събота, 27 април 2019 г.

ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ !


ВЕЛИК! ДЕН! - ЗА ВСИЧКИ !
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Матей 12:40 –„Защото, както Иона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.“
Матей 28:1-7 –„А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ. Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви.“
ВЕЛИКДЕН! ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ! – ЗА ВСИЧКИ ВЪЗКРЕСЕ!
І. ОТКРОВЕНИЕТО ЗА ХРИСТОВАТА НОВОЗАВЕТНА МИСИЯ
НА ТАЗИ ЗЕМЯ
Исая 6:8 „После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.“
·        Рождество Христово – Началото на Христовата Новозаветна мисия
на тази земя
Лука 2:10-18 –„Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.“
·        Възкресение Христово – Завършекът на Христовата Новозаветна мисия
Христос Възкръсна! За всички Възкръсна!
ІІ. ОТКРОВЕНИЕТО ЗА БОЖЕСТВЕНОто представяне на христовата мисия на тази земя
Матей 3:14-17 –„А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.“
ІІІ. Откровението на йоан кръстител за христовото божество
Йоан 1:29-34 –„На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света! Тоя е за Когото рекох: Подир мене иде човек, Който достигна да бъде пред мене, защото спрямо мене беше пръв. И аз Го не познавах; но дойдох и кръщавам с вода затова, за да бъде Той изявен на Израиля. И Иоан свидетелствува, казвайки: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него. И аз Го не познах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода Той ми рече: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е Който кръщава със Светия Дух. И видях и свидетелствувам, че Тоя е Божият Син.“
ІV. ОТКРОВЕНИЕТО ЗА ХРИСТОВОТО ГОНЕНИЕ
Йоан 11:8-9 –„Казват Му учениците: Учителю, сега юдеите искаха да Те убият с камъни, и пак ли там отиваш? Исус отговори: Нали има дванадесет часа в деня? Ако ходи някой денем, не се препъва, защото вижда виделината на тоя свят.“
V. откровението за христовото предателство
тогава и днес
Матей 26:14-16 –„Тогава един от дванадесетте, наречен Юда Искариотски отиде при първосвещениците и рече: Какво обичате да ми дадете и аз ще ви Го предам? И те му претеглиха тридесет сребърника. И от тогава той търсеше удобен случай да им Го предаде.“
VІ. ОТКРОВЕНИЕТО ЗА ХРИСТОВОТО РАЗПЯТИЕ
Без вяра в Христовото разпятие, не можем да имаме Великден!
Матей 12:40 –„Защото, както Иона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.“
Йоан 19:17-18, 34 – И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред... Обаче, един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода.“
VІІ. ОТКРОВЕНИЕТО ЗА ХРИСТОВОТО ПОГРЕБЕНИЕ
Исая 53:9 –„ определиха гроба Му между злодеите, Но по смъртта Му при богатия; Защото не беше извършил неправда, Нито имаше измама в устата Му.“
Йоан 19:38-41 –„След това Иосиф от Ариматея, който беше Исусов ученик, но таен, поради страха от юдеите, помоли Пилата да му позволи да вземе Исусовото тяло; и Пилат позволи. Той, прочее, дойде та вдигна тялото Му. Дойде и Никодим, който бе дохождал изпърво при Него нощем, и донесе около сто литри смес от смирна и алой. И тъй, взеха Исусовото тяло и Го обвиха в плащаница с ароматите, според юдейския обичай на погребване. А на мястото, гдето бе разпнат, имаше градина, и в градината нов гроб, в който още никой не бе полаган.“
VІІІ. Откровението за охраната на христовия гроб
Матей 27:65-66 –„Пилат им рече: Вземете стража; идете, вардете Го както знаете. Те, прочее, отидоха и вардиха гроба, като запечатаха гроба с помощта на стражата.“
ІХ. Откровението за ПОДКУПЕНАТА СТРАЖА
Матей 28:11-15 –„Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко що бе станало. И те, като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доволно пари, и рекоха: Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме. И ако слух за това стигне до управителя, ние ще го убедим, а вас ще направим да нямате грижа. Те, прочее, взеха парите, и постъпиха както бяха научени. И това що те казаха се разнесе между юдеите, и продължава даже и до днес.“
Х. Откровението за христовото възкресение
ВЕЛИК!ДЕН! - ЗА ВСИЧКИ
Матей 28:1-7 –„ А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ. Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви.“
ХІ. ДНЕС Е ВЕЛИКДЕН – ВЕЛИК! ДЕН! - ЗА ВСИЧКИ!
1.     Великден за малки и големи
2.     Великден за бедни и богати
3.     Великден за мъже и жени
4.     Великден за болни и здрави
5.     Великден за бели и черни –
Великден – за всички!
ХІІ. ДНЕС Е ВЕЛИКДЕН! ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!
НО ВЪЗКРЕСЕ И НАШАТА ВЯРА!
Римляни 10:17 –„И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.“
·        Слушането за Христа - чрез Божието Слово
ХІІІ. ДНЕС Е ВЕЛИКДЕН! ДНЕС ВЪЗКРЪСНА
НЕ САМО ХРИСТОС - БОЖИЯТ ЕДИНОРОДЕН СИН
НО НА ТОЗИ ДЕН ВЪЗКРЪСНА И НАШАТА НАДЕЖДА
Римляни 8:11 –„И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.“
ХІV. ДНЕС Е ВЕЛИКДЕН!
ДНЕС ВЪЗКРЪСНА, НЕ САМО ХРИСТОС,
НО НА ТОЗИ ДЕН ВЪЗКРЪСНА И НАШАТА ЛЮБОВ
1 Йоан 3:1-2 –„Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е.“
Матей 22:36-39 –„Учителю, коя е голямата заповед в закона? А Той му рече: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум". Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: "Да възлюбиш ближния си, както себе си".“
ХV. ОТКРОВЕНИЕТО ЗА ТРИЛОГИЯТА НА ЛЮБОВТА АГАПЕ
1.     Откровението за Любовта Агапе, с която възлюбваме себе си, като храм на Бога
1 Коринтяни 3:16-17 –„Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, който храм сте вие.“
2.     Откровението за Любовта Агапе, с която любов обичаме ближния си
1 Йоаново 4:21 –„И тая заповед имаме от Него: Който люби Бога, да люби и брата си.“
3.     Откровението за Любовта Агапе, Първата Божия заповед
1 Йоаново 4:19 –„Ние любим [Него], защото първо Той възлюби нас.“
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“

ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ! ВЕЛИК! ДЕН! - ЗА ВСИЧКИ!

Няма коментари: