събота, 14 май 2022 г.

БЛАГОВЕСТИЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

Матей 3:1-3, 7-12 -„В ония дни дойде Иоан Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня, като казваше: Покайте се понеже наближи небесното царство. Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исаия, който казва: "Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господа, Прави направете пътеките за Него"... А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Затова, принасяйте плодове достойни за покаяние; и не мислете да думате: Авраам е нашият баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама. А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля. Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да поднеса обущата; Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън. Лопатата е в ръката Му, и Той здраво ще очисти гумното Си, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън.“
І. БЛАГОВЕСТИЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ -

ЗА НОВОЗАВЕТНОТО ПОКАЯНИЕ

Матей 3:2 -„Покайте се понеже наближи небесното царство.“

ІІ. БЛАГОВЕСТИЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ -

ЗА божието пророчество чрез пророк ИСАЯ

Матей 3:3 -„Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исаия, който казва: "Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господа, Прави направете пътеките за Него"“

ІІІ. БЛАГОВЕСТИЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ -

ЗА ИДЕЩИЯ ГНЯВ НА БОГА

Матей 3:7 -„А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?“

ІV. БЛАГОВЕСТИЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ -
за разликата помежду теоритичното християнство и ХРИСТИЯНСТВОТО НА ПЛОДОРОДИЕТО
Матей 3:8-9 -„Затова, принасяйте плодове достойни за покаяние; и не мислете да думате: Авраам е нашият баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама.“
V. БЛАГОВЕСТИЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ -

ЗА местонахождението на божията брадва

Матей 3:10 -„А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля.“
Лука 13:6-7 -„Каза и тая притча: Някой си имаше в лозето си посадена смоковница; и дойде да търси плод на нея, но не намери. И рече на лозаря: Ето три години как дохождам да търся плод на тая смоковница, но не намирам; отсечи я; защо да запразня земята?“
Галатяни 5:22-23 -„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.“

Матей 21:18-19 -„А на сутринта, когато се връщаше в града, огладня. И като видя една смоковница край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа; и рече й: Отсега нататък да няма плод от тебе до века. И смоковницата изсъхна на часа.“
Библията, Божието Слово - Божията духовна „брадва“
VІ. БЛАГОВЕСТИЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ -
ЗА НОВОЗАВЕТНОТО КРЪЩЕНИЕ, ЧРЕЗ ХРИСТА В БОГ ДУХ СВЯТИ

Матей 3:11 -„Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да поднеса обущата; Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.“

Благовестието на Йоан Кръстител - за различното кръщение:
1. Аз (Йоан Кръстител) ви кръщавам във вода за покаяние

2. А Оня (Христос Исус), Който иде след мене... Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън

VІІ. БЛАГОВЕСТИЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ -

ЗА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА БОЖИЯТА ЛОПАТА
Матей 3:12а -„Лопатата е в ръката Му...“
VІІІ. БЛАГОВЕСТИЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ -

ЗА мисията на божията лопата

Матей 3:12б -„и Той здраво ще очисти гумното Си
(хармана)...“
ІХ. ОТКРОВЕНИЕТО ЧРЕЗ ЙОАНОВОТО БЛАГОВЕСТИЕ
ЗА СЪДБАТА НА ЖИТОТО И ПЛЯВАТА

Матей 3:12в -„и ще събере житото Си в житницата...

Матей 3:12г -„а плявата ще изгори в неугасим огън...“

Псалми 1:4 -„Не е така с нечестивите; Но те са като плявата,
която вятърът отвява.“

Няма коментари: