неделя, 7 януари 2018 г.

ИОАН КРЪСТИТЕЛДнес, 7 януари, Християните в България възпоменават делото на Иоан Кръстител – Предвестникът на Новозаветната диспенсация.


Марк 1:1-8 –“Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син; както е писано в книгата на пророк Исая:-"Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път; Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа. Прави направете пътеките за Него." Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете. И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си. Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста, и хранеше се с акридип и див мед. И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му. Аз ви кръщавам с вода; а той ще ви кръсти със Святия Дух.
( Иоан Кръстител - баща на Водното кръщение )
Ефесяни 4:11а-14 –“И Той даде... за делото на служението, за назидание на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите; докле ние всички достигнем в единство на вярата и на познанието на Божия син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота; за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости.
І. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА Иоан Кръстител
Исая 40:3 –“Глас на един, който вика: Пригответе в пустинята пътя за Господа; Направете в безводното място прав друм за нашия Бог.”
Матей 3:1-3 –“В ония дни дойде Иоан Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня, като казваше: Покайте се, понеже наближи небесното царство. Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исая, който казва: "Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господа; Прави направете пътеките за Него."
ІІ. РОЖДЕНИЕТО НА Иоан Кръстител
Иоан Кръстител, духовният мост, чрез който Бог свърза двата Завета (Стария и Новия) - в едно
1.     Захарий, бащата на Иоан Кръстител
А. Служението на Захария, бащата на Иоан Кръстител
Лука 1:5-9 –“В дните на Юдейския цар Ирод имаше един свеще ник от Авиевия отряд, на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци, и се наричаше Елисавета. Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби. И нямаха чедо, понеже Елисавета беше нелодна, а и двамата бяха в напреднала възраст. И като свещенодействуваше той пред Бога по реда на своя отряд, по обичая на свещеничеството, нему се падна по жребие да влезе в Господния храм и да покади.
Б. Съмнението на бащата на Иоан Кръстител
Лука 1:17-18 –“Той ще предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата, и на непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ. А Захария рече на ангела: По какво ще узная това? Защото аз съм стар, и жена ми е в напреднала възраст.
В. Даденият белег на Захарий до рождението на неговия син
Лука 1:19-20 –“Ангелът в отговор му каза: Аз съм Гавриил, който стоя пред Бога; и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това. И ето, ще млъкнеш, и не ще можеш да говориш, до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва на думите ми, които ще се сбъднат своевременно.
Г. Божествената характеристика на Иоан Кръстител
Лука 1:15-17 –“Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Святия Дух още от зачатието си. И ще обърне мнозина от израилтяните към Господа техния Бог. Той ще предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата, и на непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ.
Д. Даденото от Бога име на Иоан Кръстител
Лука 1:57-64 –“А на Елисавета се навърши времето да роди; и роди син. И като чуха съседите и роднините й, че Господ показал към нея велика милост, радваха се с нея. И на осмия ден дойдоха да обрежат детенцето; и щяха да го нарекат Захария, по бащиното му име. Но майка му в отговор каза: Не, но ще се нарече Иоан. И рекоха й: Няма никой в рода ти, който се нарича с това име. И запитаха баща му със знаци, как би искал той да го нарекат. А той поиска дъсчица и написа тия думи: Иоан е името му. И те всички се почудиха. И на часа му се отвориха устата, и езикът му се развърза, и той проговори и благославяше Бога.”
Е. Изпълненнието на Захарий (бащата на Иоан Кръстител) със Святия Дух
Лука 1:67-79 –“Тогава баща му Захария се изпълни със Святия Дух и пророкува, казвайки: Благословен да е Господ, Израилевия Бог, защото посети Своите люде, и извърши изкупление за тях. И въздигна рог на спасение за нас в дома на слугата Си Давида, (Както е говорил чрез устата на светите Си от века пророци). Избавление от неприятелите ни и от ръката на всички, които ни мразят; За да покаже милост към бащите ни, и да спомни светия Свой завет, Клетвата, с която се закле на баща ни Авраама. Да даде нам, бидейки освободени от ръката на неприятелите ни, да Му служим без страх, в святост и правда пред Него, през всичките си дни. Да! И ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш; защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него. За да дадеш на Неговите люде да познаят спасение чрез прощаване на греховете им, Поради милосърдието на нашия Бог, с което ще ни посети зора отгоре; За да осияе седящите в тъмнина и мрачна сянка; Така щото да отправи нозете ни в пътя на мира.”
2.     Елисавета, майката на Иоан Кръстител
А. Житейската характеристика на Елисавета
Лука 1:5-7 –“В дните на Юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отряд, на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци, и се наричаше Елисавета. Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби. И нямаха чедо, понеже Елисавета беше неплодна, а и двамата бяха в напреднала възраст.
Б. Срещата на Елисавета с Дева Мария
Лука 1:39-45 –“През тия дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна, в един Юдов град, и влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета. И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Святия Дух. И като извика със силен глас, рече: Благословена си ти между жените и благословен е плодът на
 твоята утроба! И от какво ми е тая чест, да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми. И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа.
В. Смирението на Елисавета
(Не, Иоан Кръстител, а Елисавета първа каза думите: ”Той да расте, а пък аз да се смалявам!”)
Лука 1:43-45 –“И от какво ми е тая чест, да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми. И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа.
ІІІ. ЖИВОТЪТ НА ИОАН КРЪСТИТЕЛ
1.     Предопределението на Иоан Кръстител
Лука 1:13 –“Но ангелът му рече: Не бой се, Захари, защото твоята молитва е чута, и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Иоан.”
2.     Семейството на Иоан Кръстител
Лука 1:5-24
3.     Домът на Иоан Кръстител
Лука 1:80 –“А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустинята до деня, когато се яви на Израиля.”
4.     Облеклото на Иоан Кръстител
Марк 1:6а –“Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста…
5.     Храната на Иоан Кръстител
Марк 1:6б –“….и хранеше се с акридип и див мед
6.     Служението на Иоан Кръстител
А. Изпратен от Бога
Марк 1:1-3 -“Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син; както е писано в книгата на пророк Исая:-"Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път; Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа. Прави направете пътеките за Него."
Б. Кръщението чрез Иоан Кръстител
Марк 1:4-5 –“Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и  проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете. И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си.
В. Благовестието или проповедта на Иоан Кръстител
Матей 3:5-8 –“Тогава излизаха при него Ерусалим, цяла Юдея и цялата Иорданска околност, и се кръщаваха от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си. А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби ехиднини! Кой ви предупреди от идещия гняв? Затова принасяйте плодове достойни за покаяние.
Йоан 1:6-17 –“Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат; понеже законът бе даден чрез Мойсея, а благодта и истината дойдоха чрез Исуса Христа.
ІV. СМИРЕНИЕТО НА ИОАН КРЪСТИТЕЛ
Марк 1:7 –“И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му.”
1.     Изборът на Иоан Кръстител
(Изборът, не на палата на баща му, а на пустинята)
2.     Дрехите на Иоан Кръстител
3.     Храната на Иоан Кръстител
4.     Местоживеенето на Иоан Кръстител
(Брегът и водата на река Йордан)
5.     Изповедта на Иоан Кръстител
Йоан 1:19-23 –“И, ето, свидетелството което Иоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го попитат: Ти кой си? Той изповяда, и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос. И попитаха го: Тогава що? Илия ли си? И каза: Не съм Пророк ли си? И отговори: Не съм. На това му рекоха: Кой си? за да дадем отговор на ония, които са ни пратили. Що казваш за себе си? Той рече: "Аз съм глас на едного, който вика в пустинята; Прав направете пътя за Господа!", както рече пророк Исая.
Йоан 3:30-31 –“Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Онзи, Който дохожда отгоре, е от всички по-горен; който е от земята, земен е, и земно говори. Който дохожда от небето е от всички по-горен.”
V. ОТЗИВИТЕ ЗА ИОАН КРЪСТИТЕЛ
1.     Като човек
Лука 7:28 –“Казвам ви: Между родените от жена няма по-голям от Иоана; обаче по-малкия в Божието царство е по-голям от него.
2.     Като пророк
Марк 11:32 –“Но ако речем: От човеците, - бояха се от народа; защото всички искренно считаха Иоана за пророк.
3.     Като Назирей
Матей 11:18 –“Защото дойде Иоан, който нито ядеше, нито пиеше; и казват: Бяс има.
Лука 1:15 –“Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Святия Дух още от зачатието си.
4.     Като възкръснал
Марк 6:14-20 –“И цар Ирод чу за Исуса; (защото името Му стана известно), и думаше: Иоан Кръстител е възкръснал от мъртвите и за това тия велики сили действуват чрез Него. А други казваха, че е Илия. Други пък казваха, че Той е пророк, като един от старовремените пророци. Но Ирод, като чу за Него, рече: Това е Иоан, когото аз обезглавих, той е възкръснал. Защото тоя Ирод беше пратил да хванат Иоана, и да го вържат в тъмница, здаради Иродиада, жената на брата му Филипа, понеже я беше взел за жена. Защото Иоан казваше на Ирода: Не ти е позволено да имаш братовата си жена. А Иродиада се настрои против него и искаше да го убие, но не можеше; защото Ирод се боеше от Иоана, като знаеше, че той е човек праведен и свят, и го пазеше здраво; и когато го слушаше, вършеше много неща и с удоволствие го слушаше.
5.     Като праведен
6.     Като свят
VІ. СМЪРТТА НА ИОАН КРЪСТИТЕЛ
Марк 6:18-20 –“Защото Иоан казваше на Ирода: Не ти е позволено да имаш братовата си жена. А Иродиада се настрои против него и искаше да го убие, но не можеше; защото Ирод се боеше от Иоана, като знаеше, че той е човек праведен и свят, и го пазеше здраво; и когато го слушаше, вършеше много неща и с удоволствие го слушаше.
За Иоан Кръстител желая да кажа следните мисли:
1.     Жив без глава, или мъртъв с глава?
2.     Както Израилското царство започна от Мойсей в реката Нил (Изход 2-3 гл.); така, то завърши чрез Иоан Кръстител във водите на река Иордан и се сложи началото на благодатното царство
Матей 11:13 –“Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана.
Лука 3:16 –“Иоан отговори на всички, като каза: Аз ви кръщавам с вода, но иде Оня, Който е по-силен от Мене, Комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата Му; Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън.
Лука 1:26 –“А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в Галилейския град наречен Назарет,
Марк 1:9-11 –“През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоана в Иордан. И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата и че Духът, като гълъб слиза на Него. И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюбен Син; в Тебе е Моето благоволение.
Иоан Кръстител беше Църковната камбана, чрез която Бог събуди Израилския народ от четиристотин годишния летаргичен сън, в който те бяха заспали - от последния пророк до Христа.

Няма коментари: