събота, 5 януари 2019 г.

СЛУЖЕНИЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ


Лука 3:1-6 –“В петнадесетата година на царуването на Тиверия Кесаря, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, а Ирод четверовластник в Итурейската и Трахонитската страна, и Лисаний четверовластник в Авилиния, при първосвещенството на Анна Каиафа, Божието слово дойде до Йоана, Захариевият син, в пустинята. И той отиваше по цялата страна около Иордан и проповядваше кръщение на покаяние за проща-ване на греховете, както е писано в книгата с думите на пророк Исая:-«Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа. Прави направете пътеките Му. Всяка долина ще се напълни. И всяка планина и хълм ще се сниши; Кривите пътещки ще станат прави. И неравните места гладки пътища. И всяка твар ще види Божието спасение». И тъй, той казваше на множествата, които излизаха да се кръщават от него: Рожби ехидни! Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?
І. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА БОЖИЕТО ОБЕЩАНИЕ В ПУСТИНЯ
Пустинята - преобраз на света
1.     Пророчеството за благовестителя в пустинята
Исая 40:3 –“Глас на един, който вика: Пригответе в пустинята пътя за Господа; Направете в безводното място прав друм за нашия Бог.”
2.     Пророчеството за пътя в пустинята
Исая 43:19а –“Ето, ще направя ново нещо; Сега ще се появи; Не ще ли внимавате в него? Да! Ще направя път в пустинята. И реки в безводната земя.”
3.     Пророчеството за водните реки в пустинята
Исая 43:19б –“Ще направя… реки в безводната земя”
4.     Пророчеството за просперитета в пустинята
Исая 41:18-19 –“Ще отворя реки на голите височини, и извори всред долините; Ще обърна пустинята на водни езера, и сухата земя на водни извори. В пустинята ще насадя кедър, ситим, митра и маслинено дърво; В ненаселената земя ще поставя наедно елха, явор и кипарис.
5.     Пророчеството за хвалението в пустинята
Исая 43:20 –“Полските зверове ще Ме прославят, - чакалите и камилоптиците, - Защото давам вода в пустинята, реки в безводната земя; за да напоя людете Си, избраните Си.”
ІІ. ПРИЗВАНИЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ
Лука 3:16 –“Йоан отговори на всички, като каза: Аз ви кръщавам с вода, но иде Оня, Който е по-силен от Мене, Комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата Му; Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън.
1.     Предопределението, преди призванието на Йоан Кръстител
Исая 40:3 –“Глас на един, който вика: Пригответе в пустинята пътя за Господа; Направете в безводното място прав друм за нашия Бог.”
2.     Призванието на Йоан Кръстител от пустинята
(Пустинята - преобраз на света)
Лука 3:2б-6 –“…Божието слово дойде до Йоана, Захариевият син, в пустинята. И той отиваше по цялата страна около Иордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете, както е писано в книгата с думите на пророк Исая:-«Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа. Прави направете пътеките Му. Всяка долина ще се напълни. И всяка планина и хълм ще се сниши; Кривите пътещки ще станат прави. И неравните места гладки пътища. И всяка твар ще види Божието спасение». И тъй, той казваше на множествата, които излизаха да се кръщават от него: Рожби ехидни! Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?
ІІІ. МИСИЯТА НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ
Марк 1:4-5 –“Йоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете. И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.
1.     Водното кръщение, мисията на Йоан Кръстител
Матей 3:5-9 –“Тогава излизаха при него Ерусалим, цяла Юдея и цялата Иорданска околност, и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби ехиднини! Кой ви предупреди от идещия гняв? Затова принасяйте плодове достойни за покаяние; и не мислете да думате: Авраам е нашият баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама.
2.     Изявлението на Божия Единороден Син, чрез мисията на Йоан Кръстител
Йоан 1:29-30 –“На утрешния ден Йоан вижда Исуса идещ към него, и казва: Ето Божият Агнец, който носи греха на света! Тоя е за Когото рекох: Подир мене иде човек, Който достигна да бъде пред мене, защото спрямо мене беше пръв.
3. Кръщението на Божия Единороден Син, чрез Йоан Кръстител
Матей 3:13-17 –“Тогава идва Исус от Галилея на Йордан при Йоана, за да се кръсти от него. А Йоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор Му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Йоан Го остави. И като се ръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.
4. Пазителят на личния морал, чрез мисията на Йоан Кръстител
Мт.14:1-4 –“В онова време четверовластникът Ирод чу слуха, който се носеше за Исуса; и рече на слугите си: Тоя е Йоан Кръстител; той е възкръснал от мъртвите, и затова тия сили действат чрез него. Защото Ирод беше хванал Йоана и беше го вързал и турил в тъмница, поради Иродиада, жената на брата си Филипа; Понеже Йоан му казваше: Не ти е позволено да я имаш.
5.     Мисионерът в затвора
(Служението на Йоан Кръстител завършва в затвора.)
Матей 11:2-3 –“А Йоан като чу в тъмницата за делата на Христа, прати от учениците си да Му кажат: Ти ли си оня, Който има да дойде, или друг да очакваме?”
6.     Предадената духовна щафета - от Йоан Кръстител на Исус Христос
Лука 3:16 –“Йоан отговори на всички, като каза: Аз ви кръщавам с вода, но иде Оня, Който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата Му: Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.”
Служението на Йоан Кръстител е най-голямата поука за нас съвременните Божии служители, за които пророк Захарий писа думите:
Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа ми, казва Господ на силите. (Захария 4:6б)
Из книгата "Практично Християнство "- П-р Д-р Ст.Банков - 2004
Част Пета - "Йоан Кръстител, според Светото писание"

Няма коментари: