаже самотен, като чайка или, като блъскана от вълните ладия
Пример с Притчата за блудния син. Докато беше богат (чрез наследството на баща си) имаше много приятели.
Когато изпадна в корабокрушение, оказа се сам всред вълните (в случая – всред свините). – Лука 15:11-16
II. ПРЕДВИЖДАНАТА ЖИТЕЙСКА СЛАМКА ЗА ПЪТУВАЩИЯ ЧОВЕК
1. Задължителната екипировка на всеки кораб със сламки за удавниците - спасителните лодки
·        Всеки кораб задължително трябва да бъде оборудван със спасителни лодки, достатъчни на брой, за да бъде застрахован живота на всички пътници.
Трагедията на кораба "Титаник" не е била причинена от грешка в конструирането или в изпълнението му.
Нито в това, че корабът се е сблъскал неочаквано с ледник и се е разбил.
Трагедията е била в това, че корабът не е бил оборудван с необходимия брой спасителни лодки, достатъчни за всички пътници.
Т.е. Някои от пътниците са се оказали без спасителни сламки, поради подценяване на опасността от изненадите в открито море.
2. Задължителната екипировката на всеки самолет, който лети през океана - спасителните жилетки (сламки на удавниците)
Пример с катастрофата на самолет, непосредствено след излитането му от летището на Вашингтон-град (Washington, D.C.)
Самолетът е извършвал вътрешни полети и по тази причина не са били предвидени сламките за удавници, предназначени за презокеанските полети – спасителните жилетки.
Екипажът е успял да приводни самолета невредим, но в дълбока река и подценяването на спасителните мерки срещу удавяне, се оказало фатално.
III. ЕКИПИРОВКАТА НА ЖИТЕЙСКАТА ЛАДИЯ СЪС СЛАМКАТА НА УДАВНИКА
1. Предлаганите от света "сламки" на удавника:
Ø "Сламката" – пари
Ø "Сламката" – богатство
Ø "Сламката" – кражба, грабеж
Ø "Сламката" – измама, шмекеруване, безчестие
Ø "Сламката" – убийство и пр.
Житейският опит е доказал, че всеки, който при корабокрушението си е прибягвал и се е хващал за подобни гнили (уж спасителни) "сламки", е загивал – попадал е на дъното на житейския океан.
2. Предлаганите от Бога сламки на удавника
Лука 8:22-25 -„А в един от тия дни Той влезе в ладия с учениците си, и рече им: Да минем на отвъдната страна на езерото. И отплуваха. А като плуваха, Той заспа; и ветрена буря се устреми върху езерото, и вълните ги заливаха, така щото бяха в опасност. И дойдоха, та го разбудиха и казаха: Наставниче! Наставниче, загинваме! А Той се събуди, та смъмра вятъра и развълнуваната вода; и уталожиха се, и настана тишина. И рече им: Де е вярата ви? А те уплашени се чудеха, и казваха един на друг: Кой ли ще е тоя, който заповядва и на ветровете и на водата, и те му се покоряват.“
А. Сламката на спасението, наречена - вяра в Бога
Яков 5:15И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят.“
Яков 1:6-7Но да проси с вяра без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа.“
Б. Сламката на спасението - Словото Божие, Библията
Псалми 119:105 -„Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.“
( Библията е Светилник, както морския фар. )
Г. Сламката на спасението - Исус Христос, Божият Единороден Син
Матей 14:25-33 -„А в четвъртата стража на нощта, Той дойде към тях, като вървеше по езерото. И учениците, като Го видяха, ходещ по езерото,  смутиха се и думаха, че е призрак, и от страх извикаха. А Исус веднага им проговори, казвайки: Дерзайте! Аз съм; не бойте се! И Петър в отговор Му рече: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата. А Той рече: Дойди! И ПЕтър слезе от ладията, та ходеше по водата да иде при Исуса. Но, като виждаше вятъра силен, уплаши се, и, като потъваше, извика, казвайки: Господи, избави ме! И  Исус веднага простря ръка, хвана го и му рече: Маловерецо, защо се усъмни? И като влязоха в ладията, вятърът утихна. А ония, които бяха в ладията, Му се поклониха, и казаха: Наистина Ти Си Божий Син.
Д.А. 4:10-12 -да знаете всички вие и всичките Израилеви люде, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, Когото вие разпнахте, Когото Бог възкреси от мъртвите, чрез това име тоя човек стои пред вас здрав. Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла. И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.“
В. Сламката на спасението - Святият Божий Дух
Д.А.1:8 –„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух...“
Святият Божий Дух означава – Божието реално присъствие в нашия живот!

· БИБЛЕЙСКИ ПРИМЕР ЗА БОЖИЯТА СПАСИТЕЛНА СЛАМКА ПО ВРЕМЕ НА КОРАБОКРУШЕНИЕ - Д.А. 27 глава

Четиридесет дни в открито море, лашкани и блъскани от вълните.
„И понеже за много дни не се виждаше ни слънце ни звезди, и силната буря напираше, то изчезна вече всяка надежда да бъдем спасени. А подир дълго неядене Павел застана между тях и рече: Господа, трябваше да ме слушате да се не дигаме от Крит, та да не ни постигнеше тая повреда и пагуба. Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото ни една душа от вас няма да се изгуби, но само корабът; защото ангел от Бога, Чийто съм аз и Комуто служа, застана до мене тая нощ и рече: Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Кесаря; и ето, Бог ти подари всички, които плуват с тебе. Затова, господа, бъдете бодри; защото вярвам в Бога, че ще бъде тъй както ми бе казано. (Ст.20-25)

Обърнете внимание на финала на картината! „и останалите да се спасяват, кои на дъски, кои пък на нещо от кораба. И така стана та всички излязоха на сушата.“(Ст.44)
„Допотопният“ александрийски кораб - на фона на „Титаник“, гордостта на корабоплаването.
Изводите нека да си ги направим сами!


3. Апелът на Бога чрез Словото Му - до нуждаещия се удавник от сламката на спасението
А. Не вземайте сламката на спасението от децата ни!
Б. Не горете сламката на давещото се семейство и Отечество!
·        Кой от нас не се нуждае от спасение?
·        Има ли някой, който да не е застрашен от удавяне в развълнуваното житейско море?
Затова:
Нека всички да се хванем за предлаганата ни от Бога Сламка на Спасението!
Йоан 14:26 –„А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.“
Ефесяни 4:14-15 -„...да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости; но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос.“

 И всеки, който призове името Господно, ще се спаси.“ (Д.А. 2:21)

Няма коментари: