неделя, 10 януари 2021 г.

ТЪРСЕНИЯТ ОТ БОГА ЗАСТЪПНИЧЕСКИ МОЛИТЕЛ

БОЖИЯТА СТРАЖА – ПРЕОБРАЗ НА ЗАСТЪПНИЧЕСКИЯ МОЛИТЕЛ

Исая 62:6-7 На стените Ти, Ерусалиме, поставих стражи, които никога няма да мълчат - ни деня, ни нощя. Вие, които припомнювате на Господа, не премълквайте. И не Му давайте почивка, додето не утвърди Ерусалим, и додето не го направи похвален по земята.”

I. ЛИПСВАЩИЯТ ЗАСТЪПНИЧЕСКИ МОЛИТЕЛ, НАРЕЧЕН ОТ БОГА "ПОСРЕДНИК"

Исая 59:16 –“Видя, че нямаше човек; И почуди се, че нямаше посредник; Затова Неговата мишца издействува за него спасение; И правдата Му го подкрепи.”

Исая 64:7-8 –“И няма човек, който да призовава името Ти; Който да се пробуди, за да се хване за Тебе; защото Ти си скрил лицето Си от нас; И стопил си ни, поради беззаконията ни. Но сега, Господи, Ти Си наш Отец; Ние сме глината, а Ти Грънчарят ни; И всички сме дело на Твоята ръка.”

Езекиил 22:30 –“И, като потърсих между тях мъж, който би издигнал оградата и би застанал в пролома пред Мене, заради страната, та да не я разоря, не намерих.”

Причината за липсата на застъпническия молител:

1.     Любовта - условието за застъпническата молитва

2.     Грижовността - фактор за застъпническата молитва

3.     Милосърдието - фактор за застъпническата молитва

4.     Святият Дух - главният Фактор за застъпническата молитва

ІІ. ПОСТАВЕНИЯТ ОТ БОГА ЗАСТЪПНИЧЕСКИ МОЛИТЕЛ, НАРЕЧЕН ОТ НЕГО - БОЖИЯТА СТРАЖА

Исая 62:6-7 –“На стените Ти, Ерусалиме, поставих стражи, които никога няма да мълчат - ни деня, ни нощя. Вие, които припомнювате на Господа, не премълквайте. И не Му давайте почивка, додето не утвърди Ерусалим, и додето не го направи похвален по земята.”

1. Името на застъпническия молител - Божията стража

2. Мястото на застъпническия молител (Божията стража)

Стих 6а –“На стените Ти, Ерусалиме, поставих стражи...”

3. Времето на застъпническата молитва (Божията стража)

Стих 6б –“...които никога няма да мълчат - ни деня, ни нощя.”

4. Служението на застъпническия молител (Божията стража)

Стих 6в –“Вие, които припомнювате на Господа, не премълквайте.”5. Целта на застъпническата молитва, Божията стража
Стих 7
– “И не му давайте почивка, додето не утвърди Ерусалим, и додето не го направи похвален по земята.

III. СИЛАТА НА ЗАСТЪПНИЧЕСКИЯ МОЛИТЕЛ

1.     Силата на застъпническата молитва на Авраам

Битие 18:22-33 –„Тогава мъжете, като се обърнаха от там, отидоха към Содом. Но Авраам още стоеше пред Господа. И Авраам се приближи и рече: Ще погубиш ли праведния с нечестивия? Може да има петдесет праведника в града; ще погубиш ли мястото, не ще ли го пощадиш, заради петдесетте праведника, които са в него? Далеч от Тебе да сториш такова нещо, да убиеш праведния с нечестивия, така щото праведният да бъде като нечестивия! Далеч от Тебе това! Съдията на цялата земя няма ли да върши правда? И Господ каза: Ако намеря в Содом петдесет праведника, вътре в града, ще пощадя цялото място, заради тях. А в отговор Авраам рече: Ето сега, аз, който съм прах и пепел, се осмелих да говоря на Господа; може би на петдесетте праведника да не достигат пет; ще погубиш ли целия град, поради липсата на пет души? Той каза: Няма да го погубя ако намеря там четиридесет и пет. А Авраам пак Му говори, казвайки: Може да се намерят там четиридесет. Той каза: Заради четиридесетте няма да сторя това. А Авраам рече: Да се не разгневи Господ и ще кажа: Може да се намерят там тридесет. Той каза: Няма да сторя това, ако намеря там тридесет. А Авраам рече: Ето сега, осмелих се да говоря на Господа; може да се намерят там двадесет. Той каза: Заради двадесетте няма да погубя града. Тогава Авраам рече: Да се не разгневи Господ и аз ще продумам пак, само тоя път. Може да се намерят там десет. И той каза: Заради десетте няма да го погубя. А като престана да говори с Авраама Господ си отиде; а Авраам се върна на мястото си.“
·
Любовта на Авраам към Лот – причината за застъпническата молитва
2.  Силата на застъпническата молитва на Данаил
Даниил 6:10 –“А Данаил, щом се научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома си, и, като имаше прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на колената си три пъти на ден, молящ се и благодарящ пред своя Бог, както правеше по-напред.”
Даниил 9:4-19 –„Когато се помолих на Господа моя Бог и се изповядах, рекох: О Господи, велики и страшни Боже, Който пазиш завета и милостта Си към ония, които Те любят и пазят Твоите заповеди! Съгрешихме, постъпихме извратено, вършихме нечестие, бунтувахме се и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоите съдби; и не послушахме слугите Ти пророците, които говориха в Твое име на царете ни и на началниците ни, на бащите ни и на всичките люде на земята ни. На Тебе Господи, прилича правда, а на нас срам на лицето, както е и днес, на Юдовите, мъже на ерусалимските жители и на целия Израил, както на ония, които са ближни, така и на ония, които са далечни по всички страни гдето си ги изгонил поради престъплението, което извършиха против Тебе. Господи, срам на лицето подобава на нас, на царете ни, на началниците ни и на бащите ни, защото Ти съгрешихме, На Господа нашия Бог принадлежат милост и прощение, защото се възбунтувахме против Него,  и не послушахме гласа на Господа нашия Бог да ходим по законите, които положи пред нас чрез слугите Си пророците. Да! Целият Израил престъпи закона Ти, като се отклони та не послуша гласа Ти; за която причина се изля върху нас проклетията и клетвата написана в закона на Божия слуга Моисей; защото Му съгрешихме. Той потвърди думите, които изговори против нас и против нашите съдии, които са ни съдили, като докара върху нас голямо зло; защото никъде под небето не е ставало това което стана на Ерусалим. Всичкото това зло, както е писано в Моисеевия закон, дойде върху нас; но пак не се молихме пред Господа нашия Бог за да се върнем от беззаконията си и да постъпваме разумно според истината Ти. Затова Господ е бдял за това зло, и вече го е докарал върху нас; защото Господ нашият Бог е справедлив във всичките дела, които върши; и ние не послушахме гласа Му. И сега, Господи Боже наш, Който си извел людете Си из Египетската земя с мощна ръка, и си спечелил за Себе Си име каквото имаш днес, съгрешихме и вършихме нечестие. Господи, според всичката Твоя правда, моля се, нека гневът Ти и яростта Ти се отвърнат от Твоя град Ерусалим, светия Ти хълм; защото поради нашите грехове и поради беззаконията на бащите ни Ерусалим и Твоите люде станахме за укор на всички, които са около нас. Сега, прочее, послушай, Боже наш, молитвата на слугата Ти и молбите му, и заради Господа, осияй с лицето Си върху запустялото Си светилище. Боже мой, приклони ухото Си и послушай; отвори очите Си и виж опустошенията ни, и града, който се нарича с Твоето име; защото ние не принасяме прошенията си пред Тебе заради нашата правда, но заради многото Твои щедрости. Господи, послушай; Господи, прости; Господи, дай внимание и подействувай; да не закъснееш, заради Себе Си, Боже мой; защото с Твоето име се наричат града Ти и людете Ти.“

3. Силата на застъпническата молитва на царица Естир

Естир 4:15-17 –“Тогава Естир заповяда да отговорят на Мардохея: Иди, събери всичкитеЮдеи, които се намират в Суса, и постетеза мене, не яжте и не пийте три дена, нощя и деня; и аз, и момичетата ми ще постим подобно; тогава ще вляза при царя, коетоне е според закона и ако погина, нека погина. И тъй, Мардохей отиде, та извърши всичко, що му бе заповядала Естир.”

4.  Силата на застъпническата молитва на Христа

Йоан 17 глава
5. Силата на застъпническата молитва "Отче наш"
Матей 6:9-13
–“А вие се молете така: Отче наш, Който Си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници; и не въвеждай ни в изкушение, но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое и силата, и Славата до вековете. Амин!]”

5.     Силата на застъпническата молитва на Църквата в Ерусалим

- Застъпническата молитва на Църквата в Ерусалим - пример за застъпническата молитва на Църквата днес

Д.А.12:1-5 –“Около същото време цар Ирод простря ръцете си да притесни някои от църквата. Уби с меч Йоановия брат Якова, и като видя, че беше угодно на Юдеите, той при това улови и Петра. Това беше през дните на безквасните хлябове. И, като го хвана, хвърлиха го в тъмница, и предадоха го на четири четворки войници да го вардят, с намерение да го изведат  пред людете подир Пасхата. И така, те вардеха Петра в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него.”

Днес затворът може да бъде различен. Както тогава, така и днес, има много Божии служители, които като Петър са затворени, вързани, заключени, държани под стража.

Какво правим за тях?

 

Проповедта е публикувана в книгата „Застъпническата молитва“- 1996 г.

Няма коментари: