неделя, 14 януари 2018 г.

СИЛАТА НА ЕВАНГЕЛСКИЯ АМВОНI. СИЛАТА НА АМВОНА - НЕ СЕ СЪСТОИ ВЪВ:
Ø Красноречието на проповедника
Ø Богатият речник на проповедника
Ø Артистичността на проповедника
Ø Фрапиращото облекло на проповедника
II. СИЛАТА НА АМВОНА Е - В БОЖИЕТО СЛОВО
Евреи 4:12 „Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.“
Римляни 1:16 „Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника.“
1.     Словото Божие, като Книга (Послание)
1Петрово 1:23,25 „тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века]... Но Словото божие трае до века"; и това е словото, което ви е благовестено.“
2.     Словото Божие, като Личност
Йоан 1:1-3, 14 „В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало... И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“
Откровение 19:13 „и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.“
III. СЛОВОТО БОЖИЕ Е СИЛАТА НА АМВОНА - ЗАЩОТО СЛОВОТО БОЖИЕ Е:
1. Пътят до Бога
Йоан 14:6 ; 6:44 „Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене... “
2. Виделината по пътя до Бога
Псалми 119:105 „Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.“
3. Двигателят по пътя до Бога
Римляни 10:13-17„Защото "всеки, който призове Господното име, ще се спаси". Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: - "Колко са прекрасни Нозете на тия, които благовествуват доброто!" Но не всички послушаха благовестието; защото Исаия казва: "Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули"? И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.“
4. Семинарията на проповедника
Галатяни 1:15-16„А когато Бог, Който още от утробата на майка ми беше ме отделил и призовал чрез Своята благодат, благоволи да ми открие Сина Си, за да Го проповядвам между езичниците, от същия час не се допитах до плът и кръв,“
IV. СИЛАТА НА АМВОНА Е - В СЛОВОТО НА ПРИСЪСТВУВАЩИЯ ХРИСТОС В НАС
Матей 28:18-20 „Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].“
Марк 16:20 „А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.“
Исая 55:11„Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, Но ще извърши волята Ми, И ще благоуспее в онова, за което го изпращам.“
V. СИЛАТА НА АМВОНА Е - В СИСТЕМАТИЧНОТО ИЗЯВЛЕНИЕ НА СЛОВОТО БОЖИЕ
Систематичният план на проповедника:
1. Спасението на човека
Марк 16:15-16„И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.“
2. Посвещението на човека
Римляни 12:1„И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.“
3. Доктринирането на човека
Ефесяни 4:11-12 ––„И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;“
4. Вдъхновението на човека
Неемия 8:10„Тогава им рече: Идете, яжте тлъсто и пийте сладко и пратете дялове на тия, които нямат нищо приготвено, защото денят е свет Господу; и не скърбете, защото да се радвате, в Господа, е вашата сила.“
5. Уверението на човека
Римляни 8:38-39 „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.“
6. Духовното възмъжаване или растеж на човека
Колосяни 1:10-11 –„за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога; подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост; “
7. Убеждението на човека
Д.А.4:20 „защото ние не можем да не говорим това що сме видели и чули.  
Евреи 11:1„А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат.“
8. Деянието на човека
Яков 1:22 „Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си. “
Тита 3:8,14 „Вярно е това слово. И желая да настояваш върху това, с цел ония, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците... Нека се учат и нашите да се упражняват старателно в такива добри дела, за да не бъдат безплодни, в посрещане необходимите нужди. “

Истината за силата на изявяването:
Ø Сърдечното изявление
Ø Убедителното изявление

Няма коментари: