неделя, 18 юни 2017 г.

ФАТАЛНОТО ЛЮБОПИТСТВОЙоан 21:21-22 -Него, прочее, като видя, Петър, казва на Исуса: Господи, а на тоя какво ще стане? Исус му казва: Ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е ? Ти върви след Мене!“
I. ФАТАЛНО ЛЮБОПИТНИЯТ ЧОВЕК
Фаталното любопитство съществува, от създаването на човека до днес!
1.     Фаталното любопитство на Ева
В градината имаше много по-добри плодове...
Битие 3гл.
2.     Фаталното любопитство на Давид
2 Царе 11:3 -„И Давид прати да разпитат за жената...“
3.     Фаталното любопитство на Петър
Йоан 21:21-22 -Него, прочее, като видя, Петър, казва на Исуса: Господи, а на тоя какво ще стане? Исус му казва: Ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е ? Ти върви след Мене!
ІІ. ПРИЧИНА ЗА ФАТАЛНОТО ЛЮБОПИТСТВО
1. Недискриминиращата Божия благодат - причина за фаталното любопитство
Йоан 3:16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
Йоан 21:22 -Исус му казва: Ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е ? Ти върви след Мене!
2. Многоразличните дарби на Святия Дух - причина за фаталното любопитство
1Коринтяни 12:7-11 -А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух; на друг вяра чрез същия Дух; а пък на друг изцелителни дарби чрез единия Дух; на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същия Дух, който разделя на всеки по особно, както му е угодно.
3. Многоразличната икономическа благодат на Бога - причина за фаталното любопитство
Пример - Притчата за талантите
Матей 25:14-15 -Защото е както когато човек, при тръгването си за чужбина, свика своите си слуги, и им предаде имането си. На един даде пет таланта, на друг два, на друг един, всекиму според способността му; и тръгна.
ІII. ДУХЪТ НА ФАТАЛНОТО ЛЮБОПИТСТВО
Йоан 21:21 -Него, прочее, като видя, Петър, казва на Исуса: Господи, а на тоя какво ще стане?
Ø Любопитството - причина за крамолите, завистта, омразата, разделението, клюките, предателството и пр.
Ø Нездравото любопитство - духът на последното време
1. Духът на неблагодарност – утроба на фаталното любопитство
Ø Благословеният, но заслепен любопитник
Ø Неблагодарността заслепява човека
Йоан 21:15-17 -А като позакусиха, Исус казва на Симона Петра: Симоне Ионов, любиш ли ме повече, отколкото ме любят тия? Казва му: Да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му казва: Паси агънцата ми! Пак му казва, втори път: Симоне Ионов, любиш ли ме? Казва му: Да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му казва: Паси овците ми! Казва му трети път: Симоне Ионов, обичаш ли ме? Петър се наскърби, за дето трети път му рече: Обичаш ли ме?; и Му рече: Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че те обичам. Исус му казва: Паси овцете ми!
А. Петър беше благословен с най-голямото благословение - да му говори Бог
Б. Петър бе благословен да бъде Пастир на всички овце (бели и черни, млечни и по-малко млечни, мериносови и грубовълнести…)
В. Петър бе благословен да се грижи за всички агънца (младежите от Църквата – мъжки и женски, кротки и не толкова кротки)
Ø Какво повече искаше апостол Петър?
2. Духът на ревност и завист – причина за фаталното любопитство
А. Заслепеният от ревност (завист) човек
«Който завижда, не вижда»
Б. Мотивите за въпросите на любопитния човек
Ø Да научиш нуждите на хората, за да злорадстваш и да се почувстваш значим и успешен на фона на чуждите проблеми?
или:
Ø Да научиш нуждите на хората, за да ги подкрепиш в молитва?
Всевиждащият Бог знае истинските мотиви за любопитството ни!
Псалми 139:4 -Защото докато думата не е още на езика ми, Ето, Господи, Ти я знаеш цяла.
3. Последиците от духа на фаталното любопитство
Ø Духът на любопитството ограби апостол Петър!
Нездравото любопитство отне радостта на апостола и не му позволи да размишлява върху своето призвание, да се радва на призванието си, да се посвети на призванието си.
Ø Апостол Петър пренебрегна всичко, с което Бог го беше благословил и прояви любопитство да узнае, не това, което ще получи от Бога, а какво Бог ще даде на другите.
Точно, както ние много често правим!
Вместо «Господи, а на мене какво ще стане? Какво очакваш от мен? Говори слугата Ти слуша!» - «Господи, а на тоя какво ще стане?»
IV. ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ФАТАЛНОТО ЛЮБОПИТСТВО
1. Любопитството - примамка на дявола
2. Любопитството - причина за омразата
След като любопитният човек разбере, че друг е получил нещо, сърцето му може да се изпълни с омраза.
3. Любопитството - причина за завистта
4. Любопитството - причина за безплодния живот
Ø Любопитният човек губи много ценно време, което би могло да бъде оползотворено за стойностни неща.
Ø Любопитството отдалечава човека от Бога, от Църквата, от служението
Духът на хваление и благодарност се замества с дух на гадаене:
- Той от къде го има това нещо?
- Колко ли струва това нещо?
- Кой му го е дал? и пр.
Последиците много често са фатални!
5. Любопитството – утроба на предателството
Моят личен съвет срещу духа на предателството е: Съпротивете се срещу нездравото любопитство, ако не желаете да се превърнете в плячка на дявола!
V. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО ПРОТИВ ФАТАЛНИЯ ЛЮБОПИТНИК
Йоан 21:22 -"Исус му казва: Ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е ? Ти върви след Мене!"
1.     Любопитството е най-унизителната професия!
Ø Тя не трябва да бъде сравнявана с работниците от комунални услуги, които събират градския боклук!
Ø Това е дейност, достойна за уважение, защото осигурява обществената чистота и служи за прехрана на работещите, и на техните семейства.
Ø Любопитните също събират градския боклук, но не за да го изхвърлят, а за да го складират в сърцата си и в умовете си, докато се превърнат те самите в ходещо бунище, разнасящо зараза.
2.     Предупреждението на апостол Павел за опасността от засилващото се фатално любопитство в последното време
За подобни нездрави любопитковци се отнася предупреждението на апостол Павел до Тимотей:
„Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни. Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината.“ (2 Тимотей 3:5-7)
3.     Предупреждението на Христос до Църквата Христова
(чрез реакцията Му към нездравото любопитство на апостол Петър):
Ø Ако Аз искам той да бъде Пастир, тебе що ти е? -
Ти върви след Мене, не след човека!
Ø Ако Аз искам той да бъде Дякон, тебе що ти е? -
Ти върви след Мене, не след човека!
Ø Ако Аз искам той да бъде облечен така, тебе що ти е? -
Ти върви след Мене!
Ø Ако Аз искам той да бъде на тази работа, тебе що ти е? -
Ти върви след Мене!
Ø Ако Аз искам той да има това образование, тебе що ти е? -
Ти върви след Мене!
Ø Ако Аз искам той да живее в това жилище, град или държава - тебе що ти е? Ти върви след Мене!
Лука 9:59-62 -А на друг каза: Върви след Мене! А той рече: Господи, позволи ми първом да отида и погреба баща си! Но той му каза: Остави мъртвите да погребат своите мъртви; а ти иди та разгласявай Божието царство! Рече и друг: Ще дойда след тебе, Господи; но първом ми позволи да се сбогувам с домашните си. А Исус му каза: Никой, който е турил ръката си на ралото и гледа назад, не е за Божието царство.
Любопитният не гледа напред, а настрани, затова, не само изкривява собствената си бразда, но нанася поражение и на невинни хора!
3. Любопитството е грях, причиняващ страдание и духовна смърт
1Петрово 4:15 -Никой от вас да не страда, като (убиец, или крадец, или злосторец, или) такъв, който се бърка в чужди работи."
Нека да се вслушаме в апела на освободения от нездравото любопитство, апостол Петър и Бог ще ни благослови!

Няма коментари: