събота, 12 октомври 2019 г.

БОЖИЯТ ПЪТЕШЕСТВЕНИК


ОТ ТОЗИ СВЯТ КЪМ ВЕЧНОСТТА
Матей 11:28 –„Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“
Йоан 14:16 –„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“
І. ЧОВЕКЪТ - ПЪТЕШЕСТВЕНИК ПО ПРИРОДА
(Пътешественик – от люлката до гроба! А после – що?)
1. Детският „празник на надеждата“, при прохождането на детето (прощъпулник)
Популярен български празник, който (според традицията) се прави на всяко проходило дете.
·        Независимо от пола на детето – и на момченца, и на момиченца
·        Независимо от родителите:
- бедни или богати
- учени или прости
- бели и черни
Независимо от различията между хората, всички празнуват празника на надеждата, при прохождането.
Прохождане, а после що?
2. Различните уреди за прохождане
3. Различният път на проходилия човек:
·        От селото в града и обратно
·        От един град в друг
·        От една държава в друга
4. Икономическият пътешественик
Днес, предимно по икономически причини, човечеството е пръснато по лицето на земята. Хората пътуват от едно място на друго, търсейки по-добър живот.
·        Днес няма да размишляваме върху този вид пътешественици.
·        Днес ще размишляваме върху духовният пътешественик.
ІІ. ДУХОВНИТЕ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ В СТАРИЯ ЗАВЕТ
1.     Призванието на духовния пътешественик в Стария Завет
А. Призванието на Ной
Битие 6-9 гл.
Битие 6:8 -„А Ной придоби Господното благоволение.“
Б. Призванието на духовния пътешественик – от Египет до Обещаната земя
·        Призванието на Авраам
Битие 12:1 –„Тогава Господ каза на Аврама: Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа.“
·        Призванието на Израил
Изход 3:7-8 –„И рече Господ: Наистина видях страданието на людете Ми, които са в Египет, и чух вика им поради настойниците им; защото познах неволите им. И слязох, за да ги избавя от ръката на египтяните, и да ги заведа от оная земя, в земя добра и пространна, в земя гдето текат мляко и мед, в земята на ханаанците, хетейците, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците.“
2. Божията грижа за духовния пътешественик по пътя към Обещаната земя
Удовлетворените нужди от първа необходимост в пустинята (храна, вода, светлина) - чрез Божиите „хали“ и Божиите енергийни източници
А. Хлябът на пътешественика в пустинята
Изход 16:4-5 –„Тогава рече Господ на Моисея: Ето, ще ви наваля хляб от небето; и ще излизат людете всеки ден да събират колкото им трябва за деня, за да ги опитам, ще ходят ли по закона Ми, или не. А на шестия ден нека сготвят внесеното, което да бъде два пъти, колкото събират всеки ден.“
Б. Месото на пътешественика в пустинята
Числа 11:21-23, 31-32 –„И Моисей рече: Людете, всред които съм, са шестстотин хиляди пешаци; и Ти рече: Ще им дам да ядат месо цял месец. Да се изколят ли за тях овците и говедата, за да им бъдат достатъчни? или да им се съберат всичките морски риби, за да им бъдат достатъчни? А Господ каза на Моисея: Скъсила ли се е Господната ръка? Сега ще видиш, ще се сбъдне ли с тебе думата Ми, или не... Тогава излезе вятър от Господа и докара от морето пъдпъдъци, и остави ги да слитат долу над стана, до един ден път от едната страна, и до един ден път от другата страна, около стана; а те летяха до два лакътя над повърхността на земята. Тогава людете станаха та събираха пъдпъдъците целия онзи ден и цялата нощ и целия следен ден; оня, който събра най-малко, събра десет кора; и те си ги простираха около стана.“
В. Водата на пътешественика в пустинята
Числа 20:7-11 –„И Господ говори на Моисея, казвайки: Вземи жезъла и свикай обществото, ти и брат ти Аарон, и пред очите им говорете на канарата, и тя ще даде водата си; така ще им извадиш вода из канарата, и ще напоиш обществото и добитъка им. И тъй, Моисей взе жезъла, който беше пред Господа, според както Той му заповяда; и, като свикаха Моисей и Аарон обществото пред канарата, той им каза: Чуйте сега, вий бунтовници! да ви извадим ли вода из тая канара? Тогава Моисей дигна ръката си и с жезъла си удари канарата два пъти; и потече много вода, та обществото и добитъкът им пиха.“
Г. Светлината по пътя на духовните пътешественици
Изход 13:21-22 –„И Господ вървеше пред тях, денем в облачен стълб, за да ги управя из пътя, а нощем в огнен стълб, за да им свети, та да пътуват денем и нощем. Той не отнемаше отпред людете облачния стълб денем, нито огнения стълб нощем.“
Второзаконие 1:30-33
Неемия 9:12 –„При това денем Ти ги води с облачен стълб, а нощем с огнен стълб, за да им светиш по пътя, през който трябваше да минат.“
Д. Божиите медицински грижи (церение) за духовните пътешественици
Числа 21:8-9 –„ И Господ рече на Моисея: Направи си една горителна змия, и тури я на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив. И тъй, Моисей направи медна змия и я тури на най-високата върлина; и когато змия ухапеше някого, той, като погледнеше на медната змия, оставаше жив.“
Е. Божията закрила на духовните пътешественици
Изход 14:16 –„А ти дигни жезъла си и простри ръката си над морето та го раздели, и израилтяните ще преминат през морето по сухо.“
Неемия 9:11-„Ти и раздели морето пред тях, та преминаха по сухо всред морето; а гонителите им Ти хвърли в дълбочините, като камък в силните води.“
ІІІ. ПОУКАТА ОТ БОЖИЯТА ГРИЖА ЗА ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИТЕ КЪМ ОБЕЩАНАТА ЗЕМЯ
Второзаконие 29:5 –„А Аз ви дадох за четиридесет години по пустинята, през което време дрехите ви не овехтяха на вас, и обущата ни на един от вас не овехтяха на ногата ти,“
ІV. НОВОЗАВЕТНИТЕ ДУХОВНИ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ - ПО ПЪТЯ КЪМ ВЕЧНОСТТА
1.     Духовната екипировка на пътешественика от този свят към Вечността
1 Коринтяни 13:13 –„И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта.“
А. Вярата на пътешественика
Б. Надеждата на пътешественика
В. Любовта на пътешественика
Призванието на Божиите пътешественици
·        Божият зов до избраните
Матей 11:28 –„Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“
Исая 1:18 –„Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна.“
2.     Божията грижа към избрания от Бога пътешественик към Вечността
А. Пътят на избрания от Бога пътешественик
·        Новият Завет означава Новият Път
Йоан 14:6а –„ Исус му казва: Аз съм пътят...“
Б. Хлябът на избрания от Бога пътешественик
·        Новият Завет означава Новият Хляб
Йоан 6:48 –„Аз съм хлябът на живота.“
В. Живата вода, дадена от Бога на избрания от Него пътешественик
·        Новият Завет означава Живата Вода
Йоан 7:37 –„А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие.“
Йоан 4:10 – Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода?“
Г. Светлината по пътя на Новозаветния пътешественик
·        Новият Завет означава Новата Светлина
Йоан 8:12 –„Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“
ІV. ПОУЧЕНИЕТО НА НОВОЗАВЕТНИЯ ПЪТЕШЕСТВЕНИК ЧРЕЗ МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ ПРИТЧИ НА ХРИСТА
1.     Поучението на Божия пътешественик чрез Притчата за Блудния син
А. Бог грижи се за нашето облекло, както се грижеше за облеклото на евреите
Лука 15:22а –„Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го...“
Б. Бог грижи се за нашите обувки, както се грижеше за обувките на евреите
Лука 15:22б –„...и турете пръстен на ръката му и обуща на
нозете му;“
В. Бог се грижи за нашата трапеза по пътя към Вечността
Лука 15:23 –„докарайте угоеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим;“
2.     Божието поучение на пътешественика от този свят към Вечността – чрез Притчата за Добрия самарянин
Лука 10:33-35 –„Но един самарянин, като пътуваше дойде на мястото дето беше той, и като го видя, смили се, приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. И на следния ден извади два динара и ги даде на гостилничаря и рече: Погрижи се за него; и каквото повече иждивиш, на връщане аз ще ти заплатя.“
А. Добрият самарянин не попита поваления на земята пътник:
“От коя народност си?“ - Той му помогна!
Б. Добрият самарянин не попита, ограбеният и бит от разбойници пътник:
“От кое вероизповедание (или деноминация) си?“
Той му помогна, защото пътникът беше изпаднал в нужда човек.
В. Добрият самарянин не попита пътника:
“Гладен ли си; жаден ли си; болен ли си?“
Той се погрижи за всичките му нужди.
Обобщение:
Божият пътешественик от този свят към вечността
Йоан 14:16; 16:13-14 –„И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века...
А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.“

Няма коментари: