неделя, 23 декември 2018 г.

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! НАЙ-СТАРИЯТ НОВОЗАВЕТЕН ПОЗДРАВ


Лука 2:16-17„И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.“
ОТКРОВЕНИЕТО ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО

І. ОТКРОВЕНИЕТО ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО – ЗА ТЪРСЕНИЯ ОТ БОГА СПАСИТЕЛ
Исая 6:8 –„После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.“
ІІ. ОТКРОВЕНИЕТО ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО – ЗА ТЪРСЕНАТА ОТ БОГА ДЕВИЦА
Девицата, чрез която трябваше да се роди Божият Единороден Син
Исая 7:14 –„Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил.“
Лука 1:26-28 –„А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария.“
Лука 1:35-42 –„И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син. И, ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син; и това е шестият месец за нея, която се казваше неплодна. Защото за Бога няма невъзможно нещо. И Мария рече: Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея. През тия дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна, в един Юдов град, и влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета. И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Светия Дух, и като извика със силен глас рече: Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба!“
ІІІ. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЧРЕЗ ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА НЕБЕСНОТО ЗНАМЕНИЕ за търсения Юдейски цар
Матей 2:2 –„И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.“
ІV. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЧРЕЗ БЛАГОВЕСТИЕТО НА ВИТЛЕЕМСКИТЕ ОВЧАРИ
Лука 2:8-17 –„И на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много. Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си рекоха един на друг: Нека отидем тогава във Витлеем, и нека видим това, що е станало, което Господ ни изяви. И дойдоха бързо и намериха Мария и Иосифа, и Младенецът лежащ в яслите. И като видяха, разказаха каквото им беше известено за това детенце.“
V. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО –В ХРАМА ГОСПОДЕН
Лука 2:23-40 –„ (както е писано в Господния закон, че "всеки първороден младенец от мъжки пол ще бъде свет на Господа"), и да принесат жертва според казаното в Господния закон "две гургулици, и две гълъбчета". И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек бе праведен и благочестив, и чакаше утехата на Израиля; и Светият Дух беше в него. Нему бе открито от Светия Дух, че няма да види смърт докле не види Христа Господен. И по внушението на Духа той дойде в храма; и когато родителите внесоха детенцето Исус за да сторят за Него по обичая на закона, той Го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза: - Сега, Владико, отпущаш слугата Си в мир. Според думата Си; Защото видяха очите ми спасението, Което си приготвил пред всички люде; Светлина да просвещава народите, И слава на Твоите люде Израил. А баща Му и майка Му се чудеха на това, което се говореше за Него. И Симеон ги благослови, и рече на майка Му Мария: Ето, това детенце е поставено за падане и ставане на мнозина в Израиля, и за белег, против който ще се говори; да! и на сама тебе меч ще прониже душата ти, за да се открият помислите на много сърца. Имаше и някоя си Анна, Фануилова дъщеря, от Асировото племе, (тя беше в много напреднала възраст, като бе живяла с мъжа си седем години от девството си, и беше вдовица за цели осемдесет и четири години), която не се отделяше от храма, дето нощем и денем служеше Богу в пост и молитва. И тя, като се приближи в същия час, благодареше Богу и говореше за Него на всички, които ожидаха изкуплението на Ерусалим. И като свършиха всичко, що беше според Господния закон, върнаха се в Галилея, в града си Назарет. А Детенцето растеше, крепнеше, и се изпълваше с мъдрост; и Божията благодат бе на Него.“
VІ. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЧРЕЗ ИОАН КРЪСТИТЕЛ
Марк 1:7-11 –„И (Иоан) като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му. Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух. През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоан в Иордан. И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него. И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение.“
VІІ. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО –ЧРЕЗ АНДРЕЙ
( Андрей – ученикът на Иоан Кръстител )
Йоан 1:35-42 –„На следния ден Иоан пак стоеше с двама от учениците си. И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец! И двамата ученика го чуха да говори така, и отидоха подир Исуса. И като се обърна Исус и видя, че идат подире Му, казва им: Що търсите? А те Му рекоха: Равви, (което значи, Учителю), где живееш? Казва им: Дойдете и ще видите. Дойдоха, прочее, и видяха где живее, и останаха при Него тоя ден. Беше около десетият час. Единият от двамата, които чуха от Иоана за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симона Петра. Той първо намира своя брат Симона и му казва: Намерихме Месия (което значи Христос). Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, син Ионов; ти ще се наричаш Кифа, (което значи Петър).“
VІІІ. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЧРЕЗ ИЗПОВЕДТА НА БЛУДНИЯ СИН
Лука 15:18 –„Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе;“
Човешкото сърце – одушевената Витлеемска ясла
ІХ. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЧРЕЗ ТЪРСЕНОТО ЦЕРЕНИЕ ОТ БОЛНАТА ЖЕНА
Матей 9:20-22 –„И, ето, една жена, която имаше кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до полата на дрехата Му; защото си думаше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея. А Исус като се обърна и я видя, рече: Дерзай, дъщерьо; твоята вяра те изцели. И от същия час жената оздравя.“
Х. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЧРЕЗ РОЖДЕСТВЕНАТА ТРАПЕЗА
Какво би представлявало Рождество Христово без Христовата Трапеза?
Йоан 6:35 –„Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее.“
ХІ. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЧРЕЗ РОЖДЕСТВЕНАТА ЧАША
Какво би представлявало Рождество Христово без Живата Вода на трапезата?
Йоан 4:10 –„Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода?“
Х. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЧРЕЗ ЖИВАТА СВЕТЛИНА
Йоан 8:12 –„Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.
ХІ. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЧРЕЗ ВЕЧНО ЖИВИЯ ПЪТ ХРИСТОС, НОВОЗАВЕТНИЯТ ПЪТ – ПЪТЯТ НА НАДЕЖДАТА
Йоан 14:6 –„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“
Днес, единствено Християните можем с увереност да кажем:
·        Честито Рождество Христово!
·        Честито Възкресение Христово!
·        Честито Възнесение Христово!
·        Честито Пришествие Христово!
Всичко това може да се каже единствено за Христос и за никой друг!
– Нито за Конфуций, нито за Буда, нито за Мохамед, нито за Мойсей; или за който е друг езически бог или светец! Само за Христос!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! - ПЪРВИЯТ НОВОЗАВЕТЕН ПОЗДРАВ!
Днес, на Рождество Христово човечеството празнува:
1.     Рождението на Божия Единороден Син (Божието превъплъщение в човешка плът)
На Рождество Христово човечеството празнува, не само Христовото Рождение!
2.     Днес, на Рождество Христово, чрез Христос, се роди – ВЯРАТА
на човечеството
3.     Днес, чрез Христос, се роди – НАДЕЖДАТА на човечеството
4.     Днес, чрез Христос, се роди – ЛЮБОВТА АГАПЕ
5.     Днес, чрез Христос се роди Христовият мир
„И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.“ (Лука 2:13-14)

Вече повече от 2000 години, само Христовите последователи празнуваме на този ден - Рождението на Божия Единороден Син.
Ø Днес, чрез Христовото Рождение, ние празнуваме, не само Рождението на Христос (във Витлеемската ясла), но и Рождението на Христос в нас (Новорождението).
Ø Днес ние празнуваме, чрез Христовото Рождение, Рождението на Христовата Вяра, Надежда, Любов, Мир, Рождествена Радост и Благодат.

Същността на празника не се изразява в материалните неща и традициите,
чрез които символизираме празника.
Ø Рождествената елха би била лишена от смисъл, ако ние самите не сме преобразени чрез Рождествения Дух в нас - на живи елхи, украсени с духовни Плодове и Подаръци.
„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание...“
(Галатяни 5:22-23)
„Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многоразличната Божия благодат.“
(1 Петрово 4:10)

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТОС В НАС!


Няма коментари: