неделя, 20 януари 2019 г.

ПЕСЕНТА НА ЗАТВОРНИЦИТЕ


Д.А.16:20-26 И като ги изведоха при градските съдии, рекоха: Тия човеци са юдеи и смущават града ни, като проповядват обичаи, които не е позволено на нас, като римляни да приемаме или да пазим. На това народът купно се подигна против тях, градските съдии им разкъсаха дрехите и заповядаха да ги бият с тояги. И като го биха много, хвърлиха ги в тъмница, и заръчаха на тъмничния началник да ги варди здраво. Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха, и оковите на всичките се развързаха.
- Има ли за Християнина песен, извън църковната сграда?
- Има ли за Християнина песен в тежкия семеен живот?
- Има ли за Християнина песен на непоносимото работно място?
  Отговорът е: Да, има! И трябва да има!
- Защото, не условията диктуват Християнския живот,
  а Християнският живот диктува условията!
  Една стара евангелска песен казва: «Тъмница ми става палат –
  ако там намеря Христа.»
І. СЪНОВИДЕНИЕТО - ПРЕДИ ПЕСЕНТА В ЗАТВОРА
Д.А.16:9-10 И яви са на Павла нощем видение: един Македонец стоеше, та му се молеше, казвайки: Дойди в Македония и помогни ни. И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях. ”
1. Божият служител е, като войник
2Тимотей 2:3-4 -“Съучаствай в страданията, като добър войник Исус Христов. Никой служещ, като войник, не се вплита в житейските работи, за да угоди на оня, който го е записал за войник.
2. Божият служител е винаги в бойна готовност (като войник)
·        Той спи с облеклото си
·        Той спи с обувките си
·        Той винаги носи със себе си личната си раница и чака Божия призив
Ефесяни 6:14-18 –„Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово; молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии“
ІІ. ИЗНЕНАДАТА В ГРАД ФИЛИПИ
1.     Посрещането във Филипи, не от македонеца, изявен в съновидението, а от македонката на име Лидия
Д.А.16:12-15 и оттам във Филипи, който е главният град на оная част от Македония, и римска колония. В тоя град преседяхме няколко дни. А в събота излязохме вън от портата край една река, гдето предполагахме, че става молитва; и седнахме, та говорихме на събралите се там жени. И някоя си богобоязлива жена на име Лидия от град Тиатир, продавачка на морави платове, слушаше и Господ отвори сърцето й да внимава на това, което Павел говореше. И като се кръсти тя и домът й, помоли ни казвайки: Ако ме признавате за вярна Господу, влезте в къщата ми и седете. И принуди ни.
2.     Посрещането на апостолите, не от македонеца, който ги покани в съновидението, а от едно момиче, обладано от нечист дух
Д.А.16:16-18 -И един ден, като отивахме на молитвеното място, срещна ни една мома, която имаше предсказвателен дух и чрез прокобяването си докарваше голяма печалба на господарите си. Тя вървеше подир Павла и нас, та викаше, казвайки: Тия човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение. Това тя правеше много дни наред. А понеже твърде дотегна на Павла, той се обърна и рече на духа: Заповядвам ти в името на Исуса Христа да излезеш от нея. И излезе в същия час.
3.     Посрещнатите апостоли от македонеца, началникът на затвора
Апостол Павел никога нямаше да стигне до него, ако не бяха попаднали със Сила в затвора
ІІІ. ЗНАМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПЕСЕНТА В ЗАТВОРА
Д.А.16:25-26 Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха, и оковите на всичките се развързаха.
1. Песента през нощта
2. Слушателите на песента
3. Трусът в затвора
4. Отворените врати на затвора
5. Развързаните окови
6. Спасението на истинския македонец и семейството му чрез една песен
Д.А.16:27-34 –„И началникът, когато се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна ножа си и щеше да се убие, мислейки че затворниците са избягали. Но Павел извика със силен глас, думайки: Недей струва никакво зло на себе си, защото всички сме тука. Тогава началникът поиска светила, скочи вътре, и разтреперан падна пред Павла и Сила; и изведе ги вън и рече: Господа, що трябва да сторя, за да се спася? А те казаха: Повярвай в Господа, Исуса [Христа], и ще се спасиш, ти и домът ти. И говориха Господното учение на него и на всички, които бяха в дома му. И той ги взе в същия час през нощта та им изми раните; и без забава се кръсти, той и всичките негови. И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза; и, повярвал в Бога, зарадва се с целия си дом.“
ІV. ПЕСЕНТА В МОЯ ЗАТВОР
1.     Затворът на мислите ми
2.    
Затворът на чувствата ми
3.    
Затворът, наречен семейство
4.    
Затворът, наречен бизнес и пр.

Из книгата "Практично Християнство "- П-р Д-р Ст.Банков – 2004
Част Седма - "Хвалението на Бога чрез песента"

Няма коментари: