сряда, 17 януари 2018 г.

ЧОВЕКЪТ В ИЗПИТАНИЕ1Коринтяни 10:13 –„Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.“
I. ХАРАКТЕРЪТ НА ИЗПИТАНИЕТО
1. Изпитанието на човек - чрез Сатана
Иов 1 и 2 глава
2. Изпитанието на човек - чрез света
Матей 4:5-10 -„Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва: Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце ще Те дигат. Да не би да удариш о камък ногата Си". Исус му рече: Писано е още: "Да не изпитваш Господа твоя Бог". Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".“
3. Изпитанието на човек - чрез плътта
Яков 1:12-15 –„Блажен онзи човек, който издържа изпитня; защото, като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на ония, които Го любят. Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог се не изкушава от зло, и Той никого не изкушава. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст; и тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно ражда смърт.“
4. Изпитанието на човека - чрез Бог
1Петрово 1:7 -„с цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос;“
Яков 1:3 -„като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. “
1Коринтяни 3:13 -„всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е.“
Римляни 8:27 -„а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайствува за светиите по Божията воля.  
Псалми 11:5 -„Господ изпитва праведния; А душата Му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие. “
Захарий 13:9 -„И тая трета част Аз ще прекарам през огън, Пречиствайки ги както се чисти среброто, И изпитвайки ги както се изпитва златото. Те ще призоват Моето име, И Аз ще ги послушам; Ще река: Тия са Мои люде; А те ще рекат, всеки един: Господ е мой Бог.“
5. Изпитанието чрез богатството - когато ни се даде, или когато ни се отнеме
Притчи 30:8-9 -…Не ми давай ни сиромашия, ни богатство; Храни ме с хляба, който ми се пада; Да не би да се преситя, и се отрека от Тебе и да кажа: Кой е Господ? Или да не би да осиромашея та да открадна, И да употребя скверно името на моя Бог.
6. Изпитанието чрез здравето - когато ни се даде, или когато ни се отнеме
7. Изпитанието чрез славата, когато ни се даде, или когато ни се отнеме
II. ЦЕЛТА НА ИЗПИТАНИЕТО
1. Изпитанието на нашата вяра
Лука 8:13 -„Падналото на канарата са тия, които, когато чуят, приемат словото с радост; но те, като нямат корен, временно вярват, а когато настане изпитание, отстъпват.“
1Петрово 1:6-7 -„В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, (ако е потребно), в разни изпитни, с цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос;“
2. Изпитанието на нашето сърце, на нашата любов
Откровение 2:23 -„И чадата й ще убия с мор. И всичките църкви ще познаят, че Аз съм Който изпитвам вътрешности и сърца; и ще въздам на всеки от вас според делата му.“
3. Изпитанието на нашата лоялност към Бога
Даниил 3:17-18 -„Ако е така нашият Бог, Комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави; но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим, и на златния образ, който си поставил няма да се кланяме.“
III. ПОВЕДЕНИЕТО НА ИЗПИТВАНИЯ ЧОВЕК
1. Страхът, поради изпитанието
Изпитанието за мнозина от нас се преобръща на страх и се уплашваме (тръгваме назад).
А. Изпитанието на апостол Петър
Матей 26:69-75 -„А Петър седеше вън на двора; и една слугиня дойде при него и му каза: И ти беше с Исуса галилеянина. А той се отрече пред всички, казвайки: Не разбирам що говориш. И когато излезе в преддверието, видя го друга слугиня, и каза на тия, които бяха там: И тоя беше с Исуса Назарянина. И Петър пак се отрече с клетва: Не познавам човека. След малко се приближиха и ония, които стояха наблизо, и рекоха на Петра: Наистина и ти си от тях, защото твоят говор те издава. Тогава той започна да проклина и да се кълне: Не познавам човека. И на часа петелът изпя. И спомни си Петър думата на Исуса, Който беше рекъл: Преди да изпее петелът, три пъти ще се отречеш от Мене. И той излезе вън и плака горко.“
2. Молитвата, поради изпитанието
Д.А.4:23-31 -„И когато ги пуснаха, те дойдоха при своите си та известиха всичко що им рекоха главните свещеници и старейшините. А те като чуха, издигнаха единодушно глас към Бога и рекоха: Владико, Ти си Бог, Който си направил небето, земята, морето и всичко що е в тях, Ти чрез Светия Дух, говорещ чрез устата на слугата Ти, баща на Давида, си рекъл: - "Защо се разяряваха народите, И людете намислюваха суети? Опълчваха се земните царе, И управниците се събираха заедно, Против Господа и против Неговия Помазаник". Защото наистина и Ирод и Понтийски Пилат, с езичниците и Израилевите люде, се събраха в тоя град против Твоя свет Служител Исуса, Когото си помазал, за да извършат всичко що Твоята ръка и Твоята воля са определили да стане. И сега, Господи, погледни на техните заплашвания, и дай на Своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост, докато Ти простираш ръката Си да изцеляваш и да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя свет Служител Исуса. И като се помолиха, потресе се мястото, гдето бяха събрани; и всички се изпълниха със Светия Дух, и с дързост говореха Божието слово.“
3. Вечният живот чрез изпитанието
Откровение 2:10 -„Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някои от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание, и ще имате скръб десет дни. Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота.“

Няма коментари: